ЕК разработи стратегия за осигуряване достъпа на ЕС до критични суровини

ЕК разработи стратегия за осигуряване достъпа на ЕС до критични суровини

Европейската комисия разработи и предложи всеобхватен набор от действия за гарантиране на достъпа на ЕС до сигурна, диверсифицирана, достъпна и устойчива доставка на критични суровини. Критичните суровини са незаменими за широк набор от стратегически сектори, включително индустрията с нулево нетно потребление, дигиталната индустрия, авиокосмическата промишленост и секторите на отбраната.

Изтъква се, че въпреки че търсенето на критични суровини се очаква да нарасне драстично, Европа разчита в голяма степен на внос, често от квазимонополни доставчици от трети държави. ЕС трябва да смекчи рисковете за веригите за доставки, свързани с такива стратегически зависимости, за да подобри икономическата си устойчивост, както се подчертава от недостига след Covid-19 и енергийната криза след нахлуването на Русия в Украйна.

По думите на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен: „В наш взаимен интерес е да увеличим производството по устойчив начин и в същото време да осигурим най-високо ниво на диверсификация на веригите за доставки за нашите европейски предприятия.“

Идентифицира се списък със стратегически суровини, които са от решаващо значение за технологиите, важни за зелените и цифрови амбиции на Европа и за отбранителните и космическите приложения, като същевременно са предмет на потенциални рискове при доставките в бъдеще. Регламентът включва както критичните, така и стратегическите списъци със суровини в правото на ЕС.

Специално се отбелязва, че държавите членки трябва да приемат и приложат национални мерки за подобряване на събирането на богати на критични суровини отпадъци и да осигурят тяхното рециклиране във вторични критични суровини. Държавите-членки и частните оператори ще трябва да проучат потенциала за оползотворяване на критични суровини от добивни отпадъци в настоящите минни дейности, но също и от стари места за минни отпадъци. Продуктите, съдържащи постоянни магнити, ще трябва да отговарят на изискванията за кръговрат и да предоставят информация за рециклируемостта и рециклираното съдържание.

Регламентът определя и ясни показатели за вътрешния капацитет по веригата за доставка на стратегически суровини и за разнообразяване на доставките в ЕС:

  • Най-малко 10% от годишното потребление на ЕС за добив,
  • Най-малко 40% от годишното потребление на ЕС за преработка,
  • Най-малко 15% от годишното потребление на ЕС за рециклиране,
  • Не повече от 65 % от годишното потребление на Съюза на всяка стратегическа суровина на всеки съответен етап на преработка от една-единствена трета държава.

Създаване на сигурни и устойчиви вериги за доставка на критични суровини в ЕС: Законът ще намали административната тежест и ще опрости процедурите за издаване на разрешителни за проекти за критични суровини в ЕС. Избраните стратегически проекти ще се възползват от подкрепа за достъп до финансиране и по-кратки времеви рамки за издаване на разрешения (24 месеца за разрешения за добив и 12 месеца за разрешения за обработка и рециклиране). Държавите-членки също ще трябва да разработят национални програми за проучване на геоложки ресурси.

Гарантиране, че ЕС може да смекчи рисковете при доставките: За да се осигури устойчивост на веригите за доставки, законът предвижда наблюдение на критични вериги за доставка на суровини и координиране на стратегическите запаси от суровини между държавите членки. Някои големи компании ще трябва да извършат одит на своите стратегически вериги за доставка на суровини, включващ стрес тест на ниво компания.

Инвестиране в научни изследвания, иновации и умения: Комисията ще засили възприемането и внедряването на революционни технологии в критичните суровини. Освен това, създаването на широкомащабно партньорство за умения за критични суровини и на Академия за суровини ще насърчи умения, подходящи за работната сила във веригите за доставка на критични суровини.

Защита на околната среда чрез подобряване на циркулярността и устойчивостта на критичните суровини: Подобрената сигурност и достъпност на доставките на критични суровини трябва да вървят ръка за ръка с повишени усилия за смекчаване на всякакви неблагоприятни въздействия, както в рамките на ЕС, така и в трети страни по отношение на трудовите права, правата на човека и опазването на околната среда.

Разнообразяване на вноса на критични суровини от Съюза: ЕС никога няма да бъде самодостатъчен в доставките на такива суровини и ще продължи да разчита на внос за по-голямата част от своето потребление. Следователно международната търговия е от съществено значение за подпомагане на световното производство и осигуряване на диверсификация на доставките. ЕС ще трябва да засили своя глобален ангажимент с надеждни партньори, за да развива и диверсифицира инвестициите и да насърчава стабилността в международната търговия и да укрепва правната сигурност за инвеститорите. По-специално, ЕС ще се стреми към взаимноизгодни партньорства с нововъзникващи пазари и развиващи се икономики, по-специално в рамките на своята стратегия за глобален портал.

ЕС ще засили търговските действия, включително чрез създаване на Клуб за критични суровини за всички страни с подобно мислене, желаещи да укрепят глобалните вериги за доставки, укрепване на Световната търговска организация (СТО), разширяване на мрежата от споразумения за улесняване на устойчиви инвестиции и споразумения за свободна търговия и по-силен натиск върху правоприлагането за борба с нелоялните търговски практики.
Имате възможност да подкрепите качествените анализи, коментари и новини в "Икономически живот"