ЕС сериозно изостава от целта за дял на ВЕИ в транспорта

ЕС сериозно изостава от целта за дял на ВЕИ в транспорта

През 2021 г. делът на възобновяемите източници в транспорта е достигнал 9,1% на ниво ЕС, което е намаление с 1,2 процентни пункта (pp) в сравнение с 2020 г. Този резултат означава, че предстои много работа, за да се постигне целта от 14% до 2030 г., поставено от директивата на ЕС за насърчаване на използването на енергия от възобновяеми източници. През 2021 г. ЕС е бил с 4,9 процентни пункта под целта за 2030 г. и с 0,9 процентни пункта под целта за 2020 г., сочат данни на Евростат

Изтъква се, че въпреки увеличението на използването на възобновяема енергия в транспорта в абсолютно изражение спрямо 2020 г., намалението на дела е свързано предимно с увеличаването на транспортната дейност поради премахване на ограниченията заради COVID-19.

Сред държавите-членки на ЕС само две надхвърлят целта за 2030 г. Швеция (30,4%) има дял около три пъти по-голям от отчетения в 25 държави-членки на ЕС и повече от два пъти над целта за 2030 г. Следва Финландия (20,5%), която също показва много високо използване на възобновяеми енергийни източници в транспорта. Високите дялове на Швеция и Финландия се обясняват със значителното използване на отговарящи на изискванията биогорива в техния микс от транспортни горива.

От друга страна, най-ниски дялове са регистрирани в Ирландия и Гърция (и двете по 4,3%), Полша (5,7%), Латвия (6,4%) и Литва (6,5%). Данните за България сочат 7,6% за 2021 година, което е сериозен спад спрямо 9,1% преиз 2020-та.

Най-големият спад от 2020 г. до 2021 г. е регистриран в Ирландия (-5,9 п.п.), Унгария (-5,4 п.п.) и Люксембург (-4,6 п.п.).

През 2021 г. всички държави-членки на ЕС, с изключение на Финландия (+6,2 п.п.), Литва (+1,0 п.п.), Дания (+0,8 п.п.), Хърватия (+0,4 п.п.) и Малта (без промяна), регистрират спад в средният дял на енергията от възобновяеми източници в транспорта спрямо 2020 г.
Имате възможност да подкрепите качествените анализи, коментари и новини в "Икономически живот"