ЕК съветва страните от ЕС спешно да подпомогнат домакинства и бизнес за скъпия ток

ЕК съветва страните от ЕС спешно да подпомогнат домакинства и бизнес за скъпия ток

Европейската комисия формулира „набор от инструменти“, който страните от ЕС могат да използват за справяне с непосредственото въздействие на текущите повишения на цените на енергията и за допълнително укрепване на устойчивостта срещу бъдещи сътресения.

Краткосрочните национални мерки включват спешна подкрепа за доходите на домакинствата, държавна помощ за компании и целенасочено намаляване на данъците.

От ЕК са убедени, че настоящият скок на цените изисква бърза и координирана реакция. Изтъква се, че съществуващата правна рамка дава възможност на ЕС и неговите държави-членки да предприемат действия за справяне с непосредствените въздействия върху потребителите и бизнеса.

Незабавни мерки за защита на потребителите и бизнеса:

 • Да се осигури спешна подкрепа на доходите на енергийно бедни потребители, например чрез ваучери или частично плащане на сметки, които могат да бъдат подкрепени с приходи от Системата за търговия с емисии на ЕС;
 • Разрешаване на временни отсрочки на плащания по сметки;
 • Предпазни мерки за избягване прекъсвания по мрежата;
 • Осигуряване на временни, целенасочени намаления на данъчните ставки за уязвимите домакинства;
 • Предоставяне на помощ на компании или индустрии в съответствие с правилата на ЕС за държавна помощ;
 • Засилване на международния обхват на енергията, за да се гарантира прозрачността, ликвидността и гъвкавостта на международните пазари;
 • Проучване възможното антиконкурентно поведение на енергийния пазар, като може да бъде поискано от Европейския орган за ценни книжа и пазари (ESMA) да засили допълнително мониторинга на развитието на пазара на въглерод;
 • Улесняване по-широкия достъп до споразумения за закупуване на възобновяема енергия и подкрепа чрез странични мерки.

В позицията на ЕЕ се подчертава също така, че преходът към чиста енергия е най-добрата застраховка срещу ценови сътресения в бъдеще и трябва да се ускори, като съюзът ще продължи да развива ефективна енергийна система с висок дял на възобновяема енергия.

Посочва се, че съгласно настоящия пазарен дизайн газът все още определя общата цена на електроенергията, когато се използва, тъй като всички производители получават една и съща цена за един и същ продукт, когато влиза в мрежата – електричество. Съществува общо мнение, че настоящият модел на пределно ценообразуване е най -ефективният, но по-нататъшен анализ е оправдан.

ЕК формулира и средносрочни мерки за декарбонизирана и устойчива енергийна система:

 • Засилване на инвестициите във възобновяеми източници, обновяване и енергийна ефективност и ускоряване на търговете за възобновяеми енергийни източници и разрешителните процеси;
 • Развитие на капацитета за съхранение на енергия, за да се подкрепи развиващия се дял на възобновяемите източници, включително батерии и водород;
 • Европейските енергийни регулатори (ACER) да проучат ползите и недостатъците на съществуващия дизайн на пазара на електроенергия и да предложат препоръки на Комисията, когато е уместно;
 • Да се пимисли за преразглеждане на регламента за сигурността на доставките, за да осигурите по -добро използване и функциониране на хранилищата за газ в Европа;
 • Проучване на потенциалните ползи от доброволните съвместни поръчки от държавите -членки за запаси от газ;
 • Създаване на нови трансгранични регионални групи за риск от газ, за да се анализират рисковете и да се съветват държавите-членки относно изготвянето на техните национални превантивни и аварийни планове за действие;
 • Да се увеличи ролята на потребителите на енергийния пазар, като им дадете възможност да избират и сменят доставчици, да генерират собствено електричество и да се присъединят към енергийни общности.Имате възможност да подкрепите качествените анализи, коментари и новини в "Икономически живот"