fbpx

Продължаваме поредицата от публикации, част от общата студия, посветена на енергийния потенциал на Каспийския регион и Централна Азия и възожностите пред България и Европа…

Узбекистанската енергетика също „позеленява“

Аналогични на процесите в Азербайджан и Казахстан сигнали идват и от Узбекистан. На 09 април 2021 година, Президентът на Узбекистан – Шавкат Мирзийоев, подписа постановление „Относно мерки за развитието на възобновяемата и водородната енергетика в Република Узбекистан“.

Както се отбелязва във въпросния документ, днес в развитите страни се отделя сериозно внимание на структурните изменения в търсенето на енергийни ресурси, включително на развитието на „зелената“ водородна енергетика. Редом с възобновяемите енергийни източници, водородната енергетика се смята за екологично чиста и заменя въглеводородните ресурси за сметка на други източници.

През 2018 година, Република Узбекистан ратифицира Парижкото споразумение, като една от целите й беше развитието на екологично чисти източници на енергия. Узбекистан тогава пое ангажимента да намали относителните емисии на парникови газове на единица БВП с 10 процента към 2030 година в сравнение с нивото от 2010 година.

В същото време, ускоряващата се индустриализация и нарастването на числеността на населението, значително увеличават потребността на икономиката от енергийни ресурси, а също така усилват отрицателното антропогенно въздействие върху околната среда и увеличават емисиите на парникови газове.

Във връзка с това в страната се предприемат и осъществяват мерки за намаляване на емисиите от парникови газове, за намаляване на енерго- и ресурсо- потреблението, в това число и за сметка на повсеместното въвеждане ва енергоспестяващи технологии и на разширяването на използването на възобновяеми източници на енергия. (Узбекистан ще развива водородната енергетика, 09.04.2021 г., https://blacksea-caspia.eu/index.php/bg/uzbekistan-sche-razviva-vodorodnata-energetika ).

Изграждането на инфраструктурата на водородната енергетика също се отнася към комплексните мерки, насочени към осигуряване на енергийната ефективност на икономиката, към засилването на енергийната сигурност на страната. Създаването на въпросната инфраструктура, както и на възобновяемите източници на енергия изисква систематично провеждане на научно-практически изследвания.

С тази цел, съгласно постановлението, при Министерството на енергетиката на Узбекистан се създава Национален научно–изследователски институт по възобновяемите източници на енергия. Също така, в състава на този институт ще се създадат научно-изследователски център по водородната енергетика и Лаборатория за изпитване и сертифициране на технологиите във възобновяемата и водородната енергетика.

В списъка на основните задачи и направления на дейността на Института са определени извършването на научно–практически изследвания и разработки на иновационни проекти за развитие на водородната енергетика и на възобновяемите източници на енергия; подготовката на анализи на съвременните световни тенденции на развитие на разглежданите направления в енергетиката; постигането на технологично лидерство в региона при създаването и внедряването на „know how” инфраструктурата в сферата на водородната енергетика и други.

Освен това, между Министерството на енергетиката на Узбекистан, компанията ACWA Power (от Саудитска Арабия) и Air Products (САЩ) е сключено споразумение за развитието на възобновяемата и водородната енергетика в страната.

Широкото внедряване на иновационните технологии с цел да се развиват водородната енергетика и възобновяемите източници на енергия е насочено към задоволяването на потребностите на икономиката и на социалните сектори на страната от енергия, която да е сигурна, безопасна и екологически чиста, както и към осигуряването на прехода на Република Узбекистан към „зелената” икономика. (Узбекистан ще развива водородната енергетика, 09.04.2021 г., https://blacksea-caspia.eu/index.php/bg/uzbekistan-sche-razviva-vodorodnata-energetika ).

На 4 март 2022 година, узбекското Министерство на енергетиката оповестява, че в съответствие със „Стратегията за развитие на Нов Узбекистан за 2022 – 2026 година“ на развитието на „зелената“ енергетика в страната се отдава особено внимание. Поставена е целта до 2026 година, сумарната мощност на генерацията на електроенергия за сметка на възобновяеми енергийни източници да достигне единадесет (11) гигавата.

По-специално, през 2026 година, мощността на слънчевите и вятърните електроцентрали в Узбекистан ще достигне 8 гигавата, мощността на функциониращите ВЕЦ – 2920 мегавата или общо 10920 мегавата. В резултат от това, 25 процента от общия обем на генерираната мощност в страната ще се пада на възобновяемите енергийни източници, на „зелената“ енергия.

Последното ще позволи ежегодно да се икономисват около три (3) милиарда кубически метра природен газ. За сравнение може да се каже, че такъв обем икономисан природен газ е еквивалентен на осигуряването с газ на един милион домакинства в течение на една година.

Ако пък икономисаният природен газ бъде използван отново за генериране на електроенергия, то ще може да бъдат произведени 15 милиарда киловатчаса електроенергия. С такова количество електроенергия може да бъде осигурено захранването на 98 процента от населението на Узбекистан за една година. (В Узбекистане планируют увеличить мощностя генерации на основе ВИЭ к 2026 году, 04.03.2022 г., https://www.trend.az/casia/uzbekistan/3564092.html ).

На 24 март 2022 година, в рамките на Ташкентския международен инвестиционен форум, Президентът на Узбекистан – Шавкат Мирзийоев приема делегация от Обединените Арабски Емирства, водена от министъра на енергетиката и инфраструктурата Сухейлем ал Мазруи.

По време на срещата са обсъдени перспективите на разширяването на практическото взаимодействие между Узбекистан и ОАЕ, най-вече в сферата на търговията, инвестициите, иновациите, селското стопанство, инфраструктурата, логистиката и транспорта в съответствие с договореностите постигнати на най-високо равнище.

Високо са оценени резултатите от сътрудничеството в областта на „зелената“ енергетика. Подчертана е ролята на компанията “Masdar”, която осъществява редица големи проекти за строителство на фотоелектрически и вятърни електроцентрали в различни региони на страната.

Заключението на двете страни е, че съществува голям потенциал за нарастване на инвестиционното сътрудничество и за осъществяване на нови перспективни проекти в приоритетни отрасли. (Президент Узбекистана обсудил с делегацией ОАЭ возможности углубления многопланового сотрудничества, 25.03.2022 г., https://www.trend.az/casia/uzbekistan/3573005.html ).

Междувременно, на 23 юни 2022 година, още една държава от Средна Азия – Таджикистан, дава сигнал, че смята да разшири участието си в международния бизнес със „зелена“ енергия. По време на Енергийния форум в Ташкент (23-24 юни 2022 г.), министърът на енергетиката на Таджикистан – Далер Джума оповестява, че страната му възнамерява да увеличи износа на „зелена“ електронерегия за региона на Средна Азия.

Според него, към момента на направеното изявление, в Таджикистан са се осъществявали няколко проекта за строителство на нови ВЕЦ. Две водноелектрически централи ще бъдат посторени на река Зеравшан, в партньорство с Узбекистан.

Тези проекти ще спомогнат за увеличаване на експорта на „зелена“ електроенергия в региона. В момента ние изнасяме електроенергия в Узбекистан и Афганистан. В бъдеще Таджикистан смята да увеличи обема на доставките и да разшири тяхната география“, заявява Далер Джума. (Рзаева, Натаван, Таджикистан намерен увеличить экспорт „зеленой“ электроенергии – министр, 23.06.2022 г., https://www.trend.az/casia/tajikistan/3612928.html ).

На 12 юли 2022 година, Президентът на Узбекистан – Шавкат Мирзийоев е запознат с презентация за осъществяването на големите енергийни проекти в партньорство с Обединените Арабски Емирства.

Сътрудничеството между Узбекистан и ОАЕ се развива динамично. От началото на 2022 година, обемът на стокообмена се е увеличил два пъти, като в Узбекистан са създадени 45 нови предприятия с участие на капитали от ОАЕ.

Партньорството обхваща много отрасли на икономиката, най-важният от които е енергетиката. През 2021 година в сътрудничество с компанията “Masdar” е пусната първата голяма слънчева електроцентрала в Узбекистан в Навоийска област. През 2022 година, тя вече произвежда 1 180 000 киловатчаса електроенергия за денонощие.

Съгласувано е осъществяването на още пет (5) големи енергийни проекта, чиято обща стойност възлиза на почти 3 милиарда долара. Това са приватизацията и увеличаването на мощността на Талимарджанската ТЕЦ в партньорство с компаниите “Mubadala” и “TAQA”, строителството на вятърна електроцентрала в Навоийската област и на фотоелектрически станции в Сурхандаринската, Самаркандската и Джизакската област в партньорство с компанията “Masdar”.

През 2022 година е въведен и нов механизъм за развитие и координация на икономическото сътрудничество на Узбекистан с Обединените Арабски Емирства. По време на съвещанието при Президента Мирзийоев, осъществяването на проектите е разгледано, пречупено през призмата на новата система за работа и оценка. Била е анализирана информация за текущото състояние на проектите и за действията предвидени до края на 2022 година.

Президентът на Узбекистан е посочил, че осъществяваните проекти ще създадат основа за устойчивост на енергийната система на страната и за по-нататъшно увеличаване на притока на инвестиции в различните отрасли на икономиката.

Когато е коментирал приватизацията на Талимарджанската ТЕЦ, Президентът Мирзийоев е подчертал, че това начинание трябва да стане образец за управлението на топлинните електроцентрали в страната и за ефективно производство на електроенергия. Проектите, които ще се осъществят в областта на възобновяемата енергетика съвместно с “Masdar”, ще станат важна крачка към достигането на дял на зелената енергетика до 25 процента през 2030 година.

Във връзка с горепосочените въпроси е била подчертана необходимостта от ускоряване на процеса на подписване на съответните споразумения и официални документи, за да може да се даде ход на рактическата работа по изпълнение на разглежданите проекти. (В Узбекистане рассмотрены крупные проекты в энергетической сфере, 13.07.2022 г., https://www.trend.az/casia/uzbekistan/3620248.html ).

На 1 август 2022 година на заседание на съвместната междуправителствена комисия на Узбекистан и Азербайджан по въпросите на инвестициите и търговския обмен се обсъжда създаването на инвестиционен фонд от поне 500 милиона долара за осъществяване на съвместни проекти. Информацията е от узбекското Министерство на инвестициите и външната търговия.

Ние се договорихме, в срок от една седмица да приемем съвместна „пътна карта“, насочена към най-бързо създаване на фонда“, казва съпредседателят на комисията, заместник министър-председателят на Узбекистан, министър на инвестициите и външната търговия – Жамшид Ходжаев.

Съпредседателят на Междуправителствената комисия, министър на икономиката на Азербайджан – Михаил Джабаров също смята, че инвестиционното сътрудничество между двете страни трябва да бъде активизирано.

В този аспект, създаването и дейността на съвместния инвестиционен фонд може да бъде добър инструмент, който може и трябва да помага на инвеститорите от двете страни“, отбелязва министър Джабаров.

Той откроява сред перспективните направления областта на енергетиката и напомня, че в началото на месец юли „Узбекнефтегаз“ и азербайджанската нефтена компания SOCAR са подписали пътна карта за сътрудничество в съвместното разработване на нефтени находища в двете страни, а също така и на проекти в сферата на възобновяемата енерегетика и дигитализацията.

Тук трябва да се има предвид, че през месец юни същата година, по време на посещението на Президента на Азербайджан – Илхам Алиев, двете страни подписаха солиден пакет от документи на обща сума над 500 милиона долара за нефтогазовия, химическия и текстилния отрасъл, а също така в аграрния сектор. (Узбекистан и Азербайджан создадут инвестфонд с суммой в 500 USD, 02.08.2022, https://kaspiy.az/index.php/uzbekistan-i-azerbajdzhan-sozdadut-investfond-s-summoj-v-500-mln ).

След малко повече от уговорения седмичен срок, на 29.08.2022 година, Узбекистан и Азербайджан подписаха „пътна карта“ по проблемите на „зелената енергия“. Съобщението е на министъра на енергетиката на Азербайджан – Парвиз Шахбазов, който оповестява този факт в профила си в Twitter.

В рамките на посоката на развитие на отношенията ни с Узбекистан на съвършено ново равнище, днес ние подписахме „пътна карта“ за разширяването на сътрудничеството в енергийната област. Освободените територии и „зелената енергетика“ са приоритетните направления на нашето многопланов сътрудничество“, пише Парвиз Шахбазов. (Гасымов, Кямран, Азербайджан и Узбекистан подписали „дорожную карту по „зеленой энергии“, 29.08.2022 г., https://www.trend.az/business/energy/3638076.html ).

На 18 август 2022 година, Министерството на Република Узбекистан, Министерството на енергетиката на Саудитска Арабия и саудитски компании подписват три големи споразумения за развитие за сума от 12 милиарда долара. Споразуменията са подписани по време на държавното посещение на Президента на Узбекистан – Шавкат Мирзийоев в Кралство Саудитска Арабия.

Тези договорености трябва да станат платформа за развитие на сътрудничеството в горивно-енергийния комплекс между дветестрани. По-специално е предвидено взаимодействие, включително и инвестиции от саудитска страна, в развитието на производството на „зелен“ водород в Узбекистан.

Първият документ е Споразумението за строителство на ветропарк с мощност 1,5 гигавата в Република Каракалпакстан от компанията “ACWA Power”. Този проект ще се превърне в най-голямата вятърна електроцентрала не само в региона, но и в целия свят. Планира се мощностите на вятърната централа да могат да осигурят електроенергия за 1,65 милиона домакинства и да намалят въглеродните емисии с 2,4 тона годишно.

Второто Споразумение за сътрудничество, ориентирано към развитието на научно-изследователски разработки и последващо производство на зелен водород в Узбекистан, подписано с компаниите “ACWA Power” и “Air Products”.

Също така е подписан документ, изразяващ намерението на саудитската страна да инвестира 10 милиарда долара в узбекистанския енергиен комплекс през следващите пет години. В рамките на това споразумение се планира да бъдат осъществени проекти в редица перспективни направления. Сред тях са:

  • Продължаване на сътрудничеството в областта на ВЕИ – генерация на електроенергия на основа на вятърна и слънчева енергия, а също така проекти за концентриране на слънчева енергия за производство на електроенергия;
  • По-нататъшно взаимодействие по проектите за генерация с използване на природния газ в качеството на гориво, по-специално в електроцентралите с комбиниран цикъл с газови турбини;
  • Проекти насочени към използването на най-съвременни технологии за съхраняване и акумулиране на електроенергия за осигуряване на стабилността на мрежата и сътрудничество по акумулиращите станции, базирани на ВЕЦ;
  • Партньорство в областта на разполагане на производства на оборудване, резервни части и услуги, които се използват в енергийния сектор в сферата на увеличаване на човешкия потенциал и на съвместните научни разработки. (Министерства энергетики Узбекистана и Саудовской Аравии подписали три крупных соглашения, 18.08.2022 г., https://www.trend.az/casia/uzbekistan/3634316.html ).

На 5 октомври 2022 година, Министерството на енергетиката на Узбекистан оповести, че саудитската компания “ACWA Power” строи в Узбекистан пет (5) съвременни електроцентрали с обща мощност 4100 мегавата, от които четир (4) вятърни електроцентарли със сумарна мощност 2600 мегавата и една съвременна топлинна електроцентрала с мощност 1500 мегавата.

Те включват:

  • Една съвременна ТЕЦ с мощност 1500 мегавата, която се строи на територията на град Ширин в Баяутския район на Сърдаринска област;
  • Две електроцентрали от по 500 мегавата всяка в Пешкунския и Гиждуванския район на Бухарска област;
  • Две вятърни електроцентрали с обща мощност 1600 мегавата в Република Каракалпакстан. (Минэнерго Узбекистана обнародовало проекты реализуемые саудовской компанией ACWA Power, 05.10.2022 г., https://www.trend.az/casia/uzbekistan/3653222.html ).

На 18 октомври 2022 година, Министерството на енергетиката на Узбекистан съобщава, че са започнали подготвителните работи по строителството за строителството на слънчева фотоелектрична електроцентрала с мощност 1200 – 1500 киловата. След влизането й в експлоатация тя ще изработва три (3) милиона киловатчаса електроенергия годишно, като за същия период ще се икономисват 900 хиляди кубически метра природен газ.

Основната цел на тези работи е постигането на енергийна ефективност в системата, икономия на горивно-енергийни ресурси и по-нататъшно намаляване на себестойността на продукцията за сметка на развитието на възобновяеми енергийни източници“, коментира началникът на производствено-техническия отдел на Сърдаринската ТЕЦ – Гулом Холназаров. (На Сырдарьинской ШЭС в Узбекистане будет построена солнечная фотоэлектрическая станция, 18.10.2022, https://www.trend.az/casia/uzbekistan/3658637.html ).

На 25.02.2023 година, Министерството на енергетиката на Узбекистан оповестява, че китайските компании “Huaneng renewables Corporation” и “Poly Technologies” са инвестирали в проект за изграждане на соларни електроцентрали в Узбекистан. От съобщението става ясно, че Република Узбекистан и китайските компании са подписали инвестиционно споразумение, според което двете компании ще дадат за осъществяване на строителството на електроцентралите два (2) милиарда долара.

Слънчевите електроцентрали ще бъдат с обща мощност 2000 мегавата и ще бъдат построени в Джизакска и Ташкентска област на Узбекистан. Електроцентралите ще произвеждат пет (5) милиарда киловатчаса електроенергия годишно, като по този начин ще бъдат спестени 1,3 милиарда кубически метра природен газ. Очаква се, електроцентралите да бъдат пуснати в експлоатация в края на 2023 година, а достигането на пълна мощност от тяхна страна се очаква да стане през 2024 година.

По-рано, на 15 февруари 2023 година, Узбекистан и Китайската енергийна инженерингова корпорация (CEEC, известна и като “Energy China”) подписаха меморандум за разбирателство за строителството на споменатите по-горе соларни електроцентрали в страната.

Освен това, през януари 2023 година, Узбекистан въведе в експлоатация новата слънчева електроцентрала с мощност 35 мегавата на територията на компанията “Uzbekistan GTL” в Ташкент. (Бабаева, Назрин, Китайските компании инвестируют в строительство солнечных электростанций в Узбекистане, 25.02.2023 г., https://www.trend.az/casia/uzbekistan/3715150.html ).

На 27 април 2023 година, Президентът на Узбекистан – Шавкат Мирзийоев заявява по време на церемонията за откриването на Ташкентския международен инвестиционен форум (TIIF-2023), че до края на 2023 година, сумарната мощност на допълнително въведената в експлоатация „зелена“ енергетика в Узбекистан ще достигне два гигавата.

Според него, в Узбекистан развиването на производството на електроенергия от възобновяеми енергийни източници е посочено като едно от основните направления в икономиката.

Само през тази година ще бъдат въведени в експлоатация мощности от две хиляди мегавата, а през следващата година – осем хиляди мегавата“, изтъква Мирзийоев.

Президентът на Узбекистан е подчертал, че промишленото развитие, а именно производството на слънчеви панели и вятърни турбини, изисква активно привличане на чуждестранни инвестиции.

Узбекистан продължава да осигурява изгодни условия за чуждестранните инвеститори в страната, като облекчава законодателството и създава нови възможности за бизнеса“, добавя президентът Мирзийоев. (Ахмедова, Марьяна, Узбекистан введет в эксплуатацию в четыре раза больше новых ВИЭ – Шавкат Мирзиёев, 27.04.2023 г., https://www.trend.az/casia/uzbekistan/3740636.html ).

Буквално на същия ден е оповестена информацията, че саудитската компания “ACWA Power” вече осъществява проект, свързан с производството на „зелен“ водород в Узбекистан. Съобщението е направено от председателя на Съвета на директорите на “ACWA Power” – Мухаммад Абдулла Абу Найан по време на откриването на Втория Ташкентски международен инвестиционен форум (TIIF-2023).

Мухаммад Абдулла Абу Найан е отбелязал, че това ще стане вторият проект в света с подобен мащаб. Той е подчертал, че портфолиото от проекти на компанията “ACWA Power” в Узбекистан възлиза на 7,5 милиарда долара.

Повече от 7,5 милиарда долара се падат на десет проекта на нашата компания в Узбекистан. Скоро ние ще прескочим този праг и значително ще увеличим инвестициите“, казва председателят на Съвета на директорите на “ACWA Power”.

Според него, портфолиото от проекти на “ACWA Power” в Узбекистан представлява второто най-голямо саудитско вложение на капитали извън границите на Кралство Саудитска Арабия. (ACWA Power планирует реализацию проекта по производству „зеленого“ водорода в Узбекистане, 27.04.2023, https://www.trend.az/casia/uzbekistan/3740773.html ).

Големите перспективи на производството на електроенергия за сметка на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) в Узбекистан са отбелязани и от друг фактор от страните от Персийския залив – Сухейл ал Мазруи, министър на енергетиката на Обединените арабски емирства (ОАЕ). Пак на откриването на Ташкентския международен инвестиционен форум (TIIF-2023) той заявява, че Узбекистан, както и целият регион са едни от най-богатите страни в света по отношение на потенциала им за производство на електроенергия от ВЕИ.

Според министъра на енергетиката на ОАЕ, в момента Узбекистан представялва крайно привлекателно инвестиционно направление.

Страната предлага диверсифицирани портфейлни бизнес възможности благодарение на реформиращото се законодателство. Една такава компании като Masdar продължава да осъществява проектите си в енергийния сектор на Узбекистан“, казва Сухейл ал Мазруи.

На практика се очаква само през 2023 година три проекта за производство на електроенергия от възобновяеми източници да влязат в експлоатация в Узбекистан. (Ахмедова, Марьяна, Центральная Азия – один из самых богатых ВИЭ регионов в мире – министр, 27.04.2023, https://www.trend.az/casia/uzbekistan/3740676.html ).

На 03 май 2023 година, генералният директор за Средна Азия на френската държавна компания Électricité de France (EDF) – Пиер-Пол Антунисен, заявява пред агенция “Trend”, че EDF се стреми да подкрепя хидроенергийните проекти в Узбекистан.

Ние разглеждаме всички възможности, които ни се предлагат. Смятаме, че в Узбекистан съществува огромен потенциал за развитие на хидроенергийни проекти и не само в Узбекистан но и в [съседните] Киргизстан и Таджикистан. Планинската територия позволява да се осъществяват такива проекти. Възможно е да се подобри съществуващата хидроенергийна инфраструктура в Узбекистан и да се създадат помпени хранилища (вероятно се имат пред вид помпено-акумулаторни водни електроцентрали (ПАВЕЦ) и да се използват нови технологии. Ние вече подписахме няколко споразумения за сътрудничество в тази област с министерството на енергетиката на Узбекистан“, споделя Пиер-Пол Антунисен.

Говорейки за актуалния проект на EDF в Узбекистан – парогазовата електроцентрала „Сърдаря 2“, Антунисен е отбелязал, че този проект с мощност 1600 мегавата е много важен и необходим в дадения момент.

Наши колеги пристигнаха тук от Париж, за да подпишат най-първия договор, който имаме в тази страна по проекта „Сърдаря 2“ и година по-късно ние отново посетихме страната, за да подпишем финансовото заключение по проекта, така че сега вече сме дали ход на строителството. За строителството ще отидат от две до три години“, отбелязва генералният директор за Средна Азия на Électricité de France.

Пиер-Пол Антунисен е посочил също така, че макар че в момента сътрудничество в областта на ядрената енергетика между EDF и Узбекистан няма, при възможност френската държавна компания би разгледала такова предложение.

Франция не участва в ядрените разработки на Узбекистан, но ако бъде обявен търг или бъде проявен интерес от страна на узбекските власти, ние обезателно ще вземем участие. В този момент ние ще се съсредоточим върху традиционните източници на енергия, такива като природен газ и водна енергия и вероятно в бъдеще и на [други] възобновяеми енергийни източници“, завършватой. (Ахмедова, Марьяна, Électricité de France (EDF) о поддержке развития гидроэнергетики в Узбекистане, 03.05.2023, https://www.trend.az/casia/uzbekistan/3743117.html ).
Имате възможност да подкрепите качествените анализи, коментари и новини в "Икономически живот"