fbpx

Над 50% спад на чуждите инвестиции у нас през 2020 г.

Спад с 50.7% на преките инвестиции в страната за януари – декември 2020 г. спрямо същия период на 2019 година, отчита БНБ.

За миналата година чуждите инвестиции са 561.7 млн. евро (0.9% от БВП), на фона на 1138.5 млн. евро, (1.9% от БВП) за 2019 година.

През декември 2020 г. потокът е отрицателен и възлиза на 261.8 млн. евро, при отрицателен поток от 86.4 млн. евро за декември 2019 г.

Най-големите преки инвестиции в страната за януари – декември 2020 г. са от Австрия (303.1 млн. евро), Германия (294.5 млн. евро) и Швейцария (207.2 млн. евро).

Дяловият капитал (преведени/изтеглени парични и апортни вноски на нерезиденти в/от капитала и резервите на български дружества, както и постъпления/плащания по сделки с недвижими имоти в страната) е отрицателен и възлиза на 986 млн. евро за януари – декември 2020 г. Той е по-нисък с 644.2 млн. евро от този за януари – декември 2019 г., който е отрицателен в размер на 341.8 млн. евро.

Инвестициите на чуждестранни лица в недвижими имоти е отрицателен в размер на 1.8 млн. евро, при положителен поток от 5.8 млн. евро за януари – декември 2019 г.

Намалява и реинвестирането на печалбата (показваща дела на чуждестранните инвеститори в текущата печалба или загуба на дружеството на база на счетоводни данни за финансовия резултат), като възлиза на 622.5 млн. евро, при положителна стойност от 808.6 млн. евро за януари – декември 2019 г.
Имате възможност да подкрепите качествените анализи, коментари и новини в "Икономически живот"