КЕВР поиска от топлофикациите да са в постоянен контакт с клиентите си

КЕВР поиска от топлофикациите да са в постоянен контакт с клиентите си

В писмо до ръководствата на топлофикационните дружества в страната председателят на КЕВР напомня дружества да предприемат конкретни мерки за възможно най-широко информиране на своите клиенти във връзка с традиционно по-високото потребление на топлинна енергия. Те следва да ги уведомят за настъпилите промени в нормативната уредба, свързани със срокове и ангажименти на потребителите, както и да им предоставят информация за съществуващи възможности за облекчаване заплащането на ползваната от тях топлинна енергия.

Повод за писмото е както предстоящия есенно-зимен отоплителен сезон, така и сложната международна и вътрешна обстановка в резултат на динамиката на цените на горива и енергия.

В писмото се изтъква, че и за дружествата, и за клиентите от особено важно значение е реализирането на бързи, адекватни и гъвкави мерки, с които да се подобри комуникацията с потребителите, с цел те да бъдат подпомогнати при планиране на техните разходи за отопление и битово-горещо водоснабдяване.

Сред мерките, препоръчани от КЕВР са:

●  Ежемесечно, през отоплителния период на 2021-2022 г., всяко топлофикационно дружество да продължи досегашната практика да информира периодично и по подходящ начин клиентите си (на електронната си страница, чрез информационни съобщения до медиите и по други информационни канали) за размера на произведената и подадена към потребителите топлинна енергия, като предоставя кратък и ясен анализ за повишено или намалено потребление, в сравнение със същия месец на предходния отчетен период. Такъв подход ще даде възможност на голямата част от потребителите, които са избрали месечните им начисления за топлинна енергия да се изготвят на база прогнозни данни, да контролират по-лесно потреблението си и да планират своите разходи;

●  Да провеждат активна и постоянна информационна кампания относно възможностите за оптимизиране на индивидуалното потребление на топлинна енергия, в т.ч. за ползата от предприемането на мерки за енергийна ефективност от страна на клиентите, както и за начините за разумно ползване на топлинна енергия;

●  Да стартират информационна кампания във връзка с прилагане на промените в Закона за енергетиката. Клиентите следва да са информирани своевременно за сроковете, отговорните лица и реда, по който ще се премине към пълен дистанционен отчет на ползваната в имотите им топлинна енергия чрез подмяна на уредите за дялово разпределение с такива с дистанционен отчет. Разпоредбата за подмяна на тези уреди е в сила от 12.3.2021 г., като към 01.01.2027 г. всички средства за измерване и за дялово разпределение на топлинната енергия, каквито са водомерите за топла вода, топломерите и разпределителите, следва да са с дистанционен отчет;

●  Да прилагат активен и гъвкав подход при работа с клиенти, които са изпаднали в затруднено финансово състояние. Това би могло да включва възможностите за разсрочване на задължения, заплащане на равни месечни вноски и други подходящи добри практики;

●  Да въведат и други мерки по тяхна преценка, в зависимост от профила и спецификата на клиентите, начина на формиране на ежемесечните фактури и специфични за лицензионната територия фактори.

КЕВР дава срок до 31 октомври, в който топлофикационните дружества трябва да представят информация за планираните от тях конкретни действия в изпълнение на дадените от Комисията насоки.
Имате възможност да подкрепите качествените анализи, коментари и новини в "Икономически живот"