fbpx

Близо 1,5 млн. българи са се самообучавали през 2022 година

От трите форми на обучение – формално (регулярната образователна система (училища, колежи, университети, центрове за професионално обучение), водещо до придобиване на степен на образование и/или степен на професионална квалификация), неформално (целенасочено и организирано обучение, но успешното му завършване не води до придобиването на степен на образование или степен на професионална квалификация. Най-често срещаните форми на неформалното обучение са курсове, частни уроци, семинари и работни срещи с обучителен характер, обучение на работното място и инструктажи по безопасност на труда) и самостоятелно (целенасочена дейност за повишаване на знанията или уменията, без участието на преподавател и без предварително структуриран учебен план и график), през 2022 година най-много българи между 25 – 64 години (1 481.6 хил. лица) са участвали в самостоятелното обучение.

Значителни са различията по степен на завършено образование – 75.8% от лицата с висше образование са участвали в самостоятелно обучение, докато този дял е 35.7% от лицата със средно образование и 9.5% от лицата с основно или по-ниско образование.

Най-висок е делът на участие 25 – 34 годишните – 61.6%, при съответно 44.4% при 35 – 54 годишните и 28.4% при тези на възраст 55 – 64 години.

Основните методи за самообучение са с помощта на електронни устройства (онлайн или офлайн), използван от 76.8% от участвалите в тази форма на обучение, следван от образователната информация публикувана в печатните материали (57.2%).

През 2022 година във формално образование са записани 81 хил., или 2.4% от лицата в активна трудова възраст (25 – 64 години). Жените в изследваната възрастова група по-често са учащи във формалното образование – 2.9%, отколкото мъжете – 1.9%. Най-висок е делът на записаните за придобиване на образователно-квалификационна степен „магистър“ – 35.3 хил., или 43.5% от всички записани във формалното образование или обучение.

Участниците, използвали онлайн учебни материали  по време на обучението, са 75.1 хил., или 92.7%, а 68.4 хил. (84.4%) са контактували с преподаватели или със служители на образователните институции посредством уебсайт/портал.

Според резултатите от изследването 637.9 хил. лица, или 18.9% от възрастовата група 25 – 64 години, са участвали в поне едно неформално обучение през изминалата година. В сравнение с предходната вълна на изследването се наблюдава намаление с 3.6 процентни пункта.

Разпределението на участвалите в неформално обучение според завършената най-висока степен на образование е следното:

  • с основно или по-ниско образование – 4.7%;
  • от завършилите средно образование – 16.1%;
  • от завършилите висше образование – 31.1%.

Спрямо трудовия статус делът на участвалите в неформално обучение е най-висок при заетите – 26.1%.

Най-висок е делът на лицата, провели обучение на работното място  – 13.8%, следвани от записаните в курсове – 4.2%, семинари или работни срещи („уоркшоп“) с обучителен характер (3.6%),  и частни уроци (1.1%).

Резултатите от изследването на НСИ показват, че 47.9% от населението в активна трудова възраст (25 – 64 години) ползва поне един чужд език . С най-голям дял са ползващите английски език – 30.4%, следвани от използващите руски (14.8%), немски (4.8%) и френски език (1.9%).

Наблюдават се съществени различия при ползващите поне един чужд език, в зависимост от възрастта им. Сред най-младите (25 – 34 години) почти две трети ползват поне един чужд език (63.8%), докато този относителен дял за възрастовата група 35 – 44 години е 48.9%, за тези на 45 – 54 години е 44.3% и за най-възрастните (55 – 64 години) е съответно 38.7%.
Имате възможност да подкрепите качествените анализи, коментари и новини в "Икономически живот"