В периода на политическа и икономическа нестабилност Топлофикация София стриктно проявява манталитета си да ограбва столичани. Основният метод, както винаги съм твърдял, е прекомерната продажба не ненужно количество топлоенергия. Целта на столичното парно е да ни продава колкото се може по-голямо количество от топлоенергия, независимо от основните фактори влияещи върху продажбите – външна температура и потребление. И за да не бъда голословен ще изложа твърдението си с пример от действителността.

Таблица 1

От цифрите в Таблица 1 ясно се вижда, че през месеците май и юни 2021г., средните външни температури в столицата по данни на НИМХ са били по-високи от съответните предходни месеци на 2020г. Въпреки това, за горепосочените месеци Топлофикация София ни е продавала по-голямо количество топлоенергия. И докато при евентуално по-ниски температури това все пак би било основание за по-високата продажба, то в конкретния случай изглежда направо кощунство, напук на всякаква икономическа логика и физични закони. Всички ние знаем за високия ръст на сметките през зимата. И най-вече в изявленията на Топлофикация София, че видите ли, за този или онзи месец, температурите са били по-ниски и по тази причина потреблението на топлоенергия от столичани е било скочило. От конкретния пример става ясно, че това няма никакво значение и дори при по-високи температури важното за Топлофикация София са по-високите продажби.

През горепосочените месеци топлоенергията се използва само и единствено за така нареченото битово горещо водоснабдяване. Именно през летните месеци най-ясно се вижда ограбването на столичани чрез прекомерните продажби. В случая потребеното количество вода е подгрявано с ужасяващите 115-118 KWk на кубик и убийствените над 138 KWh за 1 кубик вода през май тази година. Всъщност потреблението на вода, доколкото това се използва като причина (параметър) за продаваната ни топлоенергия, е несъществено, при огромното количество топлоенергия с която тя се подгрява. От таблицата е видно, че логиката и на този параметър е без значение, тъй като през май 2021г. потребеното количество топла вода е било по-ниско от това през същия месец на 2020г., а през месец юни – обратното. В горепосочения пример потреблението показва единствено степента на ограбването.

Обобщавайки данните от примера става ясно, че Топлофикация София ни е ощетила с около 6 MWh за двата месеца, или с около 550-600 лв. в цифрово изражение. Всеки може да си представи каква сума в повече прибира дружеството от неговите над 17 500 броя абонатни станции.

Забелязвайки действията на столичното парно, пуснах съответната жалба в Министерството на енергетиката. В нея изложих гореспоменатите факти, с искане на експертно мнение и предприемане на действия от тяхна страна за приспадане на надвзетите количества. Честно казано, с оглед на последните структурни промени по министерствата, предположих, че те ще го направят, изисквайки съответната информация от Топлофикация София. Вместо това обаче те препратиха жалбата ми за разглеждане по компетентност в Топлофикацията. Ето и конкретните доводи в отговора на дружеството, като причина за по-високите продажби през месеците май и юни 2021г.

 • Принципите за разпределение на топлинната енергия в топлофицираните сгради са уредени с нормативна уредба и се прилагат за всички имоти в тях.
 • Механизмът за отчитане и разпределение на топлинна енергия се основава изцяло на спазването на Закона за енергетиката и Наредбата за топлоснабдяването.
 • В методиката са посочени начините и формулите за определяне на количествата топлинна енергия за БГВ.
 • Изчисленията са свързани с множество компоненти като: Средна външна температура, общото количество потребена гореща вода и др.
 • Начислените суми и изравнителните сметки се изготвят въз основа на горепосочените нормативни актове и всяка година постъпилото количество топлинна енергия в абонатната станция е различно, като е различен и начинът на ползване на отделните клиенти в сградата, от което следва, че стойността на консумираната топлинна енергия е различна през всеки отчетен период, тъй като величините, които я формират са променливи.

Сега разбрахте ли, уважаеми столичани, защо ви се продава по-голямо количество топлоенергия при по-високи външни температури и различно коренно противоположно потребление в съпоставими месеци?

Лично аз нищо не разбрах, или поне не се съгласих с този бланкетен отговор с втора жалба в Министерството на енергетиката, по същия въпрос. И този път отново поисках експертното мнение на служителите на министерството както по казуса, така и по отговора на Топлофикация и за намерението им да предприемат конкретни действия срещу тази несправедливост. Уви, надеждите ми бяха попарени, след като разбрах, че експертите на министерството отново са препратили жалбата ми за становище по компетентност в самата Топлофикация. И ето акцентите на този пореден бла-бла отговор по компетентност.

 • Отчитането на консумираната от сградата топлинна енергия се извършва от служители на Топлофикация, чрез монтирания в абонатната станция топломер.
 • По електронен път, посредством специално електронно устройство-терминал, се отчита запаметеното показание на топломера към 0 часа на първо число на всеки месец.
 • Данните от показанията на топломера се записват на картон, поставен в абонатната станция.
 • Записаните показания се въвеждат в базата на дружеството по електронен път.
 • Отчетената топлоенергия се измерва въз основа на отчетен дебит и температурна разлика на топлоносителя.
 • От отчетената топлинна енергия се изваждат технологичните разходи и така се получава енергия за разпределение за съответния месец.
 • Разпределената енергия за съответните месеци е различна от разпределената енергия по имоти в сградата. (Разяснение – това означава, че сборът от данните на първата страница на фактурите на блока, която е прогнозна, е различна от действителната, продадена ни топлоенергия за разпределение от втора страница на фактурите ни – б.р.)
 • Последната (става въпрос за енергията на първа страница) се определя от фирмата за дялово разпределение (ФДР) в съответствие с Наредбата за топлоснабдяването.
 • Изравняването на разпределената енергия по имоти в сградата с енергията за разпределяне по топломер се извършва в изравнителна сметка от фирмата за дялово разпределение, по реда на методиката за дялово разпределение на топлинна енергия.

Четейки този отговор „по компетентност“ на Топлофикация София, в началото реших че има някакво объркване, тъй като нито един ред от тези писания не дава отговор на моята жалба, а именно защо Топлофикация София ни продава по-голямо количество топлоенергия за месеците май и юни 2021г. при по-високи външни температури спрямо същите месеци на предходната година.

И за да няма недоразумения, се обърнах към Министерството на енергетиката чрез телефонен разговор, за да разбера тяхното експертно мнение по моите жалби. След известно количество разговори с деловодството, бях пренасочен към г-жа Стоева, главен експерт към дирекция „Сигурност на енергоснабдяването и управление при кризисни ситуации“. Експертното й становище по отношение на моите жалби бе, че трябва да напиша нова последваща жалба, в която чинно да опиша моята неудовлетвореност от отговорите на Топлофикация София и с какво точно не съм съгласен с тях. На въпроса ми какво е експертното становище на Министерството на енергетиката по отношение на жалбите и отговорите на Топлофикация София – отговорът бе, че такова становище не е в компетенцията на министерството и ако искам да получа удовлетворяващ ме отговор, то трябва отново да подам чрез жалба, какво не съм съгласен с отговорите на Топлофикация София. Те от своя страна ще препратят и изискат отговор по компетентност отново в Топлофикация София.

Честно казано, това експертно становище ме остави без думи. Бях попаднал в поредния омагьосан кръг на писане на жалби, препращането им от МЕ в Топлофикация и получаването на бла-бла отговори. И в случай, че резултатът е неудовлетворяващ, ме съветват отново да пиша жалби, като въпросът вече бива изместен не за това, че няма резултат, а с какво не съм съгласен в отговорите.

В обобщение на всичко написано дотук:

 • Топлофикация София си позволява да ни продава по-високо количество енергия въпреки по-високите температури за съответните месеци.
 • Според Топлофикация – всичко това е законно и според наредбите, независимо какви са температурите и количествата потребена топла вода спрямо съответните съпоставими предходни месеци.
 • Ако някой подаде жалба по случая в Министерството на енергетиката, искайки тяхното експертно мнение, отношение и предприемане на действия, то те няма да се самосезират и да потърсят отговорност от общинското дружество, а ще препратят жалбата за отговор по компетентност в Топлофикация, тъй като явно това са рамките на експертността на това министерство.

И докато си играем на жалби и отговори, Топлофикация София – с мълчаливото съгласие и равнодушие на Министерството на енергетиката, ще продължават да ограбват потребителите на топлоенергия в столицата продавайки им все по-големи и по-големи количества, с което ще си гарантират все по-високи и по-високи приходи. Защото това е целта им.

Дотук въпросът засягаше единствено количествата продавана ни топлоенергия. А съвсем скоро на дневен ред ще дойде и въпросът за цената, на която искат да ни бъде продавана топлоенергията
Имате възможност да подкрепите качествените анализи, коментари и новини в "Икономически живот"