Бизнесът поиска удължаване и увеличаване компенсациите за скъпия ток

Бизнесът поиска удължаване и увеличаване компенсациите за скъпия ток

Компенсаторният механизъм, с който държавата подпомага бизнеса заради скъпият ток следва да продължи, докато има екстремно високи цени, като същевременно бъде калибриран, така че да отразява адекватно техния размер.

За това настояват работодателските организации в писмо до премиера Стефан Янев.

Изтъква се, че действащата понастоящем Програма за компенсиране на небитови крайни клиенти на електрическа енергия предвижда изплащане на компенсации в размер на 110 лв./MWh на стопанските потребители за цените на електроенергията за м. октомври и м. ноември 2021 г. Този размер на компенсацията е непълен, имайки предвид получаващите се в дневните часове цени, които надвишават вече на моменти 680 лв./MWh.

С оглед на това бизнесът предлага да бъде взето решение за удължаване на срока на действие на Програмата и за декември 2021 г., като размерът на компенсацията бъде актуализиран на 190 лв./MWh (75% от разликата между октомврийската цена и прогнозната пазарна цена).

Тази мярка вече има категорично положително становище от страна на ЕК, относима е до всички потребители на свободен пазар и ги адресира по ясен, равнопоставен начин, се изтъква в писмото.

Според работодателите, източникът на финансиране биха могли да са извънредните приходи от ДДС в бюджета, получени в резултат на нарасналите цени на електроенергията. Други средства могат да бъдат ползвани от излишъка на ФСЕС, както и извънредната печалба на АЕЦ, НЕК и другите производители.

Смятаме, че компенсациите следва да се изплащат докато има екстремно високи цени, като се запази принципът за определяне на размера им – 75% от разликата между борсовата цена и прогнозната пазарна цена, заявяват още работодателските организации.

Предлага се още експертите в КЕВР и МЕ да обсъдят модел на структура и размер на специфични ценови компоненти като „задължения към обществото“, такива, че да позволят: адекватна прогнозна цена – за регулиран и свободен пазар; да не трансферират свръхпечалби към отделни търговски участници; компенсиране на свръхцените за небитовите потребители, т.е. крайна цена, намалена спрямо ирационалните цени на търгуваната активна енергия.

Като важна допълнителна мярка за специфична група от стопански потребители предлагаме и създаване на платформа на борсата, чрез която потребители, отговарящи на определени критерии за енергоинтензивност (напр. допустимост по наредбата за зелена отстъпка), да могат да наддават за дългосрочни договори.

Комбинирането на гореописаните три мерки, подчертават работодателите,отчитайки потенциален кумулативен ефект – така че да не се постигне свръхкомпенсиране на едни за сметка на други участници на електроенергийния пазар (напр. може да се обоснове стойността 150 лв./MWh като резултативна цена след приложимите компенсационни механизми), ще доведе до справедливо редуциране на безпрецедентния ценови натиск над крайните потребители – както битови (през регулирания пазар), така и небитови (през приложния режим на функциониране на свободния пазар).
Имате възможност да подкрепите качествените анализи, коментари и новини в "Икономически живот"