България затвърждава позицията на най-бедна страна в ЕС и през 2021-ва

България затвърждава позицията на най-бедна страна в ЕС и през 2021-ва

Материалното благосъстояние на домакинствата (ФИП) в България ФИП е с 37% по-ниско от средното ниво за държавите от ЕС, сочат данни на НСИ.

Фактическото индивидуално потребление (ФИП) измерва материалното благосъстояние на домакинствата. Базирано на първите експресни оценки за 2021 г., ФИП на човек от населението, изразено в стандарти на покупателната способност (СПС), варира между държавите – членки на ЕС, от 63 до 146% от средното равнище в EС-27.

Информацията за ФИП е на базата на експресни оценки на паритетите на покупателната способност (ППС) за 2021 г., публикувани на страницата на Евростат.

Девет държави членки регистрират ФИП на човек от населението над средното за ЕС-27 равнище през 2021 година. Най-високо е в Люксембург – 46% над средното за ЕС-27 ниво. В Дания,  Германия, Нидерландия, Белгия, Австрия, Швеция, Финландия и Франция нивата са 10% или по-високи от средните за ЕС-27.

ФИП на човек от населението за тринадесет държави членки варира от средното равнище за ЕС-27 до 25% по-ниско. В Италия, Литва, Кипър и Ирландия равнищата на ФИП на човек от населението са до 10% под средното за ЕС-27, a в същото време в Словения, Испания, Чехия, Полша, Португалия, Румъния и Малта са от 11 до 20% по-ниски. В Естония и Гърция са съответно 21 и 23% по-ниски от средното равнище за ЕС-27.

Пет държави членки бележат ФИП на човек от населението с 25% и повече под средното за ЕС-27 равнище. В Хърватия, Латвия, Унгария и Словакия е от 27 до 30% по-ниско от средното за ЕС-27. Последна е България.

Брутният вътрешен продукт (БВП) на човек от населението варира от 55% в България (отново на последно място) до 277% в Люксембург от средното равнище за ЕС-27.

БВП на човек от населението е основният измерител на икономическата активност и също показва значителни разлики между държавите членки. Десет страни отбелязват нива на БВП на човек от населението над средното ниво за ЕС-27 през 2021 година.
Имате възможност да подкрепите качествените анализи, коментари и новини в "Икономически живот"