Еврокомисията настоятелно насърчава страните от ЕС за зелено обучение на учащите се

Еврокомисията настоятелно насърчава страните от ЕС за зелено обучение на учащите се

В свое предложение Европейската комисия призовава държавите членки да предоставят на учещите от всички възрасти достъп до висококачествено и приобщаващо образование и обучение по въпросите на изменението на климата, биологичното разнообразие и устойчивостта.

Целта на предложението е да се подпомогнат страните от ЕС, училищата, висшите учебни заведения, неправителствените организации и всички образователни институции при предоставянето на учещите на разбиране и умения в областта на устойчивостта, изменението на климата и околната среда. В новата европейска рамка за компетентностите в областта на устойчивостта, публикувана от Съвместния изследователски център, която също е на разположение от днес, се очертават компетентностите, необходими за екологичния преход, включващи критично мислене, инициативност, зачитане на природата и разбиране на въздействието, което ежедневните действия и решения оказват върху околната среда и климата в световен мащаб.

Сред препоръките към страните от съюза са още:

  • да заложат обучението по въпросите на екологичната устойчивост като приоритетна област в политиките и програмите за образование и обучение, за да се подкрепи секторът и да му се даде възможност да допринесе за екологичния преход;
  • да насърчават и подкрепят цялостни институционални подходи към устойчивостта, обхващащи преподаването и ученето; разработване на визии, планиране и управление; активно участие на учещите и персонала; управление на сгради и ресурси и партньорства с местни и по-широки общности;
  • да мобилизират национални и европейски средства за инвестиции в устойчиви и екологосъобразни инфраструктура, обучение, инструменти и ресурси с цел повишаване на устойчивостта и подготвеността на образованието и обучението за екологичния преход.

Цитира се проучване на Евробарометър за основните приоритети за ЕС през следващите години, в което младите хора отговарят масово, че това трябва да е опазването на околната среда и борбата с изменението на климата (67 %), последвани от подобряването на образованието и обучението (56 %).

Програмата „Еразъм +“ за периода 2021—2027 г. също поставя силен акцент върху екологичния преход в областта на образованието и обучението. В годишната работна програма за 2022 г. ще бъде даден приоритет на проекти за разработване на екологични компетентности и умения, ориентирани към бъдещето учебни програми и планирани подходи към устойчивостта от страна на образователните институции.

Специална покана за представяне на предложения за широкомащабни проекти ще осигури финансиране за идентифицирането, разработването и изпитването на иновативни подходи към образованието, насочено към екологична устойчивост.

Комисията също така ще предостави възможности за обучение и общности на практика за преподавателите чрез портала за училищно образование и eTwinning. Новият портал на Европейско пространство за образование на Комисията дава възможност за лесен достъп до информация относно образованието и обучението в ЕС, включително специфична информация за образование в областта на екологията.
Имате възможност да подкрепите качествените анализи, коментари и новини в "Икономически живот"