Принудени да преосмислят бизнес модела си в условията на екологична криза, дефицити и трудности при доставката на суровини, компаниите обръщат все повече  поглед към кръговата икономика*. Това е икономически модел, който, за да бъде жизнеспособен, трябва да се разглежда в цялост, пише в свой анализ Capital.fr**.

Въпреки че все още представлява само 9% от световната икономика (от 100 милиарда тона материали, добивани всяка година, 91% не се рециклират – The Circularity Gap Report – 2019), кръговата икономика преживява изключителен импулс, което трябва да ѝ позволи да увеличи своя отпечатък върху всички сектори. Спешната екологична ситуация, нарастващият недостиг на ресурси, прекъсванията във веригите за доставки, общественият натиск и все по-координираната регулаторна рамка – особено в Европа – подтикват производителите да ускорят прехода към кръговата икономика.

Някои са принудени да се ориентират към нея, защото дейността им се сблъсква с проблеми с доставките на материали, със замърсяването на околната среда и с желанието им да намалят въглеродните си емисии. За да се справят с тях, те са въвели нови бизнес модели, които далеч надхвърлят рециклирането (product-as-a-service (продукт като услуга), по-добре адаптиран дизайн, по-дълъг живот на продукта, възможност за ремонт, втора употреба и т.н.). Това им позволява да задържат и спечелят нови клиенти, да увеличат оборота си и да подобрят имиджа на марката си.

Ползите от тези практики на свой ред привлякоха вниманието на други компании, които не са непременно изправени пред проблема за намаляване на „суровинния отпечатък“ – показател, който отразява действителното потребление на суровини. Като например Kering***, която започна прехода си към кръгова икономика посредством създаването на програма за отказ от пластмасата. Така компанията за производство на луксозни стоки определя глобалния си подход и ускорява предприемането на инициативи на пазара на продуктите втора употреба, като инвестира в платформата за препродажба Vestiaire Collective. По този начин потребителите имат достъп до качествени продукти на по-ниска цена. Това явление, което непрекъснато се разраства, е доказателство, че хората са културно и социално готови да възприемат кръгови практики (те са 72%, според проучване на изследователския институт Capgemini), както и да преразгледат отношението си към собствеността и предметите.

Пет предпоставки за преминаване към кръгова икономика

Независимо коя е причината, отключваща процеса, преходът към кръгова икономика изглежда неизбежен. Той е задвижен от лидери, които играят водеща роля, посредством различни инициативи или превръщайки идеята за кръгова икономика в една от своите стратегически цели. По този начин Дарти**** създава „индекс на ремонтируемост“, който позволява само с един поглед да се идентифицират устройствата, които „подлежат най-лесно на ремонт“. Чрез възстановяване на продукти, включително и на марки извън каталога му за продажби, неговият конкурент Boulanger получава достъп до пазара на стоки втора употреба и по този начин до нови източници на приходи. От своя страна Engie разработи BeeWe, платформа, която осигурява бърз достъп до резервните части в рамките на предприятията на компанията. Това позволява да се съкратят инвестициите и сроковете за поддръжка, да се икономисат ресурси и да се даде нов живот на неизползваните наличности. Но как да ускорите изпълнението на тази идея, да постигнете бързи резултати и дори да увеличите мащаба на разпространението на подобни инициативи в рамките на цял сектор? За да се постигне това, трябва да се вземат предвид едновременно пет елемента.

  • Икономиката на недостига е преобладаваща при дефинирането на стратегията. Ако стратегията на една компания като цяло е фокусирана върху нейното конкурентно позициониране, тя трябва да включва дългосрочна визия за независимостта ѝ от гледна точка на суровините. По този начин се появява нова задача пред стратегическото ръководство, основана на идеята за икономиката на недостига. Ефективността на една компания се измерва и чрез способността ѝ да бъде устойчива пред рисковете за доставките, пред които може да се изправи, като същевременно се съобразява с ограниченията по отношение на природните ресурси. Това предполага различен подход при разработване на бизнес стратегията. Именно това стои в основата на партньорството между Volkswagen Group of America и Redwood Materials, специализиран в рециклирането на батерии за електрически автомобили. В неговите заводи 95% от металите, присъстващи в батериите (кобалт, мед, литий, никел и др.), се възстановяват и използват за производството на нови, които ще оборудват единствено електрическите автомобили на Audi и Volkswagen в Съединените щати (затворена верига). Това подобрява от една страна въглеродния баланс при производството на един електромобил и от друга дава съществен финансов резултат.
  • Продуктовият дизайн като крайъгълен камък на кръговата икономика. Доскоро кръговата икономика беше синоним на рециклиране и на ремонт. Въпреки това, подобно на мобилните телефони, повечето продукти не са разработени с тази идея. Следователно дизайнът е в основата на стратегията. IKEA илюстрира това добре, като прави мебели, които са лесни за сглобяване и разглобяване. Компанията също така развива дейност по отдаване под наем на мебели като по този начин отговаря на новите модели на потребление. Тя изкупува обратно стари продукти, които препродава в своите „складове за втори живот“, взема обратно други, които дарява на различни блготворителни организации, ако са в добро състояние, трети – рециклира. Това й позволява да възстанови материали, които вече не е необходимо да си доставя. Освен функционалността на продуктите, техният дизайн трябва да взема предвид различните жизнени цикли (някои продукти може да имат между 2 и 9), за да се улесни споделеното им използване, поправката им или възстановяването им. Това позволява да се удължи животът им, но също така увеличава и броя на употребите на даден продукт. Настъпва нов период, предизвикан, наред с другите условия, най-вече под натиска на потребителите, на производство на устойчиви продукти, което налага и появата на различни вериги за обратно изкупуване, а не само рециклирането.
  • Най-големият източник на допълнителна стойност се ситуира между края на употребата и рециклирането. Съществуват множество, до голяма степен неизследвани, възможности за ново използване чрез повторна употреба, ремонт и „повторно производство“ на продуктите. За по-сложните продукти възможността за възстановяване на компоненти или определени части от него става ключова и може да представлява важен източник на доставка в рамките на производствената верига. Тук продуктът трябва да се анализира в неговата цялост. Следователно някои части може да са достатъчни за възстановяване на потребителната стойност на продукт, който вече няма да се счита за отпадък. Това включва задълбочено обмисляне на стратегията за обратна логистика и интелигентни фабрики, отговорни за максималното използване на кръгови продукти и техните компоненти. „Re-Factory“, фабриката за кръгова икономика на Renault, разположена във Флинс, е част от този подход. Производителят удължава живота на своите автомобили и техните компоненти (скоростни кутии или турбокомпресори), като предлага модерни услуги за повторно производство, базирани на уникална система от партньори.
  • Преобразуванията трябва да се извършат в рамките на цялата система. Разгръщането на кръговата икономика също бележи прехода от концепцията за разширено предприятие, която се основава на обмена на информация между компанията и нейните партньори (доставчици на суровини и материали, фирми предоставящи услуги и др.), към създаването на комплексни системи. Новите вериги на стойността се създават чрез партньорство с конкуренти (хоризонтално партньорство) или участници от други отрасли (вертикално партньорство). Затова Illycaffè предложи на своите конкуренти да постигнат договореност за единен стандарт за кафе на капсули, за да покажат, че те могат лесно да бъдат рециклирани. Идеята е да се уеднаквят всички капсули и като резултат да бъде облекчен процесът на рециклиране. Друг пример е със Citeo, чиято дейност по унищожаването и рециклирането на опаковките, включително и от хартия, се финансира от отделните компании, които ползват неговите услуги. Citeo разработи услуги за екодизайн, събиране, сортиране и рециклиране благодарение на обединените действия на своите клиенти, които стоят зад създаването на тези решения в партньорство с местните власти и специалистите.
  • Технологичните иновации (дигитална, биоиндустрия, инженерство) трябва да се разглеждат като определящ лост. Симулирането на различните жизнени цикли на даден продукт още преди неговото разработване, създаването на дигитален продуктов паспорт, проследяването на произхода на материалите, разработването на платформи за обмен и възстановяване… Сливането на физическия и цифровия свят е ключов въпрос. Това е точно като появата на биоиндустрията с новите биоматериали (които са реални, икономически жизнеспособни алтернативи на материалите произхождащи от ограничени ресурси) или създаването биопроцеси за ускоряване на стандартизацията на рециклирането на химически продукти. Примерът с протеинови брашна, направени на основата на насекоми, предлагани от Ynsect и Innovafeed, е иновативен в това отношение, тъй като те са много енергийни и изискват по-малко вода за производството им. Цифровата и биоиндустрията са два основни лоста способни да доведат до технологични пробиви за прилагането на кръговата икономика в рамките на цял един сектор.

Сложни преобразувания, които трябва да бъдат започнати още сега

Следователно интегрирането на икономически жизнеспособни кръгови модели предполага големи сътресения в стратегията и в процеса на оперативното ръководтство на традиционните индустрии. Прилагането на кръговата икономика не се ограничава само до провеждането на политика за намаляване на CO2. Въздействието върху самия начин на функциониране на компанията е по-комплексно: нова корпоративна култура и управление, нови канали за продажба, дългосрочна стратегия, прилагане на специфична логистика за доставяне на продуктите, производствените вериги, които трябва да бъдат адаптирани към възможностите за ремонт на продуктите, нов начин за закупуване на суровини като се дава предимство на късите доставки…

Следователно компаниите имат възможност да преразгледат и преосмислят своите дейности, като прилагат комплексно тези пет елемента. Прилагането им поотделно няма да доведе до до оптимален резултат от кръговите инициативи, предриети от компанията. Всяка промяна е сложна и отнема време. Компаниите трябва да започнат този процес още сега, за да не изостанат както от пряката конкуренция, така и от появилите се нови играчи на пазара, да не се намали част от печалбата им и да не понесат санкции в резултат на регулаторни ограничения… Защото освен ползите за околната среда, тези комплексни бизнес модели генерират стойност, тъй като потенциалът на кръговата икономика по отношение на приходите се оценява на 10 милиарда евро до 2030 г. (т.е. 0,5% ръст на световния БВП) и на създаването на 700 000 работни места в Европа.

*Кръговата икономика е модел на производство и потребление, ограничаващ до минимум отпадъците. Той носи ползи за околната среда, икономиката и всички нас. Кръговата икономика е модел, насочен към удължаване на жизнения цикъл на продуктите. На практика това означава възможно най-дълго споделяне, заемане, повторно използване, поправка и рециклиране на съществуващи материали и продукти
**Превод Георги Саулов
*** Kering е базирана във Франция мултинационална корпорация, специализирана в луксозни стоки. Притежава луксозните марки Balenciaga, Bottega Veneta, Gucci, Alexander McQueen и Yves Saint Laurent
****Darty – мултинационална компания за търговия на дребно с електротехника
Имате възможност да подкрепите качествените анализи, коментари и новини в "Икономически живот"