ЕП прие директивата за повече жени на ръководни постове

ЕП прие директивата за повече жени на ръководни постове

До юли 2026 г. всички големи публично регистрирани компании в ЕС ще трябва да предприемат мерки за увеличаване на присъствието на жени на ръководни постове.

Това гласи Директивата „Жените в управителните съвети“, приета от Европейски парламент десет години след първото направено предложение.

Тя има за цел да въведе прозрачни процедури за набиране на персонал в компаниите, така че най-малко 40% от постовете на директори без изпълнителни функции или 33% от всички постове на директори да бъдат заети от „по-слабо представения пол“.

След като Парламентът и Съветът официално одобриха споразумението, директивата ще влезе в сила 20 дни след публикуването й в Официалния вестник на ЕС. Държавите членки ще трябва да приложат правилата в рамките на две години.

40% от постовете на директори без изпълнителни функции трябва да са за по-слабо представения пол
Възпиращи санкции за компании, които не спазват правилата
Малките и средни предприятия с под 250 служители ще бъдат изключени

Изтъква се, че заслугите трябва да са основен критерий в процедурите за подбор, които да бъдат прозрачни според новите правила. Фирмите, регистрирани на фондовата борса, ще трябва да предоставят на компетентните органи веднъж годишно информация за представителството на пола в своите бордове и, ако целите не са постигнати, как планират да ги постигнат. Тази информация ще бъде публикувана на уебсайта на компанията по лесно достъпен начин.

Малките и средни предприятия с по-малко от 250 служители са изключени от обхвата на директивата.

Държавите членки трябва да въведат правила за ефективни, възпиращи и пропорционални санкции, като например глоби, за компании, които не спазват открити и прозрачни процедури за назначаване. Съдебен орган може също така да анулира съвета на директорите, избран от компанията, ако той нарушава принципите на директивата.
Имате възможност да подкрепите качествените анализи, коментари и новини в "Икономически живот"