fbpx

Срив на чуждите инвестиции през януари

По предварителни данни на БНБ преките инвестиции в страната за януари 2023 г. са в размер на 147.5 млн. евро (0.2% от БВП), като са по-малко с 479.5 млн. евро (76.5%) спрямо този за януари 2022 г. (положителен поток от 627 млн. евро, 0.7% от БВП).

Намаления има по почти всички статии.

Дяловият капитал (преведени/изтеглени парични и апортни вноски на нерезиденти в/от капитала и резервите на български дружества, както и постъпления/плащания по сделки с недвижими имоти в страната) възлиза на 19.6 млн. евро за януари 2023 г. Той е по-малък с 27.3 млн. евро от този за януари 2022 г., който е положителен в размер на 47 млн. евро.

Нетният поток от инвестиции на чуждестранни лица в недвижими имоти е в размер на 0.3 млн. евро, при отрицателен нетен поток от 0.1 млн. евро за януари 2022 г.

По предварителни данни, реинвестираната печалба възлиза на 15.2 млн. евро, при положителна стойност от 401 млн. евро за януари 2022 г.

Нетният поток на дълговите инструменти (промяната в нетните задължения между дружествата с чуждестранно участие и преките чуждестранни инвеститори по финансови, облигационни и търговски кредити) е положителен и възлиза на 112.7 млн. евро, при положителна стойност от 179 млн. евро за януари 2022 г.

Най-големите нетни положителни потоци по преки инвестиции в страната за януари 2023 г. са от Люксембург (115.3 млн. евро), Нидерландия (21.1 млн. евро) и Белгия (17.3 млн. евро), а най-големите нетни отрицателни потоци – към Ирландия (21.2 млн. евро) и Швейцария (7.4 млн. евро).

По предварителни данни преките инвестиции в чужбина за януари 2023 г. възлизат на 19.9 млн. евро (0.02% от БВП), при 46.7 млн. евро (0.1% от БВП) за януари 2022 г.
Имате възможност да подкрепите качествените анализи, коментари и новини в "Икономически живот"