КФН със стратегия за наблюдение на FinTech в небанковия ни финансов сектор

КФН със стратегия за наблюдение на FinTech в небанковия ни финансов сектор

Комисията за финансов надзор разработи и публикува Стратегия за наблюдение на финансовите иновации в небанковия финансов сектор.

Изтъква се, че подпомагането на внедряването на цифровите технологии, по-широкото използване на цифровите финансови услуги в ЕС, което ще донесе значителна полза както за потребителите, така и за бизнеса, отчитайки риска, свързан с тези услуги, е стратегическа цел в рамките на единния пазар на финансови услуги.

В унисон с европейските стратегически цели, КФН ще насочи своите усилия към постигането на поставените общоевропейски цели, като взима предвид развитието и на местния пазар на финансови услуги, както и нагласата на потребителите.

За да осигури изпълнението на целите, поставени от Европейската комисия (ЕК) пред държавите членки, КФН предвижда в стратегията за наблюдение на финансовите иновации:

  • активно консултиране на процесите по предоставяне електронен достъп до финансовите услуги за потребителите и бизнеса
  • намаляване на оперативните разходи и увеличаване на конкурентоспособността на небанковия финансов сектор чрез намаляване на бариерите за влизане на пазара и балансиране на установената нужда от сигурност и защита на данните
  • възможността за споделяне и прозрачност на данните.

Представяната стратегия на КФН за наблюдението на финансовите иновации посочва основните подходи за действие – мониторинг на развитието на FinTech, оценка на възможните рискове за пазара и за потребителите,и потенциални действия и мерки с оглед минимизирането им за извличане на максимални ползи от растящия интерес към финансовите иновативни продукти и/или технологии в услуга на потребителя при спазване на регулаторните изисквания.

Изтъква се още, че стратегическото виждане на КФН е необходимостта да бъдат съобразени рисковете, свързани с иновациите, без да се възпира развитието на иновациите. Наличието на гъвкав подход е от ключово значение при все по-бързото темпо на развитие на дигиталния свят.

КФН, в ролята си на регулатор, трябва да обърне внимание на посредниците на финансови услуги, тъй като тяхното поведение може да има пряко отражение върху защитата на инвеститорите и потребителите, съответно върху стабилността на финансовата система.
Имате възможност да подкрепите качествените анализи, коментари и новини в "Икономически живот"