fbpx

Производството на електроенергия трябва да се децентрализира

Моделът на децентрализация не само подпомага постигането на целите на енергийния преход, но и дава възможност на хората и местните общности да участват активно в устойчивото производство и потребление на енергия. Технологиите, като слънчеви панели, ветрогенераторите и геотермални системи стават все по-евтини и ефективни, което ги прави по-привлекателни за домове и предприятия. В допълнение, технологиите за съхранение на енергия като батерии стават все по-достъпни, позволявайки съхранението на излишната енергия от възобновяеми източници за по-късна употреба.

Въпреки многобройните предизвикателства, децентрализираното производство, при което енергията се генерира близо до мястото на потребление, набира все по-голяма популярност в България.

Процесът на децентрализация се захранва от редица върхови технологии, които правят производството на енергия по-ефективно, достъпно и устойчиво. Въпреки това, необходимостта от регулаторни промени и специализирани финансови инструменти остава значителна, са част от изводите от кръглата маса, организирана от Центъра за изследване на демокрацията на 6 юни 2024 г., посветена на темата „Демократизация на енергийния преход: децентрализирано производство на електроенергия в България“. В рамките на дискусията са разгледани възможностите за българския бизнес в контекста на внедряването на технологии и инструменти за децентрализирано производство на електроенергия в регионалната икономика на Пловдив.

С нарастващия брой домове и предприятия, които произвеждат собствена енергия от възобновяеми източници, управлението на променливото снабдяване и оптимизирането на използването на енергията стават изключително важни. Интелигентните мрежи улесняват ефективното управление на разпределението на електроенергията, интегрирайки децентрализираните енергийни източници.

Интелигентните системи за управление на енергията предоставят данни за потреблението на енергия в реално време, което позволява оптимизация производството и потреблението на енергия. Виртуалното нетно мерене се утвърждава като ключов инструмент за стимулиране на децентрализираното производство на енергия, особено на слънчева, насърчавайки инвестициите и справедливото разпределение на ползите.

Въпреки усилията за насърчаване на инвестициите в малки ВЕИ централи обаче, приложението на новите разпоредби в Закона за енергетиката и Закона за енергията от възобновяеми енергийни източници, приети през 2023г., остава неясно. Това прави целите за трансформация на електроенергийната система трудно изпълними. Липсата на ясна регулаторна рамка и недостатъчният административен и професионален капацитет на местно ниво, особено в по-малките общини, водят до различни интерпретации на изискванията и забавяне на законово определените срокове.

Неяснотата относно лицензирането на ВЕИ проектите и удължените срокове за свързване към мрежата допринасят за пазарната нестабилност, затруднявайки предвиждането на бъдещите приходи и оценката за жизнеспособността на проектите.

За преодоляване на финансовите предизвикателства е необходимо създаването на специални финансови механизми или фондове, насочени към ВЕИ проекти за собствено потребление. Това би спомогнало за преодоляване на недостига на финансиране и насърчаване на инвестициите в устойчиво енергийно производство.
Имате възможност да подкрепите качествените анализи, коментари и новини в "Икономически живот"