fbpx

Самонаетите у нас със сравнително стабилен социален статус

През 2021 г. почти една четвърт (23,6%) от всички самонаети лица на възраст 18 и повече години в ЕС са били изложени на риск от бедност и социално изключване. В сравнение с 2020 г. и по отношение на статуса на активност, това е единствената категория, при която се наблюдава влошаване на бедността, нараствайки от 22,6% на 23,6%, сочат данните на Евростат.

От 2020 г. до 2021 г. нивата на риск от бедност или социално изключване са намалели за безработните, пенсионерите и работещите съответно с 1,6, 0,6 и 0,3 процентни пункта.

На национално ниво през 2021 г. Румъния, Португалия и Естония регистрират най-висок дял на самонаетите лица в риск от бедност и социално изключване (70,8%, 32,4% и 32,2%). По-специално Румъния отбеляза най-голямото увеличение спрямо 2020 г. (5,1 процентни пункта).

България е в „златната среда“ със 17,5% от самонаетите, които са в риск от бедност. Данните обаче сочат ръст от почти 4 п.п спрямо 2020 година (13,8%). Най-висок е бил този дял през 2015 година – 21,9%.

Положението с бедността при самостоятелно заетите лица се е подобрило в 11 държави, като Ирландия и Унгария отчитат най-голямо намаление на тези нива от 2020 г. до 2021 г. (съответно -3,2 и -3,7 процентни пункта).
Имате възможност да подкрепите качествените анализи, коментари и новини в "Икономически живот"