fbpx

Общи условия за използване на сайта „Икономически живот“ с URL https://ikj.bg

I.Общи разпоредби

„Икономически живот“ e издание на “Хирон-91“ ЕООД, ЕИК BG 040434506

Тези Общи условия представляват ДОГОВОР между Вас и “Хирон-91“ ЕООД, с който получавате правото да използвате безплатно услугите на сайта само за лични/нетърговски цели при спазване на условията по-долу. Настоящите Общи условия имат обвързващо действие само в отношенията между Вас като Потребител на услугите на сайта и “Хирон-91“ ЕООД. Чрез достъпа/зареждането до интернет страниците Вие се съгласявате да бъдете обвързан от настоящите Общи условия и всички последващи промени в тях, както и се задължавате да ги спазвате. В случай че не сте съгласни с всички Общи условия по-долу, моля, не използвайте сайта “Икономически живот“.

Потребителите получават правото да използват услугите на “Икономически живот“, наричан занапред в този документ „сайта“, единствено за лични/нетърговски цели.

II. Основни понятия

По смисъла на настоящите общи условия изброените понятия са използвани със следното значение:

„ПОТРЕБИТЕЛ“ – всяко физическо лице, което използва някоя от услугите на сайта.

„УСЛУГА/и“ на сайта включват:

– достъп до предоставяните през уеб браузър информационни ресурси/данни на сайта;

„ПАРТНЬОР“ – всяко лице, с което “Хирон-91“ ЕООД се намира в договорни отношения, което има право да предоставя допълнителна информация за своите стоки/услуги на регистрираните за услугата Потребители на сайта.

„ЗЛОНАМЕРЕНИ АТАКИ НА ТРЕТИ ЛИЦА“ – действия или бездействия на трети лица, които са в противоречие с правилата на интернет етиката, в това число, но не само, DoS (Denial of Service – претоварване на сървъра), проникване в сървъра, deface, кражба на данни и др.

„ДИРЕКТЕН МАРКЕТИНГ“ – предлагане на стоки и услуги на Потребители по пощата, по телефон или по друг директен начин, както и допитване с цел проучване относно предлаганите стоки и услуги.

III. Авторски права

1. Всички права са запазени. Всички права на интелектуална собственост върху информационните ресурси и материали, публикувани на сайта, са защитени според действащия Закон за авторското право и сродните му права, а нерегламентираното им използване представлява закононарушение и влече гражданска, административнонаказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство. Съдържание от сайта може да се използва единствено при цитиране на неговия автор, както и позоваване на сайта с хиперлинк.

IV. Конфиденциалност

“Хирон-91“ ЕООД се ангажира да гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от потребителите онлайн. Разкриване е възможно единствено в случаите, когато потребителят лично е подал данните в полета с публична информация и когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация, съдържаща лични данни при спазване на нормативно установения ред.

Защита на данните 

Използването на този сайт е възможно, без да се предоставят лични данни. Искаме да Ви информираме, че ако предоставяте в този сайт Ваши лични данни (име, имейл адрес и др.), това винаги се прави на доброволни начала. Вашите лични данни ще бъдат съхранени и използвани в съответствие с валидните национални и европейски правила за защита на данните, за обработка на Вашите запитвания. “Хирон-91“ ЕООД защищава неприкосновеността на Вашите лични данни и няма да ги продава, отдава под наем или предоставя по друг начин на разположение на трети страни. 

“Хирон-91“ ЕООД може да предоставя събраната статистическа информация за посещаемостта на сайта на рекламодатели/рекламни агенции, които водят статистика за кликанията и други действия на потребителите върху техните рекламни банери и линкове, да изготвя вътрешни статистики, както и за целите на директния маркетинг (своите и на Партньорите си).

С приемането на настоящите Общи условия Потребителят се съгласява с обработването на предоставените от него лични данни за целите на директния маркетинг. Потребителят има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, като изпрати писмено съобщение до “Хирон-91“ ЕООД на следния email за контакти: editors@ikj.bg

Не се смята за директен маркетинг изпращането на информация за промени в условията за регистрация, общите условия за ползване на сайта или Правилата за ползване на форумите.

V. Ограничаване на отговорността

Сайтът прави всичко възможно, за да поддържа вярна, точна и актуална информация, без това да изключва възможността инцидентно да възникват обективни несъответствия или пропуски. “Хирон-91“ ЕООД не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на този сайт. Цялата информация на сайта се предоставя в съответствие с действащото българско законодателство, без гаранция от страна на “Хирон-91“ ЕООД за нейната ненакърнимост и безопасност от злонамерени атаки на трети лица.

“Хирон-91“ ЕООД не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси на този сайт.

“Хирон-91“ ЕООД не носи отговорност за информацията (в т.ч. за нейната пълнота и достоверност), съдържаща се в сайтове, към които настоящият сайт съдържа препратки.

“Хирон-91“ ЕООД има право на обезщетение за всички вреди, разноски и претенции на трети лица, които са следствие от нарушение на тези Общи условия и/или нерегламентирана употреба на услугите на сайта.

• Коментарите към статиите са възможни само за регистрирани потребители на Facebook, тъй като коментарите ще се осъществяват чрез платформата на социалната мрежа.
• Препоръчването на статията също изисква потребителски профил в някоя от следните социални мрежи: Twitter, Facebook. 
•Сайтът използва услугите и инструментите на Google Analytics. Това е услуга за уеб анализ, предоставена от Google Inc. („Google”). Google Analytics използва „бисквитки”, текстови файлове, които се съхраняват на компютъра ви, за да бъде анализирано използването на сайта от Вас. Информацията, генерирана от „бисквитката” за използването на този сайт (включително и вашият IP адрес), се изпраща към сървър на Google в САЩ и се съхранява там. Google ще използва тази информация за оценка на използването на нашия уебсайт, за съставяне на отчети за дейността, необходими на уебсайт-операторите и за предоставяне на други интернет услуги, свързани с използването на уебсайта. Също така Google ще предаде тази информация на трети лица, ако това се изисква от закона или ако трети лица обработват информацията от името на Google.

Google няма да свързва Вашия IP адрес с други данни, съхранявани от Google. Вие бихте могли да откажете използването на бисквитки, като изберете подходящите настройки на Вашия браузър, но ние сме длъжни да Ви информираме, че в този случай няма да можете да използвате всички функции на този сайт. Като използвате този сайт, вие се съгласявате с обработката на Ваши данни от Google по начина, описан по-горе и за тази цел. Използването на Google Analytics служи изключително за целите на самостоятелно оптимизиране и персонализиране на нашите сайтове.

Повече информация за технологията, използвана от Google може, да бъде намерена в www.google.com/analytics.

VI. Промени

“Хирон-91“ ЕООД си запазва правото да извършва промени в настоящите Общи условия по всяко време, като своевременно публикува тези промени в сайта.

За всички неуредени с настоящите Общи условия въпроси се прилага действащото българско законодателство.
Имате възможност да подкрепите качествените анализи, коментари и новини в "Икономически живот"