Управителят на БНБ описа графика на банките преди, в деня и след приемане на еврото

Управителят на БНБ описа графика на банките преди, в деня и след приемане на еврото

Присъединяването на страната ни към еврозоната е акцентът в публикацията на управителя на БНБ Димитър Радев в тримесечния бюлетин на Асоциацията на банките в България, качена на сайта на БНБ.

Още в началото Радев изтъква, че основен риск пред процеса на присъединяване в определения времеви хоризонт (1 януари 2024 г., б.р.) е развитието на политическата ситуация в страната. „Успехът на процеса предполага активни политически консултации с нашите външни контрагенти и мащабна законодателна дейност вътре в страната в рамките на следващите няколко месеца. Продължаващата политическа криза поставя под въпрос както политическите, така и законодателните действия в подкрепа на процеса на присъединяване“, посочва управителят на БНБ.

Той обаче е категоричен по въпроса какъв трябва да бъде подходът на БНБ и банковия сектор към процеса на присъединяване в подобна политическа среда.

Аргументирайки се, че независимо от политическата среда парламентът е приел в края на миналата година решение, с което задължава правителството и БНБ да ускорят подготовката за присъединяване на страната към еврозоната с целева дата 1 януари 2024 г., Радев изтъква, че БНБ и банковият сектор трябва да продължат активно със започналата вече техническа подготовка – „С оглед на стратегическата предопределеност на процеса, резултатите от тази подготовка ще останат необходими, дори при възможно забавяне в темпа на процеса в контекста на политическата ситуация през следващите няколко месеца“.

Той изтъква още, бе БНБ и банковият сектор до голяма степен вече са част от еврозоната след ефективното присъединяване на страната към Европейския банков съюз на 1 октомври 2020 г.

Конкретно, Радев обръща внимание върху една задача с висок времеви приоритет и значителен обществен интерес – изборът на национална страна на бъдещите български евромонети.

С оглед на напредналия стадий на практическата подготовка, налице са аргументи (вкл. по примера на други присъединили се преди нас към еврозоната страни) българските евромонети да възпроизведат дизайна на настоящите ни разменни монети. Това ще улесни разпознаваемостта и прехода към новите монети в България и ще осигури приемственост в историята на българските парични знаци и утвърждаване на националната идентичност чрез познатите символи на българския лев – вече в мащабите на цялата еврозона и при глобалното разпространение на еврото“, се посочва в публикацията.

Радев посочва още, че освен БНБ, банките също играят важна роля в инфраструктурната подготовка и ефективното въвеждане на еврото. Те вече изпълняват интензивен график с многобройни практически проекти, свързани с  присъединяването към еврозоната.

Управителят на БНБ обръща внимание, че преди датата на въвеждане на еврото банките трябва да подготвят информационните си системи за двойно представяне в левове и евро по основни банкови документи и транзакции (салда по сметки, банкови преводи, тегления на банкомат, тарифи за таксите и комисиони, плащания по главници и лихви, лихви по депозитни сметки):

„В деня на въвеждането на еврото ще се извърши автоматично преобразуване на банковите сметки от лев в евро. Всички средства в лева по текущи, депозитни, спестовни и други сметки в банките и другите доставчици на платежни услуги ще бъдат преобразувани безплатно в евро. Вследствие от автоматичното конвертиране от лев в евро ще има промени в номиналната стойност на обезпеченията, заложени или ипотекирани в полза на банките.

Банките ще имат важни отговорности и при обмяната на банкноти и монети, в месеците преди въвеждане на еврото и след това. Например две седмици преди датата на въвеждане на еврото БНБ ще започне предварително да захранва банките с евробанкноти и евромонети с българска национална страна. В същия период банките ще започнат да снабдяват търговците и „Български пощи“ ЕАД с евробанкноти и евромонети с българска национална страна (без такса) – т.нар. вторично предварително захранване.

След въвеждането на еврото, през първите 6 месеца банките (заедно с „Български пощи“ ЕАД) задължително ще предоставят безплатна обмяна на банкноти и монети от лева в евро. След изтичането на първите 6 месеца до 1 година след въвеждането на еврото банките ще бъдат задължени да  продължат да обменят банкноти и монети от лева в евро, като вече ще могат да прилагат такса за тази услуга. След изтичане на 1 година от въвеждането на еврото услугата за обмяна на банкноти и монети от лева в евро, отново с възможност за прилагане на такса за тази услуга, ще се предоставя от банките по тяхна преценка. БНБ ще продължи да обменя банкноти и монети от лева в евро безплатно и безсрочно“.

В заключение Димитър Радев отново припомня за необходимостта от работа на БНБ и банките в сложна политическа среда. Той припомня и че все още не са приети важни законодателни промени, свързани с правната интеграция на БНБ в Евросистемата и с необходимостта от приемане на Закон за въвеждане на еврото в България, уреждащ рамковите принципи, правила и процедури за въвеждането на еврото като официална валута у нас.

Радев е категоричен, че постигането на целта за присъединяване към еврозоната от 1 януари 2024 г. ще продължават да зависи от развитието на политическата ситуация и мотивацията за общи и координирани усилия на всички ангажирани институции в България. „Близките месеци могат да предефинират и дадат решаващ импулс за стратегическото развитие не само на банковия сектор, но и на българската икономика като цяло“, заключава управителят на БНБ.
Имате възможност да подкрепите качествените анализи, коментари и новини в "Икономически живот"