Планира се двугодишна информационна кампания за приемане на еврото

Планира се двугодишна информационна кампания за приемане на еврото

Координационният съвет за подготовка на България за членство в еврозоната е приел Комуникационната стратегия за информация и публичност на присъединяването, съобщават от Министерството на финансите, публикувайки стратегията.

Тя ще се проведе в три фази:

Първа фаза – започва приблизително 12 месеца преди въвеждането на еврото и завършва 6 месеца преди датата на въвеждане на еврото. По време на тази фаза ще се проведат организационни и комуникационни дейности, имащи за цел запознаване на гражданите с общите аспекти на въвеждането на еврото. (Предвид плановете да въведем еврото на 1 януари 2024 година, тази първа фаза трябва да започне след по-малко от два месеца)

Втора фаза – Интензивен период (6 месеца преди въвеждането на еврото – 1 месец след въвеждането на еврото). През тази втора фаза дейностите в рамките на информационната и комуникационна кампания ще бъдат най-интензивни.

Трета фаза – Окончателен период (един месец след въвеждането на еврото – 12 месеца след въвеждането на еврото). В тази фаза фокусът ще бъде върху оценяването на процеса на въвеждането на еврото, защитата на интересите на потребителите и провеждането на заключителни обществени проучвания за новата валута.

В стратегията се изтъква, че целта й е да популяризира процеса на подготовка на страната ни за присъединяване към еврозоната, тъй като замяната на лева с евро ще засегне всеки човек, живеещ или пътуващ от и до България.

Информационната кампания ще бъде насочена към предоставяне на точна, достъпна, разбираема, навременна и всеобхватна информация за всички практически аспекти на въвеждането на еврото, в това число за готовността на България за приемането му и за процеса по замяната на лева с евро (курс, времеви периоди, цена, отговорна институция). Ще бъдат упоменати както промените в ежедневния живот на българските граждани, свързани с преминаването към единната валута, така и промените в българската парична политика и икономика.

Предвижда се откриване на специална телефонна линия, която ще работи безплатно за обаждащите се, от понеделник до петък от 09 до 19 часа.

Освен стандартните методи за информация – събития и медии, се предвижда още специално брандиран евромобил да пътува из страната в рамките на 100 дни преди въвеждането на еврото, с цел информация за евро валутата. Маршрутът може да включва както големите населени места, така и отдалечени/труднодостъпни места. Чрез него ще се предоставя бързо и по-качествено информация, както и рекламни материали.

Освен това се планира всички домакинства да получат нелично адресирани писма с информация за въвеждането на еврото, за защитните характеристики на евробанкнотите и монетите, за възможните начини за обмен на валута и други технически изисквания за промяната. Към писмата ще има карти-калкулатори, чрез които всеки гражданин ще може нагледно да разбере как ще се извършва пресмятането на стойностите от лева в евро.

Чрез мобилните оператори могат да се изпратят кратки съобщения до всички абонати с информация за предстоящото въвеждане на еврото в България и линк към официалната интернет страница за еврото. Това е един от бързите и лесни начини за достигане на целевата аудитория, изтъкват авторите на комуникационната стратерия.

Стратегията включва и провеждане на кампания „Честен търговец“ с цел поощряване на коректните търговци. Тя ще се организира от Министерството на икономиката, съвместно с Комисията за защита на потребителите и представители на неправителствените организации, ще организира тази кампания.

Тези от търговците/доставчиците на услуги, които спазват правилата за точно преобразуване на цените на продуктите/услугите си от лева в евро, както и за разбираемо и коректно обозначаване на цените по време на периода на двойното ценообразуване, ще получат стикер „Честен търговец“.

Търговците, които умишлено нарушават правилата за преобразуване или закръгляване, ще бъдат санкционирани съгласно действащото законодателство, като техните имена ще бъдат посочени и в „черен списък“, който ще бъде публикуван на интернет страницата на Комисията за защита на потребителите, на страницата за еврото, както и чрез други информационни канали.

Сред темите, които ще бъдат засегнати от комуникационната стратегия са:

 • Настоящата икономическа ситуация, точният момент за преминаване към еврото и икономическите перспективи след това;
 • Характеристики и защитни елементи на евробанкноти и монети;
  Обменен курс на еврото и лева;
 • Безопасност на обмяната на пари в брой;
 • Влияние на приемането на еврото върху цените;
 • Защита на потребителите – двойно обозначение на цените, възможност за подаване на жалби срещу търговски обекти и фирми, които нарушават правилото за двойно обозначение или неправилно са конвертирали цените от лева в евро;
 • Времеви период и местата за обмяна на банкнотите и монетите от лева в евро.

Посланията, които ще отправи кампанията трябва да обяснят, че присъединяването на България към еврозоната се очаква да отключи комплекс от положителни ефекти и въздействия в средносрочна и дългосрочна перспектива, сред които:

 • По-висок потенциален БВП и средногодишен темп на реален растеж;
 • По-висока производителност и потенциал за ускорено развитие и сближаване към средните нива на производителност и доходи в по-напредналите източноевропейски страни, балтийските страни и страните от еврозоната;
 • Подобряване на инвестиционната среда, активизиране на местните и чуждестранните инвестиции, със засилена инвестиционна дейност, която се очаква да подпомагне заетостта;
 • Увеличаване на експортната насоченост и отключване на статистически значими положителни преки и косвени ефекти върху експортно ориентираните сектори и върху нетния износ на стоки и услуги;
 • Увеличаване на скоростта на конвергенция на производителността и доходите, съответно трайно изпреварващ номинален ръст на работната заплата спрямо инфлацията, намаляване на подоходното неравенство до нива, характерни за ЕС и еврозоната;
 • Повишаване на ефективността на пазара на труда, заетостта, високи нива на икономическа активност, трудова интеграция и доходи;
 • Подобряване на коефициента на заетост чрез високи нива на трудова интеграция и икономическа активност;
 • Спестявания на фирмите и домакинствата от нетни разходи за лихви и намаление на разходите за обмен на валута;
 • Ефекти върху прираста на населението и миграционните процеси – в страните, станали част от еврозоната през последните години, се наблюдава прираст на населението, който най-вероятно се дължи на обръщане на тренда на външната миграция.Имате възможност да подкрепите качествените анализи, коментари и новини в "Икономически живот"