Брюксел иска цифрово свързани публичните администрации в ЕС

Брюксел иска цифрово свързани публичните администрации в ЕС

Европейската комисия е приела проект на закон за оперативно съвместима Европа, който ще подкрепи създаването на мрежа от суверенни и взаимосвързани цифрови публични администрации и ще ускори цифровата трансформация на публичния сектор в Европа.

Идеята е с това да се помогне на ЕС и държавите членки да предоставят по-добри обществени услуги на гражданите и предприятията, което е важна стъпка за постигане на цифровите цели на Европа за 2030 г. и подкрепа на надеждни потоци от данни. Освен това се очаква да доведе и до спестяване на разходи – между 5,5 и 6,3 милиона евро за гражданите и между 5,7 и 19,2 милиарда евро за бизнеса, който работи с публични администрации.

Актът за оперативно съвместима Европа въвежда рамка за сътрудничество за публичните администрации в целия ЕС, която помага за изграждането на сигурен трансграничен обмен на данни и постигането на споделени цифрови решения, като софтуер с отворен код, насоки, контролни списъци, рамки и ИТ инструменти. Той стимулира иновациите в публичния сектор и публично-частните проекти „GovTech“.

Това обединява ценни ресурси в подкрепа на организации от публичния сектор в целия ЕС и проправя пътя за по-добро повторно използване на съществуващи решения (в идеалния случай с отворен код) за обществена полза. По този начин той помага за премахване на административна тежест, включително правни, организационни, семантични и технически пречки. В резултат на това ще се намалят разходите и времето за компаниите и гражданите, предприятията и за самия публичен сектор.

Актът за оперативно съвместима Европа въвежда:

  • Структурирано сътрудничество на ЕС, при което публичните администрации, подкрепени от публични и частни участници, се обединяват в рамките на проекти, съвместно притежавани от държавите-членки, както и от регионите и градовете.
  • Задължителни оценки на въздействието на промените в системите за информационни технологии (ИТ) върху трансграничната оперативна съвместимост в ЕС.
  • Споделянето и повторното използване на решения, често с отворен код, задвижвани от „Оперативно съвместим европейски портал“ – обслужване на едно гише за решения и сътрудничество на общността.
  • Мерки за иновации и подкрепа, включително регулаторна среда за тестване в компютърна система за експериментиране на политики, проекти на GovTech за разработване и разширяване на решения за повторна употреба и подкрепа за обучение.

Бъдещата рамка за сътрудничество за оперативна съвместимост ще се ръководи от Борд за оперативна съвместимост в Европа. Бордът ще се състои от представители на държавите-членки на ЕС, Еврокомисията, Комитета на регионите и Европейския икономически и социален комитет.

Програмата „Цифрова Европа“ ще бъде основният инструмент за финансиране прилагането на Акта за оперативно съвместима Европа.
Имате възможност да подкрепите качествените анализи, коментари и новини в "Икономически живот"