Бизнесът посреща 12% нарастващи разходи за труд

Бизнесът посреща 12% нарастващи разходи за труд

През първото тримесечие на 2022 г. общите разходи на работодателите за един отработен час от наетите от тях лица нарастват с 12.7% спрямо година по-рано, сочат данните на НСИ. В индустрията увеличението е с 16.0%, в услугите – с 14.7%, и в строителството – с 10.7%.

По икономически дейности през първото тримесечие на 2022 г. най-висок ръст на общите разходи за труд спрямо същия период на предходната година е регистриран в икономическите сектори „Административни и спомагателни дейности“ – с 19.6%, „Хотелиерство и ресторантьорство“ – с 19.5%, и „Финансови и застрахователни дейности“ – с 18.7%.

През първото тримесечие на 2022 г. спрямо първото тримесечие на 2021 г. разходите за възнаграждение за един отработен час се увеличават с 12.7%, а другите разходи (извън тези за възнаграждения) – с 12.3%. По икономически сектори изменението на разходите за възнаграждения спрямо същия период на предходната година варира от 20.1% за „Административни и спомагателни дейности“ и „Хотелиерство и ресторантьорство“ до 1.8% за „Държавно управление“.
Имате възможност да подкрепите качествените анализи, коментари и новини в "Икономически живот"