fbpx

Банките с над 43% годишен ръст на печалбата си

Към 30 ноември печалбата на банковата система е 1.9 млрд. лв., което е с 570 млн. лв. (43.1%) повече спрямо отчетената за единайсетте месеца на 2021 г., сочи справка на БНБ.

Разходите за обезценка на финансови активи, които не се отчитат по справедлива стойност в печалбата или загубата, намаляват с 18 млн. лв. (3.6%) спрямо начислените към 30 ноември 2021 г. и в края на ноември 2022 г. възлизат на 474 млн. лв.

Отношението на ликвидно покритие към 30 ноември 2022 г. е 260.2% (при 253.5% в края на октомври). Размерът на ликвидния буфер е 39.7 млрд. лв., а на нетните изходящи ликвидни потоци – 15.3 млрд. лв. (при съответно 38.4 млрд. лв. и 15.1 млрд. лв. в края на октомври).

Общите брутни кредити и аванси на месечна база се увеличават с 980 млн. лв. (1.0%) до 97.7 млрд. лв. в края на ноември. Вземанията от кредитни институции намаляват със 131 млн. лв. (1.1%) до 11.9 млрд. лв.

Брутният кредитен портфейл на банковата система се увеличава с 1.1 млрд. лв. (1.3%) до 85.7 млрд. лв. Спрямо края на октомври кредитите за фирмите и тези за домакинства нарастват съответно с 635 млн. лв. (1.4%) и с 413 млн. лв. (1.2%).

Увеличават се също кредитите за сектор държавно управление (с 33 млн. лв., 3.3%) и тези за други финансови предприятия (с 30 млн. лв., 0.5%).

В края на ноември депозитите в банковата система възлизат на 130.1 млрд. лв., като спрямо края на октомври нарастват с 34 млн. лв. (0.03%).

Депозитите на домакинства се увеличават с 482 млн. лв. (0.7%), а тези на други финансови предприятия – с 464 млн. лв. (12.2%). Намаляват депозитите на кредитни институции (с 570 млн. лв., 6.9%), на нефинансови предприятия (с 336 млн. лв., 0.8%), както и на сектор държавно управление (с 5 млн. лв., 0.1%).

Спрямо края на октомври собственият капитал в баланса на банковата система се увеличава с 240 млн. лв. (1.4%) до 17.0 млрд. лв. към 30 ноември 2022 г. под влияние на нарастването на печалбата през отчетния месец, както и положителната динамика в натрупания друг всеобхватен доход.
Имате възможност да подкрепите качествените анализи, коментари и новини в "Икономически живот"