fbpx

ЕС отчита трудности при постигане на целите си в областта на климата

През последните пет години ЕС е постигнал значителен напредък към осигуряване на достоен труд и икономически растеж (ЦУР 8), намаляване на бедността (ЦУР 1) и подобряване на равенството между половете (ЦУР 5).

Това става ясно от публикацията на Евростат „Устойчиво развитие в Европейския съюз — мониторингов доклад за напредъка към ЦУР в контекста на ЕС, издание от 2023 г.“, която предоставя статистически преглед на напредъка по целите за устойчиво развитие (ЦУР) в ЕС. Докладът се фокусира върху тенденциите през последните пет години, което означава, че данните се отнасят за периодите до 2021 г. и 2022 г.

Публикацията показва, че ЕС е напреднал силно по много социално-икономически цели през последния петгодишен период с налични данни, докато тенденциите в областта на околната среда са били по-неблагоприятни.

Отбелязва се, че има също добър напредък по намаляване на неравенствата (ЦУР 10), осигуряване на качествено образование (ЦУР 4) и насърчаване на мира и личната сигурност на територията на ЕС и подобряване на достъпа до правосъдие и доверие в институциите (ЦУР 16). ЕС също отбеляза добър напредък по отношение на целите за здраве и благополучие (ЦУР 3) въпреки проблемите, предизвикани от пандемията от COVID-19, и по отношение на иновациите и инфраструктурата (ЦУР 9).

Очаква се по-голям напредък по три цели: действия в областта на климата (ЦУР 13), живот на сушата (ЦУР 15) и глобални партньорства (ЦУР 17).

В случая на ЦУР 13, според предварителните прогнози за 2021 г., ЕС е намалил своите нетни емисии на парникови газове с около 30% от 1990 г. насам. ЕС обаче си е поставил много амбициозни климатични цели за 2030 г. и в сравнение с минали тенденции, те ще изискват повече усилия. Поради тази причина вече бяха въведени допълнителни мерки чрез пакета „Fit for 55“. По отношение на енергетиката ЕС също си е поставил по-амбициозни цели за 2030 г., което предполага, че през следващите години се очаква по-голям напредък в енергийната ефективност и възобновяемите енергии.

По отношение на живота на сушата (ЦУР 15), въпреки че сухоземните защитени територии са се увеличили от 2013 г. насам, са необходими допълнителни усилия за обръщане на деградацията на екосистемите.

За първи път докладът анализира и краткосрочното въздействие на настоящите кризи върху ЦУР. Това включва енергийната криза, предизвикана от агресията на Русия срещу Украйна и последващите трусове от пандемията.
Имате възможност да подкрепите качествените анализи, коментари и новини в "Икономически живот"