Мащабен водороден проект започват 29 компании в 13 страни от ЕС (без България)

Мащабен водороден проект започват 29 компании в 13 страни от ЕС (без България)

Европейската комисия одобри, съгласно правилата на ЕС за държавна помощ, втори важен проект от общ европейски интерес, свързан с първото промишлено внедряване и изграждането на подходяща водордна инфраструктура.

Проектът „IPCEI Hy2Use“ е съвместно подготвен и нотифициран от тринадесет държави-членки: Австрия, Белгия, Дания, Финландия, Франция, Гърция, Италия, Холандия, Полша, Португалия, Словакия, Испания и Швеция. По него те ще предоставят до 5,2 милиарда евро публично финансиране, което се очаква да отключи допълнителни 7 милиарда евро частни инвестиции.

IPCEI включва 35 проекта от 29 компании, включително малки и средни предприятия и стартъпи, с дейности в една или повече държави-членки. Преките участници ще си сътрудничат тясно помежду си чрез множество планирани сътрудничества, както и с над 160 външни партньори, като университети, изследователски организации и МСП в цяла Европа.

IPCEI Hy2Use ще обхване широка част от веригата на стойността на водорода, като подпомогне 1) изграждането на свързана с водорода инфраструктура, по-специално широкомащабни електролизатори и транспортна инфраструктура, за производство, съхранение и транспорт на възобновяем и нисковъглероден водород;
и 2) разработване на иновативни и по-устойчиви технологии за интегриране на водород в промишлените процеси на множество сектори, особено тези, които са по-трудни за декарбонизация, като стомана, цимент и стъкло. Очаква се IPCEI да увеличи доставките на възобновяем и нисковъглероден водород, като по този начин намали зависимостта от доставките на природен газ.

Няколко проекта се очаква да бъдат изпълнени в близко бъдеще, като различни широкомащабни електролизатори се очаква да заработят до 2024-2026 г. и много от иновативните технологии да бъдат внедрени до 2026-2027 г. Завършването на цялостния проект е планирано за 2036 г., като сроковете варират в зависимост от функцията на проекта и участващите компании.

Когато частни инициативи в подкрепа на революционни иновации и изграждане на широкомащабна инфраструктура от голямо значение за ЕС не успеят да се материализират поради значителните рискове, свързани с такива проекти, IPCEI позволява на държавите-членки съвместно да запълнят празнината, за да преодолеят тези пазарни неуспехи. В същото време те гарантират, че икономиката на ЕС като цяло се възползва от инвестициите и ограничават потенциалните нарушения на конкуренцията.

Комисията установява, че IPCEI Hy2Use изпълнява изискваните условия, като изтъква, че:

  • Проектът допринася за обща цел, като подкрепя ключова стратегическа верига за стойност за бъдещето на Европа, както и целите на ключови политически инициативи на ЕС като Европейския зелен пакт, Водородната стратегия на ЕС и плана REPowerEU.
  • Всичките 35 проекта, част от IPCEI, са изключително амбициозни, тъй като имат за цел да разработят технологии и инфраструктура, които надхвърлят предлаганото от пазара в момента и ще позволят големи подобрения в производителността, безопасността, въздействието върху околната среда, както и ефективността на разходите.
  • IPCEI също включва значителни технологични и финансови рискове. Следователно е необходима обществена подкрепа, за да се предоставят стимули на компаниите да извършат инвестицията.
  • Помощта за отделни компании е ограничена до това, което е необходимо, пропорционално и не нарушава неоправдано конкуренцията. По-специално Комисията провери дали общите планирани максимални суми на помощта са в съответствие с допустимите разходи за проектите и недостига на финансиране. Освен това, ако големи проекти, обхванати от IPCEI, се окажат много успешни, генерирайки допълнителни нетни приходи, компаниите ще върнат част от получената помощ на съответната държава членка (механизъм за връщане на средства).
  • Резултатите от проекта ще бъдат широко споделени от участващите компании, които се възползват от обществената подкрепа с европейската научна общност и индустрията, извън компаниите и страните, които са част от IPCEI. В резултат на това ще се генерират положителни странични ефекти в цяла Европа.Имате възможност да подкрепите качествените анализи, коментари и новини в "Икономически живот"