fbpx

Излишъкът в бюджета се стопи с половин млрд. лева през май

От Министерството на финансите обявиха, че на база на предварителни данни и оценки се очаква бюджетното салдо по консолидираната фискална програма (КФП) към края на месец май 2024 г. да „бъде близко до балансирано“ (излишък в размер на 0,1 млрд. лв.).

Само преди дни МФ информира, че за април излишъкът е 600 млн. лева. Намалението от половин млрд. лева е обяснено с извършени разходи с еднократен за годината ефект, както и на изплатени през месеца разходи за възнаграждения на персонала със задна дата (от 1 януари 2024 г.), представляващи  мерки за преодоляване на диспропорциите във възнагражденията в държавната администрация, висшите учебни заведения и други.

Припомня се и за изплатените през май около 0,3 млрд. лв. на селскостопанските производители по програмата за осигуряване на ликвидност за земеделските стопани от първичното селскостопанско производство с цел смекчаване на негативните ефекти от руската агресия срещу Украйна, наложените санкции и предприетите ответни мерки, както и осигуряване непрекъснатостта на икономическата дейност.

Приходите, помощите и даренията по КФП към май 2024 г. се очаква да бъдат в размер на 28,2 млрд. лв., което е 37,5 % от годишните разчети и нарастват с 3,3 млрд. лв., което представлява 13,3 на сто спрямо същия период на предходната година, като принос за това имат всички елементи на приходите. Съпоставени със същия период на предходната година, данъчните приходи нарастват в номинално изражение с 2,1 млрд. лв. (10,7 на сто), неданъчните приходи нарастват с около 0,4 млрд. лв. (8,6 на сто) и постъпленията в частта на помощите и даренията (основно грантове по програмите и фондовете на ЕС) нарастват близо два пъти (с 0,8 млрд. лева).

Разходите по КФП (вкл. вноската на България в бюджета на ЕС) към май 2024 г. възлизат на 28,1 млрд. лв., което е 34,5 % от годишните разчети. Спрямо предходната година се отчита нарастване, основно при социалните разходи, вследствие на изплатените по-високи пенсии, след влязлото в сила увеличение от юли 2023 г., както и при разходите за персонал, след увеличението на възнагражденията на педагогическия персонал и при някои други администрации, разписани в държавните бюджети за 2023 и 2024 година.
Имате възможност да подкрепите качествените анализи, коментари и новини в "Икономически живот"