fbpx

Бързо растящият пазар на частни кредити е на стойност $2 трилиона и изисква по-внимателно наблюдение

Пазарът на частни кредити, на който специализирани небанкови финансови институции като инвестиционни фондове отпускат заеми на корпоративни кредитополучатели, надхвърли 2,1 трилиона долара в световен мащаб миналата година в активи и ангажиран капитал. Около три четвърти от това е в Съединените щати, където пазарният му дял се доближава до този на синдикирани заеми и високодоходни облигации, коментират авторите на анализ, публикуван в блога на Международния валутен фонд…

Този пазар се появи преди около три десетилетия като източник на финансиране за компании, твърде големи или рискови за търговските банки и твърде малки, за да набират дълг на публичните пазари. През последните няколко години той се разрасна бързо, тъй като характеристики като бързина, гъвкавост и внимание се оказаха ценни за кредитополучателите. Институционални инвеститори като пенсионни фондове и застрахователни компании с нетърпение инвестираха във фондове, които, макар и неликвидни, предлагаха по-висока възвръщаемост и по-малка волатилност.

Частният корпоративен кредит създаде значителни икономически ползи чрез предоставяне на дългосрочно финансиране на корпоративните кредитополучатели. Въпреки това, миграцията на това кредитиране от регулирани банки и по-прозрачни публични пазари към по-непрозрачния свят на частния кредит създава потенциални рискове. Оценяването е рядко, кредитното качество не винаги е ясно или лесно за оценка и е трудно да се разбере как могат да се натрупват системни рискове, като се има предвид не толкова ясната взаимовръзка между частни кредитни фондове, фирми за дялово инвестиране, търговски банки и инвеститори.

Днес непосредствените рискове за финансовата стабилност от частния кредит изглеждат ограничени. Като се има предвид обаче, че тази екосистема е непрозрачна и силно взаимосвързана и ако бързият растеж продължи с ограничен надзор, съществуващите уязвимости могат да се превърнат в системен риск за по-широката финансова система.

Проучване на МВФ за глобалната финансова стабилност от април 2024 г. идентифицирае редица уязвимости.

Първо, компаниите, които се докосват до пазара на частни кредити, обикновено са по-малки и имат повече дългове, отколкото техните колеги със заеми с ливъридж или публични облигации. Това ги прави по-уязвими към покачващи се лихви и икономически спадове. С неотдавнашното покачване на референтните лихвени проценти анализът на МВФ показва, че повече от една трета от кредитополучателите сега имат лихвени разходи, надвишаващи текущите им печалби.

Бързият растеж на частния кредит напоследък стимулира засилената конкуренция от страна на банките при големи транзакции. Това от своя страна оказва натиск върху частните доставчици на кредити да разпределят капитал, което води до по-слаби стандарти за застраховане и по-свободни споразумения за заеми – признаци, които вече са забелязани от надзорните органи.

Второ, частните пазарни заеми рядко се търгуват и следователно не могат да бъдат оценени чрез пазарни цени. Вместо това, те често се маркират само на тримесечие с помощта на рискови модели и може да страдат от остарели и субективни оценки във фондовете. Анализът, сравняващ частния кредит със заемите с ливъридж (които се търгуват редовно на по-ликвиден и прозрачен пазар), показва, че въпреки по-ниското кредитно качество, частните кредитни активи са склонни да имат по-малки намаления по време на стрес.

Трето, въпреки че ливъриджът на частните кредитни фондове изглежда нисък, потенциалът за множество нива на скрит ливъридж в частната кредитна екосистема поражда опасения, предвид липсата на данни. Ливъриджът се използва и от инвеститорите в тези фондове, и от самите кредитополучатели. Това наслояване затруднява оценката на потенциалните системни уязвимости на този пазар.

Четвърто, изглежда има значителна степен на взаимосвързаност в частната кредитна екосистема. Докато банките не изглежда да имат съществена експозиция към частни кредити като съвкупност – Федералният резерв е изчислил, че заемите от частни кредити в САЩ възлизат на по-малко от около 200 милиарда долара, по-малко от 1 процент от американските банкови активи – някои банки може да имат концентрирани експозиции към сектора. Освен това избрана група от пенсионни фондове и застрахователи се гмуркат по-дълбоко в частните кредитни води, като значително увеличават дела си от тези по-малко ликвидни активи. Това включва животозастрахователни компании, повлияни от частния капитал.

И накрая, въпреки че ликвидните рискове днес изглеждат ограничени, нарастващото присъствие на дребно може да промени тази оценка. Частните кредитни фондове използват дългосрочно блокиране на капитала и налагат ограничения върху обратното изкупуване на инвеститорите, за да приведат инвестиционния хоризонт в съответствие с базовите неликвидни активи. Но новите фондове, насочени към индивидуални инвеститори, може да имат по-висок риск от обратно изкупуване. Въпреки че тези рискове се смекчават от инструменти за управление на ликвидността (като пропуски и фиксирани периоди на обратно изкупуване), те не са тествани при сценарий на сериозно изтичане.

Като цяло, въпреки че тези уязвимости понастоящем не представляват системен риск за по-широкия финансов сектор, те може да продължат да се изграждат с последици за икономиката. При сериозен спад в качеството на кредита той може да се влоши рязко, което да доведе до неизпълнение на задължения и значителни загуби. Непрозрачността може да направи тези загуби трудни за оценка. Банките биха могли да ограничат отпускането на заеми на частни кредитни фондове, фондовете на дребно може да се сблъскат с големи изкупувания обратно, а частните кредитни фондове и техните институционални инвеститори може да изпитат напрежение в ликвидността. Значителната взаимосвързаност може да засегне публичните пазари, тъй като застрахователните компании и пенсионните фондове могат да бъдат принудени да продават по-ликвидни активи.

Кумулативният ефект от тези връзки може да има значителни икономически последици, ако напрежението на частните кредитни пазари доведе до оттегляне от кредитирането на компании. Сериозните пропуски в данните затрудняват наблюдението на тези уязвимости във финансовите пазари и институции и могат да забавят правилната оценка на риска от политиците и инвеститорите.

Политически последици

Наложително е да се приеме по-бдителна регулаторна и надзорна позиция за наблюдение и оценка на рисковете на този пазар.

Органите трябва да обмислят по-активен надзорен и регулаторен подход към частния кредит, като се съсредоточат върху мониторинга и управлението на риска, ливъриджа, взаимосвързаността и концентрацията на експозиции.

Органите трябва да засилят сътрудничеството между индустриите и националните граници, за да се справят с пропуските в данните и да направят оценките на риска по-последователни във финансовите сектори.

Регулаторите трябва да подобрят стандартите за отчитане и събирането на данни, за да наблюдават по-добре растежа на частния кредит и неговите последици за финансовата стабилност.

Регулаторите на ценни книжа трябва да обърнат голямо внимание на риска от ликвидност и поведение в частните кредитни фондове, особено на дребно, които могат да бъдат изправени пред по-високи рискове при обратно изкупуване. Регулаторите трябва да приложат препоръки относно дизайна на продукта и управлението на ликвидността от Съвета за финансова стабилност и Международната организация на комисиите по ценни книжа.
Имате възможност да подкрепите качествените анализи, коментари и новини в "Икономически живот"