fbpx

Валутният борд е без алтернатива в момента, категоричен бизнесът

Категорично недопускане на всякакви опити за преразглеждане на механизма на валутен борд – както по отношение ниво на обменен курс, така и като времеви ограничения, смекчаване на условия и т.н.

Това е сред акцентите на приоритетните политики, които ще бъдат провеждани от АИКБ през следващите четири години.

Документът, който е обсъден от Националния съвет на работодателската организация, коментира относно този приоритет:

Периодично, в моменти на политическа и парламентарна криза, използвайки общественото недоволство, се надигат гласове срещу механизма на валутен борд с благовидното обяснение, че чрез контролиран инфлационен процес може да бъде подпомогнат икономическия растеж в България. Такава теза е дълбоко погрешна и категорично вредна за обществото ни – АИКБ последователно и системно ще оказва категорична подкрепа на съществуващия паричен модел у нас, включително до успешното присъединяване на Република България към Еврозоната по текущия валутен курс“.

От макроикономическите приоритети на бизнеса става ясно още, че АИКБ подкрепя мерки за финансова дисциплина, балансиран бюджет и данъчна стабилност при ниски равнища на данъчните ставки – това са основните фактори за цялостна финансова стабилност, за привличане на инвестиции и за осигуряване на условия за икономически растеж. Предвидимостта и стабилността на данъчната политика в страната са от изключителна важност за изграждане и поддържане на обществено доверие и сигурност, заявяват от организацията.

АИКБ неизменно остава и на позицията, че поддържане на дела на средствата, преразпределяни от държавния бюджет под 40 % е най-важният стимул за повишаване на ефективността на държавната администрация и има основен антикорупционен ефект.

Подкрепя се още и запазването на пропорционални преки данъци от 10 %, както и запазване размерите на осигурителните вноски за обществено-осигурителните фондове и запазване размера на здравноосигурителните вноски.

Бизнесът обръща специално внимание и на ефективно инвестиране на средства от европейските фондове за развитие на българската икономика.

От АИКБ заявяват готовност за участие в мониторинга по изпълнението на стратегическите документи за програмен период 2014 – 2020 г. на финансиране със средства от европейските фондове, както и иницииране на изготвянето на пълен анализ на постигнатото изпълнение, установените проблеми, пропуски и набелязаните мерки за подобрение на процедурните реализации в следващия планов период.

Работодателите традиционно са активни и по отношение образованието и квалификацията на персонала.

Затова сред изискванията им е публичният ресурс да бъде насочван за професионалното образование и обучение към предприятията, вместо към центровете за професионално обучение, несвързани с работодателски организации, предприятия и училища.

АИКБ ще работи и за приоритетно развитие на обучението по професии, необходими за развитие на производството и внедряването на иновации. Подчертава се важността на обучението на технически специалности в системите на средно и висше образование.

Работодателите са убедени в необходимостта от намаляване броя на приеманите за обучение студенти по професии и специалности, за които има ограничено търсене на пазара на труда и приоритетно насърчаване приема по професии необходими на фирмите.
Имате възможност да подкрепите качествените анализи, коментари и новини в "Икономически живот"