Над 1,1 млрд. лева по-малко приходи в хазната заради COVID-19

Над 1,1 млрд. лева по-малко приходи в хазната заради COVID-19

Приходите, помощите и даренията по Консолидираната фискална програма към юли 2020 г. се очаква да бъдат 25 233,1 млн. лв. (56,8 % от актуализирания годишен разчет).

Съпоставени със същия период на 2019 г., данъчните и неданъчните приходи се свиват с 1 122,0 млн. лв., докато постъпленията от помощи нарастват с 375,2 млн. лева. Забавянето в приходите е резултат от негативните ефекти на въведените ограничения в България и света заради COVID-19, сочат данните на Министерството на финансите.

Разходите по консолидираната фискална програма (вкл. вноската на България в бюджета на ЕС) към юли 2020 г. са 23 507,0 млн. лв., което е 49,1 % от актуализирания годишен разчет.

За сравнение, разходите по КФП към юли 2019 г. бяха 22 756,3 млн. лева.

Номинално нарастват спрямо същия период на предходната година основно социалните и здравноосигурителните плащания, разходите за персонал и други.

На база на предварителни данни и оценки към края на този юли се очаква превишението на приходите над разходите да е 1 726,1 млн. лв. (1,5 % от прогнозния БВП).