fbpx

Бизнесът върна на поправителен и втория вариант на Плана за възстановяване

Отхвърлени са цяла поредица с предложения на бизнеса по втория вариант на проекта на План за възстановяване и устойчивост (ПВУ) на България.

Това става ясно от становище на АИКБ, изпратено до вицепремиерите Томислав Дончев и Марияна Николова.

Работодателската организация е категорична, че продължава да смята процеса за изработване на Плана за възстановяване за недовършен, като подчертава, че все още има шанс много разумни предложения да бъдат включени в един доработен вариант на Плана.
Припомняме с проектите по този план България може да получи над 12 млрд. лева от ЕС.

АИКБ формулира в няколко точки, конкретните предложения на бизнеса, които не са възприети и в тази версия на плана:

  • Предвиждане на ясен механизъм за планиране, наблюдение и контрол на изпълнението на ПВУ – с участието на социалните партньори и заинтересовани страни;
  • Обхващане на всички реформи, предвидени в Националното тристранно споразумение, а не само на част от тях. Липсват напълно:
  • От бизнес среда – намаляването на броя на административните структури (всъщност ПВУ предвижда създаването на нови), мерки и инвестиции за по-слабо развити и изоставащи региони, насърчаване и подкрепа на МСП;
  • От демография, образование, пазар на труда и трудова миграция – комплекс от мерки за справяне с демографската криза, национална програма за строителство на детски ясли и градини, осигуряване на учене през целия живот и продължаващо професионално обучение;
  • Обособяване на ясна таблица с предвидения ресурс по стълбове и области на инвестиции в тях;
  • Предвиденото допълнително национално финансиране от държавния бюджет ли ще се осигурява?
  • Липсват основни данни и приложения към ПВУ, включително връзката с Европейския семестър и таблиците с ключови етапи, цели, времеви план, финансиране и разходи;
  • Липсва конкретика по отделните проекти – такива със стойност над 10 млн. лева;
  • Увеличеният ресурс за подкрепа на реалната икономика, за съжаление, е предвиден като финансови инструменти, което далеч не е толкова ефективно, тъй като голяма част от ресурса се изразходва за управление и администрация.

От АИКБ подчертават, че в плана липса предложената специална област на политика за справяне с демографската криза – е най-сериозното предизвикателство, пред което България е изправена.

Няма основания за промяна и на становището, че планът дава аналогов отговор на дигитални по своята същност предизвикателства в ерата на дигитални трансформации. Ние оставаме на тази своя позиция, тъй като основната част от инвестициите са насочени към изграждане или подобрение на сграден фонд, инфраструктура и т. н., вместо към иновации, технологична модернизация, цифровизация и роботизация, подобряване на енергийната ефективност на индустрията и изграждането на системи от интелигентни мрежи и връзки, заявяват от АИКБ.

Работодателите имат забележки по всички глави на Плана, като по-основните са:

По Иновативна България АИКБ поддържа подкрепата си за изграждането на STEM образователна среда и насърчаването на електронното обучение, както и модернизирането на образователните институции. Повече и по-качествено образование е най-сигурният и бърз начин за повишаването на конкурентоспособността е позицията на бизнеса. Още един път подчертаваме по отношение на предвидените Центрове за личностно развитие на ученици и младежи, че е необходимо инвестициите в тях да бъдат насочени  и към насърчаването на талантите на младите хора и поощряване на интереса им към природо-математически дисциплини. АИКБ изразява съжаление, че не са предоставени повече данни и конкретни подробности за предвидените за финансиране проекти, като липсват дори основните числови характеристики от предходния вариант.

АИКБ припомня, че нееднократно се е обявявала категорично против инвестирането в индустриални паркове и финансирането на техническа инфраструктура, от които няма ясно изразени бизнес потребности. Тази позиция на бизнеса е отмината в новата версия на ПВ.

АИКБ подновява предложението си поне половината от ресурсите за индустриални паркове и техническа инфраструктура да бъде пренасочен именно към инвестиции в скъсяване на веригите за доставка и реиндустриализация – посредством технологична модернизация и преструктуриране и преориентиране на производства.

По „Справедлива България“ работодателите отново декларират, че категорично не приемат със средства, предназначени за справяне с COVID кризата, да се финансират закъснели, неуспешни и неотговорно извършвани операции за постигането на ефективно електронно правителство. В предишното си становище ние изрично посочихме, че по някои изчисления до момента в несъществуващото „електронно управление“ през последните 10 години са налети милиарди левове, но БЕЗ видим резултат, се изтъква в становището.

АИКБ остава на позицията си – вместо да продължи пълненето на „делвата на Данаидите“ при „електронното правителство“, работата да се съсредоточи върху постигането на съвместимост и взаимен достъп до ключови регистри, в съответствие с приетото в ЕС законодателство, като се прилагат глобални стандарти за идентифициране и обмен на данни.

По Зелена България АИКБ с голямо съжаление отбелязва липсата на мерки за подкрепа на въвеждането на електрически превозни средства, производството на електродвигатели, акумулатори, батерии.

Липсват и мерки за насърчаване на разработки в посока на съхраняване на енергия и насърчаване на електрическата мобилност.

АИКБ продължава да има и определени резерви по отношение на планираната подкрепа за ЕСО в размер на 511 милиона лева.
Имате възможност да подкрепите качествените анализи, коментари и новини в "Икономически живот"