fbpx

Газохранилището „Чирен“ получи статут „национален обект“

Със свое решение Министерският съвет определи подземното газово хранилище (ПГХ) “Чирен“ за “национален обект“ по смисъла на § 1 от Допълнителните разпоредби на Закона за държавната собственост.

Решението се налага във връзка с Делегиран регламент на Европейската комисия от 31 октомври 2019 г., с който проектът за разширение на газовото хранилище е потвърден като проект от общ интерес. За неговото изпълнение се въвежда специфичен режим, който включва задължително даване на най-висок приоритет съгласно националното законодателство.

С получаването на статут на “национален обект“ ПГХ Чирен ще може да разчита на ускорено издаване на разрешения, правила за ОВОС и запознаване на обществеността на най-ранен етап от тяхното изпълнение, регулаторни стимули, правила за трансгранично разпределение на разходите и механизми за финансова подкрепа.

Информира се, че проектът за разширение на ПГХ „Чирен“ предвижда поетапно увеличаване на капацитета на единственото на територията на България газово хранилище. С изпълнението му се очаква удвояване на обема съхраняван газ до 1 млрд. м3 и на дебита на добив и нагнетяване до 8 – 10 млн. м3/ден.

Изтъква се още, че ПГХ „Чирен“ е ключов инструмент за функционирането на газовия пазар в България, чрез който се компенсира сезонната неравномерност в потреблението на природен газ в страната. С проекта за неговото разширение се цели от една страна да бъдат създадени условия за гарантиране сигурността на газовите доставки, а от друга – интегрирането на хранилището в един взаимосвързан регионален и общоевропейски пазар.

Проектът за разширение капацитета „Чирен“ е включен в Общностния Десетгодишен план за развитие на мрежите, разработен от ENTSOG и фигурира в газовите регионални инвестиционни планове за Централна и Източна Европа и за регион Южен коридор. Проектът е част от националния десетгодишен план за развитие на мрежата на „Булгартрансгаз“ ЕАД за периода 2021-2030 г. Той има статут на приоритетен проект по инициативата „Три морета“.
Имате възможност да подкрепите качествените анализи, коментари и новини в "Икономически живот"