fbpx

За синергията между доставката за Европа на природен газ, производството на „зелен водород“ и производството и преноса на „зелена“ електроенергия (продължение от „Азербайджан като доставчик на зелен водород„)

Идеята Азербайджан да произвежда „зелен“ водород и изобщо водород идва незабавно, когато става ясно, че пускането в експлоатация на Трансадриатическия газопровод е предстоящо и въпреки яростната дирижирана (познайте от къде) кампания срещу него, той ще започне да доставя природен газ за Италия. Наличието на тръбопроводна магистрала, която свързва Каспийския бряг с Адриатическия бряг и внася в Европа Каспийския природен газ, моментално поражда въпроса, не може ли да се съчетае преносът на фосилните горива с този на „зелените“ горива?

Отговорът е по-скоро положителен, макар че всички водещи фактори от консорциума TAP и от Държавната нефтена компания на Азербайджан SOCAR са изключително сдържани и предпазливи, когато правят технически оценки на тези възможности. Все пак, те носят отговорност и пред инвеститорите и тази отговорност може да стане дори и наказателна, ако ги подведат. Но освен това, дали съществуващата тръбопроводна мрежа може да се използва за пренос на водород без съществени технически изменения, възниква и въпросът за начина на производство на водорода.

Повечето хора, които са си учили уроците по химия ще кажат, че водородът се произвежда чрез електролиза на водата. Това действително е най-познатият метод за широката публика, но той не е най-евтиният. Съществуват и по-евтини начини, които обаче в никакъв начин не могат да бъдат оценени като екологични. В това число, съществуват химически технологии за добив на водород от метан, с какъвто Азербайджан разполага в голямо количество.

В Баку обаче са се прицелили в европейските пазари, а там производството на „черен“, „сив“ и дори „син“ водород не се насърчава. (Под „син“ водород се разбира производство на водород по химичен начин от метан, кокс и други съставки, като се извършва улавяне и съхранение на поне част от произведения като „съпътстващ продукт“ въглероден диоксид). Насърчава се производството на водород от възобновяеми енергийни източници или иначе казано на „зелен“ водород.

Междувременно, на 13 февруари 2023 година, Европейската комисия прие два „делегирани акта“, с които съгласно Директивата за енергията от възобновяеми източници се създават подробни правила за определяне на понятието „водород от възобновяеми източници“ в Европейския съюз. Тези актове са част от широката регулаторна рамка на ЕС за водорода, която включва както инвестициите в енергийна инфраструктура и правилата за държавни помощи, така и законодателните цели за водорода от възобновяеми източници за промишления и транспортния сектор. Актовете ще гарантират, че всички възобновяеми горива от небиологичен произход (известни още като RFNBO) ще се произвеждат с електрическа енергия от възобновяеми източници. (Комисията определя правила за водорода от възобновяеми източници, Съобщение за медиите на ЕК, 13.02.2023 г., Брюксел, https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/ip_23_594 ).

В Азербайджан не са чакали Европейската комисия да даде дефиниция на „зеления“ водород. Там са били съвсем наясно, какви са тенденциите в енергийната политика на Стария континент и са намерили решение, което само се превръща във възможност. Оказва се, че в Каспийско море, точно така, както е и в Северно море, има пространства където вятърът духа в денонощен режим, седем дни в седмицата. Наличието на такива пространства е в основата на отказа на Германия и Швеция от ядрената енергетика. Разбира се, това става възможно след създаването на адекватни и високо производителни технологии за използване на вятъра за производство на електроенергия.

В Азербайджан са изключително щастливи да научат, че разполагат с подобни условия в Каспийско море. Това създава изключителната възможност (която впрочем е доста рядка) да се използва възобновяем енергиен източник за производство на базов товар. В Баку разбират, че разполагат с нещо много ценно, защото „зелената“ електроенергия може не само да се използва за производство на „зелен“ водород, но и да се изнася по силов кабел.

Нещо повече, използването на електроенергията от вятъра на вътрешния пазар в Азербайджан, ще намали необходимостта от производство на електроенергия с природен газ в парогазовите електрически централи. Спестеният природен газ, ще може да бъде пренасочен към европейските пазари. Тоест, Азербайджан ще може да увеличи износа си, без това да изисква разработване на допълнителни находища, поне що се отнася до рамките на икономисания обем природен газ.

Разбира се, тук ключово значение има и готовността на водещите технологични компании да сътрудничат с Азербайджан за производството на електроенергия от вятъра в района на Каспийско море, както и от слънчева енергия в освободените райони на Карабах, където примерно компанията „Бритиш Петролеум“ вече строи първия фотоволтаичен парк в района на град Джебраил. Такава готовност е заявено още през месец януари 2020 година.

На 10 януари 2020 година, ръководителят на представителството на ЕС в Азербайджан Кестутис Янаускас заявява пред “Trend.az”, че Европейският съюз е готов да помогне на Азербайджан с най-новите технологии в областта на производството на електроенергия от възобновяеми източници.

Ние вече работим с Азербайджан над новата дългосрочна енергийна стратегия на страната. Готови сме да помогнем с възможно най-новите технологии в областта на възобнояемите енергийни източници (ВЕИ). В Азелбайджан иа много вятър и слънце. Това ще позволи да се намалят сметките за комуналните усуги и да се направи околната среда по-чиста”, казва Янаускас.

Той е отбелязал също така, че през 2020 година, ЕС и Азербайджан ще разширяват сътрудничеството си по програмите за повишаване на енергийната ефективност на редица градове и муниципалитети.

Една от първите задачи на новата Европейска комисия беше работата по приемането на европейската „Зелена сделка”. Ние поставихме пред себе си амбициозната цел да превърнем Европа в първия в света климатично неутрален континент към 2050 година. В това дело, на нас ни трябва помощта на партньорите ни, защото това е важно за всички нас”, добавя Янаускас. (Зейналова, Ляман, ЕС е готов да помогне на Азербайджан с най-новите технологии за производство на електроенергия от възобновяеми източници, 10.01. 2020 г., https://blacksea-caspia.eu ).

От своя страна, ръководителят на администрацията на министерството на енергетиката Заур Мамедов съобщава, че технико-икономическият потенциал на производството на енергия от възобновяеми източници в Азербайджан се оценява на 26,9 хиляди мегавата.

Тук влиза енергията на вятъра (3000 мегавата), слънчевата енергия (23,04 хиляди мегавата), енергията от биомаса (380 мегавата) и енергията на планинските реки ( 520 мегавата)”, пояснява Мамедов. Той припомня, че през 2018 година в страната са били произведени 25,2 милиарда киловатчаса електроенергия. От тях, 2,04 милиарда киловатчаса се падат на възобновяемите енергийни източници.

През 2018 година, ветровите електростанции са изработили 85,7 милиона киловатчаса, соларните централи са произвели 39,3 милиона киловатчаса, а установките за изгаряне на твърди битови отпадъци са произвели 162,3 милиона киловатчаса електроенергия”, обяснява ръководителят на администрацията на министерството на енергетиката.

Мамедов е доуточнил пред европосланика, че произведената от възобновяеми източници електроенергия в Азербайджан, представлява 8,1 процента от общото производство на електроенергия. (Зейналова, Ляман, ЕС е готов да помогне на Азербайджан с най-новите технологии за производство на електроенергия от възобновяеми източници, 10.01. 2020 г., https://blacksea-caspia.eu ).

Освободените земи се превръщат в „зона за зелена енергия“ – старите партньори са готови да участват

Изведнъж Азербайджан се превръща от страна, която всички разглеждат като „стожер“ на добива и търговията с фосилни горива, в много сериозен потенциален доставчик на „зелена“ електроенергия. При това на „гарантирано зелена“ електроенергия, произведена от офшорна вятърна енергия по технологии – последна дума в „жанра“.

Политическото ръководство на Азербайджан се опитва да превърне в предимство огромните проблеми, свързани с пълното унищожаване на инфраструктурата в освободените от арменска окупация територии в Карабах и обявяват намерението си да ги превърнат в „Зона за зелена енергия“. Призивът на азербайджанците за създаване на такава зона е оценен положително от международните институции. На 15 януари 2021 година, Министерството на енергетиката на Азербайджан съобщава, че е била проведена координационна среща, на която с международните институции са били обсъдени възможностите за сътрудничество при създаването на „Зона за зелена енергия“ на освободените територии.

Международните институции, в лицето на представители на Организацията на обединените нации (ООН), Представителството на Европейския съюз в Азербайджан, Програмата за развитие на ООН (ПРООН), Агенцията за международно развитие на САЩ (USAID), Германското общество за международно сътрудничество, Световната банка (WB), Международната финансова корпорация (IFC), Европейската банка за възстановяване и развитие (EBRD) и Азиатската банка за развитие, проявяват много сериозен интерес към предложението за сътрудничество в разглежданата област.

Като предварителна стъпка е бил разгледан въпросът за съвместно сътрудничество по подготовката на проекта на техническото задание за привличане на консултантска компания“, се казва в информацията, разпространена от Министерството на енергетиката на Азербайджан. (Бабаева, Фидан, Международните институции са заинтересувани от сътрудничеството за създаване на „Зона за зелена енергия“ в Карабах, 15.01.2021, https://blacksea-caspia.eu/index.php/bg/mezhdunarodnite-institucii-sa-zainteresuvani-ot-strudnichestvoto-za-szdavane-na-zona-za-zelena ).

Също така, на срещата са били обсъдени възможностите за организиране на търгове за възобновяема енергия на освободените територии на Азербайджан и за привличане на частни инвестиции в тази сфера. Виждането на азербайджанска страна е изложено от заместник-министъра на енергетиката Елнур Солтанов и от ръководителя на администрацията на министерството – Заур Мамедов, които разказват за набелязаните в Баку планове.

Потенциалът за производство на възобновяема енергия в освободените територии е представен от заместник-директора на Държавната агенция за възобновяеми енергийни източници – Тебриз Аммаев. (Бабаева, Фидан, Международните институции са заинтересувани от сътрудничеството за създаване на „Зона за зелена енергия“ в Карабах, 15.01.2021, https://blacksea-caspia.eu/index.php/bg/mezhdunarodnite-institucii-sa-zainteresuvani-ot-strudnichestvoto-za-szdavane-na-zona-za-zelena ).

На 22 февруари 2021 година е огласен знаменателният факт, че правителството на Азербайджан и компанията “bp” („Бритиш Петролеум“) които до момента имат вече много сериозна история на сътрудничество в областта на добива и търговията с фосилни горива, особено нефт, вече ще си сътрудничат и в областта на декарбонизацията на енергийния сектор и транспортните системи.

Според информацията на Министерството на енергетиката на Азербайджан, с компанията “bp” („Бритиш Петролеум“) е подписан Меморандум за разбирателство, в който е формулирано намерението двете страни да си сътрудничат в областта на оценката на потенциала и условията, необходими за създаване на широкомащабни декарбонизирани и интегрирани енергийни и транспортни системи, а също така и в проекти на възобновяемата енергетика в регионите и градовете на страната. Меморандумът е подписан в контекста на диверсификацията на икономиката на Азербайджан, на създаването на конкурентен енергиен пазар и на чиста околна среда. (Бабаева, Фидан, сътрудничеството на Азербайджан и „Бритиш петролеум“ е насочено към декарбонизация на енергийния сектор, 22.02.2021, https://blacksea-caspia.eu/index.php/bg/strudnichestvoto-na-azerbaydzhan-i-british-petroleum-e-nasocheno-km-dekarbonizaciya-na-energiyniya ).

По този повод министърът на икономиката Парвиз Шахбазов заявява:

Намаляването на емисиите на парникови газове с 35 процента до 2030 година, постигане на чиста околна среда и увеличаване на дела на зелената енергетика в производството и потреблението, бяха определени от Президента Илхам Алиев, като един от приоритетите на социално-икономическото развитие на нашата страна. Днес в Азербайджан на висико равнище се подкрепя развитието на възобновяемите енергийни източници, в частност – създаването на зони за зелена енергия.

Канят се чуждестранни и местни инвеститори да участват в процеса на осигуряване на Азербайджан с дългосрочни, устойчиви, евтини и екологично чисти видове енергия.

Подписаният от нас днес документ, създава нови възможности за сътрудничество с нашите отдавнашни стратегически партньори в нефто-газовия отрасъл от BP в областта на проектите за декарбонизация и за възобновяеми енергийни източници. Надявам се, че заедно с BP ще успеем да постигнем успехи на етапа на прехода от глобални климатични предизвикателства към съвременни енергийни тенденции“. (Бабаева, Фидан, Сътрудничеството на Азербайджан и „Бритиш петролеум“ е насочено към декарбонизация на енергийния сектор, 22.02.2021, https://blacksea-caspia.eu/index.php/bg/strudnichestvoto-na-azerbaydzhan-i-british-petroleum-e-nasocheno-km-dekarbonizaciya-na-energiyniya ).

От своя страна, регионалният президент на „Бритиш Петролеум“ (BP) – Гари Джоунс заявява:

Ние много се радваме на възможността за сътрудничество с Министерството на енергетиката за постигане на съответните цели на BP и на Азербайджан. Подписаният днес Меморандум за разбирателство, предоставя на BP и на Азербайджан нова платформа за сътрудничество, потенциално водеща към възможности за партньорство.

Ние искаме да изучим възможностите за подобно партньорство с регионите и градовете на Азербайджан с цел предоставяне на интегрирани и насочени към намаляване на емисиите енергийни и транспортни решения, в това число и чиста енергия“.

Съгласно текста на Меморандума, за осъществяване на тази дейност се предвижда създаване на Ръководещ комитет и на Работна група, подготвяне на „Генерален план“ по декарбонизацията за съответните региони или градове на Азербайджан. Генералният план ще обхваща проекти в областта на чистата енергия, нисковъглеродния транспорт, чистата промишленост, решения в областта на климата, интеграционни партньорства, а също така разработване на итегрирани и невъглеродни енергийни и транспортни системи. (Бабаева, Фидан, Сътрудничеството на Азербайджан и „Бритиш петролеум“ е насочено към декарбонизация на енергийния сектор, 22.02.2021, https://blacksea-caspia.eu/index.php/bg/strudnichestvoto-na-azerbaydzhan-i-british-petroleum-e-nasocheno-km-dekarbonizaciya-na-energiyniya ).

Няколко месеца по-късно, на 20 октомври 2021 година, по време на изложбите “Rebuild Karabakh” и “BakuBuild” в бакинския „Експо център“, министерството на енергетиката в лицето на заместник-министъра на енергетиката – Елнур Солтанов, съобщава официално, че концепцията за развитие на „зелената енергетика“ на страната е готова и е представена на правителството на Азербайджан. (Концепцията за развитие на „зелената енергия“ е представена на правителството на Азербайджан, 20.10.2021 г., https://blacksea-caspia.eu/index.php/bg/koncepciyata-za-razvitie-na-zelenata-energiya-e-predstavena-na-pravitelstvoto-na-azerbaydzhan ).

Изпълнявани мегапроекти и саудитски капитали

На 13 януари 2022 г., е проведена церемонията по полагане на основния камък на вятърната електроцентрала „Хъзъ-Абшерон“, която трябва да бъде с инсталирана мощност 240 мегавата. Тя ще бъде построена от компанията „ACWA Power“ от Саудитска Арабия. В церемонията са взели участие Президентът на Азербайджан – Илхам Алиев и министърът на енергетиката на Саудитска Арабия – принц Абдул Азис ибн Салман ал Сауд.

Азербайджанският експерт по въпросите на енергетиката – Илхам Шабан, коментира ролята на новата вятърна електроцентрала, най-вече от гледна точка на икономията на природен газ за производство на електроенергия в страната.

Според него, досега най-голямата вятърна електроцентрала в Азербайджан е била хибридната електростанция на Гобустанския изпитателен полигон за алтернативна енергетика. Но сега, това ще бъде вятърната електроцентрала „Хъзъ-Абшерон“, с инсталирана мощност от 240 мегавата.

В момента, повече от 90 процента от цялата електроенергия в Азербайджан се изработва за сметка на изгарянето на природен газ в топлоцентралите. Делът на водните електроцентрали и на алтернативните източници на електроенергия е около шест процента от произвежданата енергия в страната. Актуална задача в глобален мащаб е преминаването на „зелена“ енергия. Днес, Азербайджан направи най-голямата си крачка в тази посока.

Влизането в експлоатация на вятърната електроцентрала „Хъзъ-Абшерон“ ще позволи да се икономисват 200 милиона кубически метра природен газ годишно. Традиционните енергоносители замърсяват околната среда при изгаряне. Влизането в експлоатация на тази електроцентрала, ще ни позволи да икономисваме природен газ и да предотвратим нанасянето на щети на природата. Електроцентралата „Хъзъ-Абшерон“ ще внесе своя принос в осигуряването на енергийната сигурност на Азербайджан“, заявява Илхам Шабан. (Зохрабов, Фарид, Илхам Шабан: Вятърната електроцентрала „Хъзъ-Абшерон“ ще позволи да се икономисат 200 милиона кубически метра природен газ годишно, 13.01.2022 г., https://blacksea-caspia.eu/bg/ilkham-shaban-vyatrnata-elektrocentrala-khz-absheron-sche-pozvoli-da-se-ikonomisat-200-miliona ).

По време на церемонията по залагането на фундамента на Хъзъ-Абшеронската вятърна електроцентрала е подписан Меморандум за разбирателство и сътрудничество между Министерството на енергетиката на Азербайджан и компанията „ACWA Power“ от Кралство Саудитска Арабия, за съвместна работа в областта на морската вятърна енергетика. Документът е подписан от заместник-министъра на енергетиката Елнур Солтанов и директора на „ACWA Power“ по инвестициите – Клайв Търтън.

Меморандумът предвижда сътрудничество по определени основни принципи на сътрудничество в областта на морската вятърна енергетика, на оценката на потенциала и на създаването на условия за изгодно инвестиране в проекти за възобновяема енергия в Азербайджан.

Във връзка с подписания меморандум, заместник-министър Елнур Солтанов заявява:

Компанията „ACWA Power“ е важен партньор в осъществяването на курса към „зелена енергия“ на Президента на Азербайджанската Република, господин Илхам Алиев, насочен към постигане на устойчиво развитие на и чиста околна среда. Подписването на този документ, също ще внесе принос към разширяването на нашето сътрудничество с компанията „ACWA Power“ в областта на възобновяемите източници на енергия и за достигането на целите на развитието на Азербайджан в областта на морската вятърна енергетика“. (Министерството на енергетиката на Азербайджан и компанията “ACWA Power” ще си сътрудничат в областта на морската енергетика, 13.01.2022 г., https://blacksea-caspia.eu/bg/ministerstvoto-na-energetikata-na-azerbaydzhan-i-kompaniyata-acwa-power-sche-si-strudnichat-v ).

От своя страна, президентът на компанията „ACWA Power“ – Мухаммад Абунаян е казал:

Подписването на Меморандума за разбирателство е демонстрация на доверие към нас от страна на Министерството на енергетиката на Азербайджанската Република и ние се гордеем със засилването на стратегическото ни партньорство, чрез това важно постижение. Нашето постоянно сътрудничество ще ни позволи да внесем своя принос в енергийния преход в тази прекрасна страна и да изиграем активна роля в постигането на поставената от Президента Илхам Алиев цел за повишаване на дела на „зелената енергия“ в Националния енергетичен комплекс“.

За управлението и контрола на дейността, осъществявана в рамките на Меморандума, ще се създадат Управляващ комитет и Работна група. В момента Азербайджан сътрудничи с компанията „ACWA Power“ по проекта на Хъзъ-Абшеронската вятърна електроцентрала с мощност 240 мегавата и с инвестиционна стойност 300 милиона американски долара.

Трябва да се отбележи, че инсталираната мощност в производственото портфолио на “ACWA Power” в глобален мащаб възлиза на 42800 мегавата в електро енергетиката (от тях, 14900 мегавата са в сферата на възобновяемите източници на енергия), а размерът на инвестиционния портфейл на компанията е 67,2 милиарда американски долара. (Министерството на енергетиката на Азербайджан и компанията “ACWA Power” ще си сътрудничат в областта на морската енергетика, 13.01.2022 г., https://blacksea-caspia.eu/bg/ministerstvoto-na-energetikata-na-azerbaydzhan-i-kompaniyata-acwa-power-sche-si-strudnichat-v ).

Следва продължение…
Имате възможност да подкрепите качествените анализи, коментари и новини в "Икономически живот"