fbpx

Недостиг на работна ръка мъчи над 23% от предприятията ни

Според бизнес анкетите на НСИ през март 2021 година 23.2% от промишлените предприятия посочват недостига на работната сила като фактор, затрудняващ дейността им.

През четвъртото тримесечие на 2020 г. общият брой на заетите лица на възраст 15 и повече навършени години е 3 126.9 хил., от които 1 692.3 хил. мъже и 1 434.5 хил. жени. В сравнение с четвъртото тримесечие на 2019 г. броят на заетите лица намалява с 3.0%.

Коефициентът на безработица е 5.2%, съответно 5.4% за мъжете и 5.1% за жените. В сравнение с четвъртото тримесечие на 2019 г. коефициентът на безработица се увеличава с 1.1 процентни пункта, като увеличението при мъжете и жените е съответно с 1.0 и 1.3 процентни пункта.

По предварителни данни през четвъртото тримесечие на 2020 г. общите разходи на работодателите за един отработен час от наетите от тях лица нарастват с 10.0% спрямо четвъртото тримесечие на 2019 година. Увеличението в индустрията е с 4.6%, в услугите – с 8.2%, и в строителството – с 6.0%.

Брутният вътрешен продукт (БВП) през четвъртото тримесечие на 2020 г. спада с 3.8% спрямо същия период на 2019 година, сочат данните на НСИ. БВП за посочения период възлиза на 33 162 млн. лв. по текущи цени. На човек от населението се падат 4 796 лв. от стойностния обем на показателя.

Индексът на промишленото производство регистрира спад от 3.4% спрямо съответния месец на 2020 г.. На годишна база спад на промишленото производство, изчислен от календарно изгладените данни, е отчетен в добивната промишленост – със 17.8%, при преработващата промишленост – с 2.7%, и при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ – с 1.4%.

Календарно изгладените данни за строителната продукция през януари 2021 г. показват намаление от 6.4% в сравнение със същия месец на 2020 година.

През януари 2021 г. оборотът в търговията на дребно, изчислен въз основа на календарно изгладени данни, е с 3.9% под равнището на същия месец на предходната година. През януари 2021 г. в сравнение със същия месец на 2020 г. се наблюдава спад на оборота при търговията на дребно с автомобилни горива и смазочни материали (с 21.8%) и търговията на дребно с нехранителни стоки, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали (с 1.9%), докато при търговията на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия е отчетено увеличение (с 2.2%).

През януари общият показател на доверие на потребителите се покачва с 4.1 пункта в сравнение с октомври 2020 година. Повишаване на потребителското доверие се отчита сред населението както в градовете, така и в селата – съответно с 3.1 и 7.6 пункта. Според тях общата икономическа ситуация в страната през последните дванадесет месеца е влошена, докато очакванията им за следващите дванадесет месеца са по-малко негативни спрямо предходното наблюдение.
Имате възможност да подкрепите качествените анализи, коментари и новини в "Икономически живот"