Кабинетът осигурява комфорт на енергетиката и съсипва икономиката, изригна бизнесът

Кабинетът осигурява комфорт на енергетиката и съсипва икономиката, изригна бизнесът

Големите работодателски организации протестират особено остро срещу публикувания за обществено обсъждане Проект на Постановление на Министерския съвет, с който се определят таваните на приходите на производителите на електрическа енергия.

В писмо до премиера Донев се заявява, че с предлаганите стойности не се максимизират възможностите за осигуряване на приходите, необходими за компенсиране на небитовите потребители на електроенергия, което е крайната цел на нарочния Регламент на ЕС, целящ подпомагане на икономиката в кризисна ситуация, а не осигуряване на комфорта на енергетиката и съсипване на икономиката.

Бизнесът е гневен, че за пореден път не е представен анализ по какъв начин са определени тези тавани, какъв ресурс ще се генерира при изземването на неочакваните приходи от производителите, както и дали тези средства ще са достатъчни за осигуряването на бюджета на програмата за компенсиране на крайните небитови клиенти на електрическа енергия.

Според работодателите онново се прилага обратна логика. Вместо да се оцени бюджетът на програмата за компенсиране и на тази база да се приложи Регламента на ЕС, се залагат тавани на приходите, а бюджетът за компенсациите ще се сметне въз основа на каквото се събере.

Бизнесът е категоричен, че настоящите тавани са над равнищата, които гарантират нормална възвръщаемост на производителите и настоява те да бъдат коригирани, като в някои от случаите – в пъти.

В писмото се прави и кратък анализ на всеки един от предложените от МС тавани:

  1. По отношение на атомната електрическа централа, предложения таван на приходите в размер на 180 ,00 лв./MWh е три пъти по-висок от определената от КЕВР цена за регулирания пазар, в която освен гарантирана възвръщаемост, са включени както разходите за гориво, така и всички останали разходи. Поради това, намираме, че действителният таван на приходите на ядрената централа следва да се намали над 2 пъти.

82,09лв/MWh е рационален праг за АЕЦ Козлодуй ЕАД

  1. Противопоставяме се на практическото изключване на големите ВЕЦ на НЕК с предвиденото изваждане на всички ВЕЦ с изравнител от механизма за прилагане на таван на приходите. Чл. 8, пар. 1, б. д) на Регламента дава възможност за включването им в механизма за налагане на таван на приходите. Изключването на най-големия производител на енергия от ВЕЦ в страната и един от крупните електропроизводители по принцип[1] е необосновано и създава допълнителни изкривявания в предложения с проекта на ПМС подход.

96,08 лв/MWh е рационален праг за водноелектрическите централи на НЕК

  1. За пореден път възразяваме срещу завишаването на тавана на кондензационните въглищни централи от и без това високият 180 лв./MWh + разходите за емисии на 350 лв./MWh + разходите за емисии. Благодарение на пазарната конюнктура тези централи реализират производствени рекорди, съответно – пазарна реализация и произтичащите оттам завишени приходи и свръх печалби, които не се дължат на повишена технологична или финансово-икономическа ефективност.

Припомняме, че работата на тези централи дълго време беше подпомагана от бизнеса и цялото общество през цена „задължения към обществото“ с около 750 млн. лв. годишно, тъй като не можеха да работят на пазарен принцип. Считаме, че е справедливо в настоящата ситуация кондензационните централи да подкрепят потребителите на електроенергия, възстановявайки част от платените от тях средства, получени единствено поради наличието на пазарен дефект.

125 лв/MWhn+ разходите за СО2 квоти е обоснования праг за тези производители

  1. Намираме определянето на таван на приходите от 350 лв./MWh на ВЕИ производителите без договори за премии за необосновано. Предлаганата сега стойност е дори по-висока от предлаганите по-рано 320 лв./MWh. Това са производители с ниски производствени разходи, при които не се заплащат гориво (с изключение на биомасата, която е с малка инсталирана мощност) и емисии. Самото равнище на пазарните цени е обусловено от високите цени на изкопаемите горива и цените на емисиите. Следователно, и тези ВЕИ производители реализират неочакван приход, който не се дължи на повишената им технологична и икономическа ефективност. Смятаме, че този таван за ВЕИ без премии може да бъде свален поне 2 пъти.

160 лв/MWh е обоснованият праг за производителите на електрическа енергия от ВИ без договор за компенсиране с премии

Нещо повече, основната част от ВЕИ производителите (тези с право на договори с премии) също дълго време са подпомагани пряко или непряко от потребителите с около 750 млн. лв. годишно. Освен това, този тип производители бяха изключени от механизма за финансиране на компенсациите за небитовите крайни клиенти, а някои от тях получиха двоен приход от премия и от високата пазарна цена.

  1. Не намираме основания и за изключването на „Мини Марица-изток“ от вноските в солидарния фонд. Наистина, цената на въглищата се определя със заповед на Министъра на енергетиката, а предприятието дълго време имаше незадоволителни финансови резултати. Припомняме, обаче, че дружеството понастоящем изнася въглища. Износът на източномаришки въглища никога не е бил предвиждан, което според нас е основание за облагането минимум на приходите от износ на въглища.Имате възможност да подкрепите качествените анализи, коментари и новини в "Икономически живот"