ЕК подготвя до средата на 2022-ра плавно спиране на кризисните мерки за бизнеса

ЕК подготвя до средата на 2022-ра плавно спиране на кризисните мерки за бизнеса

Европейската комисия удължи до 30 юни 2022 година изтичащия на 31 декември срок на действие на Временната рамка за държавна помощ, която позволява на държавите членки да предоставят целенасочена и пропорционална подкрепа на нуждаещите се предприятия.

Временната рамка за държавна помощ е приета на 19 март 2020 г. и изменена за първи път на 3 април 2020 г., с което са увеличени възможностите за държавна подкрепа за научни изследвания, изпитване и производство на продукти, свързани с борбата с разпространението на коронавируса, за защита на работните места и за по-нататъшна подкрепа на икономиката.

Комисията е решила също да въведе две нови мерки за допълнителен ограничен период от време, чрез които да осигури преки стимули за частни инвестиции, насочени към бъдещето, и мерки за подкрепа на платежоспособността.

Според заместник-председателя на ЕК Маргрете Вестегер, която отговаря за политиката в областта на конкуренцията, това ограничено удължаване дава възможност за постепенно и координирано преустановяване на кризисните мерки, без да се предизвиква „ефект на срутване“, и отразява прогнозираното силно възстановяване на европейската икономика като цяло.

Освен това Комисията въведе редица целенасочени корекции, включително два нови инструмента, за да подпомогне текущото възстановяване на европейската икономика по устойчив начин:

  • мерки за подпомагане на инвестициите с цел да се помогне на държавите членки да преодолеят недостига на инвестиции вследствие на кризата. Държавите членки могат да създават стимули за инвестиции, предприети от предприятията, и да използват този инструмент за ускоряване на екологичния и цифровия преход. Мярката включва гаранции, за да се избегне неоправданото нарушаване на конкуренцията. Например инвестициите следва да бъдат насочени към широка група бенефициери, а отпуснатите суми по помощта следва да бъдат ограничени по размер. Този инструмент е на разположение на държавите членки до 31 декември 2022 г.; както и
  • мерки за подкрепа на платежоспособността с цел привличане на частни средства и предоставянето им за инвестиции в малки и средни предприятия (МСП), включително стартиращи предприятия и малки дружества със средна капитализация. Държавите членки могат да предоставят гаранции на частните посредници, като създават стимули за инвестиране в този вид предприятия, и да им предоставят по-лесен достъп до такова дялово финансиране, което за тях често е трудно да привлекат самостоятелно. Това е от особено значение с оглед на нарастващите равнища на задлъжнялост на предприятията по време на кризата. Този инструмент е на разположение на държавите членки до 31 декември 2023 г.Имате възможност да подкрепите качествените анализи, коментари и новини в "Икономически живот"