ЕК предложи новия дизайн на пазара на ток в ЕС и поиска утрояване на ВЕИ

ЕК предложи новия дизайн на пазара на ток в ЕС и поиска утрояване на ВЕИ

Европейската комисия официално предложи реформиране на структурата на пазара на електроенергия в ЕС, с цел ускоряване нарастването на възобновяемите енергийни източници и постепенното спиране на газа, сметките на потребителите да станат по-малко зависими от нестабилните цени на изкопаемите горива, да се защитят по-добре потребителите от бъдещи скокове на цените и потенциална манипулация на пазара, и да направят индустрията на ЕС чиста и по-конкурентоспособна.

Като аргумент се изтъква още, че енергийната криза, предизвикана от нахлуването на Русия в Украйна, подчертава необходимостта от бързо адаптиране на пазара на електроенергия, за да подпомогне по-добре зеления преход и да предложи на потребителите на енергия, както домакинствата, така и предприятията, широк достъп до достъпна възобновяема и неизкопаема електроенергия.

Предложената реформа предвижда преразглеждане на няколко законодателни акта на ЕС – по-специално Регламента за електроенергията, Директивата за електроенергията и Регламента REMIT. Той въвежда мерки, които стимулират по-дългосрочни договори за производство на електроенергия без изкопаеми горива и въвеждат по-чисти гъвкави решения в системата, за да се конкурират с газа, като например отговор на търсенето и съхранение. Това трябва да намали въздействието на изкопаемите горива върху сметките за електроенергия на потребителите, както и да гарантира, че по-ниските разходи за възобновяеми енергийни източници ще бъдат отразени там.

Изграждането на базирана на възобновяеми енергийни източници енергийна система ще бъде не само от решаващо значение за по-ниските сметки на потребителите, но и за осигуряване на устойчиво и независимо енергийно снабдяване на ЕС в съответствие с Европейския зелен пакт и плана REPowerEU. Тази реформа, която е част от индустриалния план на Green Deal, също така ще позволи на европейската индустрия да има достъп до възобновяемо, неизкопаемо и достъпно захранване, което е ключов фактор за декарбонизацията и зеления преход. За да се постигнат енергийни и климатични цели, използването на възобновяеми енергийни източници ще трябва да се утрои до края на това десетилетие, подчертава ЕК.

Преработгват се и правилата за споделяне на възобновяема енергия. Потребителите ще могат да инвестират във вятърни или соларни паркове и да продават излишното слънчево електричество на съседите, а не само на своя доставчик. Например, наемателите ще могат да споделят излишната слънчева енергия на покрива със съсед.

Ще има и нови задължения за улесняване на интегрирането на възобновяемите енергийни източници в системата и подобряване на предвидимостта на производството. Те включват задължения за прозрачност за системните оператори по отношение на претоварването на мрежата и крайни срокове за търговия, близки до реалното време.

Еврокомисарят Кадри Симсон обобщава целите на предлаганата реформа:

  • да направят сметките за енергия на европейските потребители и компании по-независими от краткосрочните пазарни цени. За да се отделят потребителските цени от краткосрочните пазари, се предлага разширяване ролята на дългосрочните инструменти. Въвеждат се мерки за стимулиране на пазара за споразумения за закупуване на електроенергия и засилване на гъвкавостта на електроенергийната система чрез мерки за съхранение и реакция на търсенето.
  • ускоряване внедряването на възобновяеми енергийни източници. Ще се изисква от държавите-членки да използват двупосочни договори за разлика, когато отпускат субсидии за нови инвестиции, предназначени за насърчаване на ново нисковъглеродно и възобновяемо производство. Приходите от тези договори ще трябва да бъдат насочени обратно към всички крайни потребители, за да се намалят крайните им сметки за електроенергия. Това ще стабилизира цените за производителите и ще гарантира, че потребителите могат да се възползват по-пряко от по-евтините възобновяеми енергийни източници.
  • реформата ще подобри защитата на потребителите. Ще се позволи на потребителите да имат повече от един измервателен уред и различни договори за обслужване на техните електрически превозни средства, термопомпи или битово потребление. Въвежда се право на споделяне на енергия.

Предложение ще позволи на потребителите и доставчиците да се възползват от по-голяма ценова стабилност, базирана на възобновяеми и неизкопаеми енергийни технологии. Най-важното е, че ще предостави на потребителите богат избор от договори и по-ясна информация преди подписването им, за да имат възможността да заключат сигурни, дългосрочни цени, за да избегнат прекомерни рискове и нестабилност. В същото време те все още ще могат да избират да имат договори за динамично ценообразуване, за да се възползват от променливостта на цените, за да използват електричество, когато е по-евтино (напр. за зареждане на електрически автомобили или използване на термопомпи).

Реформата допълнително има за цел да насърчи стабилността на цените чрез намаляване на риска от отказ на доставчика. Предложението изисква доставчиците да управляват своите ценови рискове поне до степента на обемите по фиксирани договори, за да бъдат по-малко изложени на скокове на цените и нестабилност на пазара. Той също така задължава държавите-членки да определят доставчици от последна инстанция, така че никой потребител да не остане без електричество.

Защитата на уязвимите потребители също е значително подобрена. Съгласно предложената реформа държавите-членки ще защитят уязвимите потребители с просрочия от изключване. Освен това позволява на държавите-членки да разширят регулираните цени на дребно за домакинствата и МСП в случай на криза.

За да се подобри гъвкавостта на електроенергийната система, от държавите-членки вече ще се изисква да оценят своите нужди, да установят цели за увеличаване на гъвкавостта, свързана с неизкопаеми горива, и ще имат възможността да въведат нови схеми за подпомагане, особено за отговор на търсенето и съхранение.

За да повиши конкурентоспособността на промишлеността на ЕС и да намали нейното излагане на променливи цени, Комисията предлага да улесни внедряването на по-стабилни дългосрочни договори като споразумения за закупуване на електроенергия (PPA) – чрез които компаниите установяват свои собствени директни доставки на енергия и по този начин може да печели от по-стабилни цени на производството на енергия от възобновяеми източници и неизкопаеми горива. За да се преодолеят настоящите пречки, като например кредитните рискове на купувачите, реформата задължава държавите членки да гарантират наличието на пазарни гаранции за PPA.

Актуализираният регламент относно интегритета и прозрачността на пазара за търговия на едро с енергия (REMIT) ще осигури по-добро качество на данните, както и ще засили ролята на Агенцията за сътрудничество между енергийните регулатори ACER в разследванията на случаи на потенциални пазарни злоупотреби от трансграничен характер. Като цяло това ще засили защитата на потребителите и промишлеността в ЕС срещу всякакви пазарни злоупотреби.
Имате възможност да подкрепите качествените анализи, коментари и новини в "Икономически живот"