Силно потребление води до 6.4% ръст на БВП за април-юни

Силно потребление води до 6.4% ръст на БВП за април-юни

През второто тримесечие на тази година БВП е нараснал с 6.4% на годишна база, с положителеният принос от вътрешното търсене. Потреблението на домакинствата се е увеличило с 9.4%, подкрепено от значителното подобрение в доверието на потребителите и нарастването на реалния разполагаем доход на домакинствата.

Това се отчита в редовният месечен обзор на българската икономика, изготвян от Министердството на финансите, като данните са към 17 септември.

По повод нарасналия доход на домакинствата се изтъква, че това се дължи на по-високите компенсации на наетите и разходи за пенсии.

Износът на стоки e водещ за нарастването на общия износ, който достига 22.2% спрямо година по-рано. Увеличението на износа на услуги е движено от възстановяването на туристическите пътувания. Високото вътрешно търсене e довело до силно нарастване на вноса на стоки и услуги, което от своя страна води до отрицателен принос на нетния износ към растежа на БВП.

През второто тримесечие броят на заетите в икономиката (спо-ред данни от СНС) е 3 513.6 хиляди души и на практика има се запазване на равнището, регистрирано през същото тримесечие на 2020 г. Сравнението с данните една година по-рано показват, че по типове заетост се наблюдават изменения на годишна база. Броят на наетите лица нараства с 56.3 хил. д. (2.2% на годишна база), докато самонаетите са се4 понижили с 54.4 хил. д. (-5.6%). Основна причина за тази динамика на самонаетите лица в икономиката е тяхното намаление в аграрния сектор (-64.4 хил. д. или -12.0%), което обуславя и намалението на заетостта в сектора (-63.9 хил. д. или -9.9%)

Месечната инфлация през август според ХИПЦ е 0.7%, като до голяма степен е формирана от поскъпване на непреработените храни, енергийните стоки и услугите. Международната цена на суровия петрол сорт Брент, преизчислена в евро, се е понижила с 5.5% спрямо юли, но ускореното поскъпване на суровината през предходните месеци е продължило да оказва влияние и цените на транспортните горива со се повишили с 3.9% спрямо месец по-рано.

При храните, по-съществено поскъпване е отчетено при плодове и зеленчуци, съответно с 6.1% и 4.6%, което се свързва с неблагоприятните климатични условия и лошата реколта  през летния сезон.

Годишният темп на инфлация се е ускорил до 2.5% през август, при 2.2% през юли. Принос за това има най-вече ускорението на поскъпването при транспортните горива и непреработените храни, съответно до 27.5% и 3.9% спрямо същия месец на 2020 г.
Имате възможност да подкрепите качествените анализи, коментари и новини в "Икономически живот"