ЕК задължи банките да управляват и екологичните рискове

ЕК задължи банките да управляват и екологичните рискове

Европейската комисия задължи банките при управляването на риска систематично да установяват, оповестяват и преодоляват екологичните, социалните и управленските рискове. Надзорните органи и банките трябва да провеждат редовни тестове за устойчивост на свързаните с климата предизвикателства.

От огромно значение е да се подобри начинът, по който банките измерват и управляват тези рискове, както и да се осигури прозрачност на банковите действия за пазарните участници, изтъкват от ЕК.

Надзорните органи ще трябва при редовните си надзорни прегледи да оценяват екологичните, социалните и управленските рискове. От своя страна банките ще трябва да оповестяват степента, в която са изложени на екологични, социални и управленски рискове. За да се избегне излишно административно бреме за по-малките банки, изискванията за оповестяване ще се прилагат по съобразен начин.

Това е част от приетата от ЕК банкова уредба на ЕС – Регламента за капиталовите изисквания и Директивата за капиталовите изисквания. С тези нови правила ще се увеличи устойчивостта на банките в ЕС на потенциални бъдещи икономически шокове и същевременно ще се допринесе за възстановяването на Европа от пандемията от COVID-19 и за прехода към неутралност по отношение на климата.

С днешния пакет се финализира прилагането в ЕС на споразумението „Базел III“. Това споразумение е постигнато от ЕС и неговите партньори от Г-20 в рамките на Базелския комитет по банков надзор, а целта му е да се увеличи устойчивостта на банките на потенциални икономически шокове. Днешните предложения са последният етап на тази реформа на банковата уредба.

По-конкретно се цели да се предотврати подценяване на рисковете при използваните от банките „вътрешни модели“ за изчисляване на капиталовите им изисквания и оттам – да се осигури наличието на достатъчен капитал за покриването на тези рискове. Това от своя страна ще улесни сравняването на отчитащите риска капиталови отношения на отделните банки и ще спомогне за възстановяването на доверието в тези отношения и в стабилността на сектора като цяло.

С днешния пакет се засилва и инструментариумът на органите за надзор върху банките на ЕС. С него се установява ясен, стабилен и балансиран набор от изисквания за „пригодност и целесъобразност“: надзорните органи преценяват дали висшите служители притежават необходимите умения и знания за управлението на дадена банка.

Обръща се и подобаващо внимание на въпроса за установяването в ЕС на клонове на банки от трети държави. Понастоящем тези клонове подлежат основно на националните правни норми, които са съгласувани в много ограничена степен. С пакета се съгласуват правилата на ЕС в тази област, като така надзорните органи ще могат да управляват по-добре рисковете около тези субекти, които през последните години значително увеличиха дейността си в ЕС.
Имате възможност да подкрепите качествените анализи, коментари и новини в "Икономически живот"