fbpx

ЕК предлага проектобюджет на ЕС за 2024-та от €190 млрд

Европейската комисия разпространи предложението си за годишен бюджет на ЕС от 189,3 милиарда евро за 2024 г. Бюджетът ще бъде допълнен от приблизително 113 милиарда евро плащания за безвъзмездни средства по NextGenerationEU, инструментът на ЕС за възстановяване след пандемия. Тяхната комбинация трябва да продължи да стимулира текущото икономическо възстановяване на Европа и да създаде работни места, като същевременно укрепва стратегическата автономия на Европа.

Въпреки че през последните години съюзът е изправен пред изключителни предизвикателства, включително бързо нарастваща инфлация, която оказа значителен натиск върху способността на бюджета да реагира допълнително на новите развития, проектобюджетът за 2024 г. продължава да предоставя ключово финансиране за политическите приоритети на ЕС, както е планирано. Зелените и цифровите разходи ще продължат да бъдат приоритетни, се посочва още от ЕК.

Заявява се, че Комисията ще продължи да подкрепя Украйна толкова дълго, колкото е необходимо и ще оцени бъдещата подкрепа за Украйна в контекста на предстоящия преглед на дългосрочния бюджет за периода 2021-2027 г.

Комисията предлага да се разпределят следните суми за различните приоритети на Комисията (в поети задължения):

 • 53,8 милиарда евро за Общата селскостопанска политика и 1,1 милиарда евро за Европейския фонд за морско дело, рибарство и аквакултури, за европейските фермери и рибари, но също така и за укрепване на устойчивостта на секторите на хранително-вкусовата промишленост и рибарството и за осигуряване на необходимото пространство за криза управление.
 • 47,9 милиарда евро за регионално развитие и сближаване в подкрепа на икономическото, социалното и териториалното сближаване, както и инфраструктура в подкрепа на зеления преход и приоритетни проекти на Съюза.
 • 15,8 милиарда евро за подкрепа на партньорите и интересите на ЕС по света, от които 11,4 милиарда евро по Инструмента за съседство, развитие и международно сътрудничество — Глобална Европа (NDICI — Глобална Европа), 2,1 милиарда евро за Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП III) и 1,7 милиарда евро за хуманитарна помощ (HUMA).
 • 13,6 милиарда евро за научни изследвания и иновации, от които 12,8 милиарда евро за Хоризонт Европа, водещата изследователска програма на Съюза. Проектобюджетът включва също така финансирането на Европейския закон за чипове по Horizon Europe и чрез пренасочване от други програми.
 • 4,6 милиарда евро за европейски стратегически инвестиции, от които 2,7 милиарда евро за Механизма за свързване на Европа за подобряване на трансграничната инфраструктура, 1,3 милиарда евро за Програмата за цифрова Европа за оформяне на цифровото бъдеще на Съюза и 348 милиона евро за InvestEU за ключови приоритети ( научни изследвания и иновации, двоен зелен и цифров преход, сектор на здравеопазването и стратегически технологии).
 • 2,1 милиарда евро за разходи, предназначени за космоса, главно за Европейската космическа програма, която ще обедини действията на Съюза в тази стратегическа област.
 • 10,3 милиарда евро за хората, социалното сближаване и ценностите, от които 3,96 милиарда евро за нарастващите разходи по заеми за NGEU, 3,7 милиарда евро Еразъм+ за създаване на възможности за образование и мобилност на хората, 332 милиона евро за подкрепа на артисти и творци в цяла Европа и 215 милиона евро за насърчаване на справедливостта, правата и ценностите.
 • 2,4 милиарда евро за действия в областта на околната среда и климата, от които 745 милиона евро за програмата LIFE в подкрепа на смекчаването на изменението на климата и адаптирането към него и 1,5 милиарда евро за Фонда за справедлив преход, за да се гарантира, че зеленият преход работи за всички.
 • 2,2 милиарда евро за защита на границите, от които 1,1 милиарда евро за Фонда за интегрирано управление на границите (IBMF) и 874 милиона евро (общо участие на ЕС) за Европейската агенция за гранична и брегова охрана (Frontex).
 • 1,7 милиарда евро за разходи, свързани с миграцията, от които 1,5 милиарда евро за подкрепа на мигранти и търсещи убежище в съответствие с нашите ценности и приоритети.
 • 1,6 милиарда евро за справяне с предизвикателствата в областта на отбраната, от които 638 милиона евро за подкрепа на развитието на способностите и изследванията в рамките на Европейския фонд за отбрана (EDF), 241 милиона евро за подкрепа на военната мобилност, 260 милиона евро за новия краткосрочен отбранителен инструмент (EDIRPA) и 343 милиона евро за подкрепа на производството на боеприпаси.
 • 947 милиона евро за осигуряване на функционирането на единния пазар, включително 602 милиона евро за Програмата за единния пазар и 200 милиона евро за работа в областта на борбата с измамите, данъчното облагане и митниците.
 • 754 милиона евро за EU4Health, за да се осигури цялостен здравен отговор на нуждите на хората, както и 230 милиона евро за Механизма за гражданска защита на Съюза (rescEU), за да може бързо да се разгърне оперативна помощ в случай на криза.
 • 726 милиона евро за сигурност, от които 315 милиона евро за Фонда за вътрешна сигурност (ISF), който ще се бори с тероризма, радикализацията, организираната престъпност и киберпрестъпността.
 • 213 милиона евро за сигурни сателитни връзки по новата програма на Съюза за сигурна свързаност.Имате възможност да подкрепите качествените анализи, коментари и новини в "Икономически живот"