fbpx

Еврокомисията се заема с прането на пари, предлага общовалиден таван за кешови плащания

Европейската комисия предложи валиден за целия ЕС таван от 10 000 евро за големи плащания в брой. Това валидно за целия ЕС ограничение е достатъчно високо, за да не застраши ролята на законно платежно средство на еврото, и признава възловата роля на парите в брой, се коментира в предложението.

Това е част от представения от комисията пакет от законодателни предложения за засилване на правните норми на ЕС за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма. Пакетът включва и предложение за създаване на нов орган на ЕС за борба с изпирането на пари.

Този пакет е част от ангажимента на Комисията за защита на гражданите и финансовата система на ЕС от изпиране на пари и финансиране на тероризма. Целта на този пакет е да се подобри разкриването на съмнителните операции и дейности и да се поправят нормативните пропуски, използвани от престъпниците за изпиране на незаконните приходи или финансиране на терористични дейности чрез финансовата система.

Новият орган на ЕС за борба с изпирането на пари ще бъде централният орган, който ще координира националните органи, за да се осигури коректно и неотклонно прилагане на правните норми на ЕС от страна на частния сектор. Органът на ЕС за борба с изпирането на пари също така ще подпомага ЗФР за подобряване на капацитета им за анализ на незаконните потоци и за превръщането на финансовото разузнаване във възлов източник за правоприлагащите органи.

По-специално, органът на ЕС за борба с изпирането на пари:

  • ще създаде, въз основа на общи надзорни методи и сближаване на строгите надзорни стандарти, единна интегрирана система за надзор в ЕС във връзка с борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма;
  • ще упражнява пряк надзор върху някои от най-рисковите финансови институции с дейност в голям брой държави членки или ще изисква незабавни действия за противодействие на непосредствените рискове;
  • ще наблюдава и координира националните надзорни органи, отговарящи за други финансови субекти, и ще координира надзорните органи на нефинансовите субекти;
  • ще подпомага, с цел да се установяват по-добре трансграничните незаконни финансови потоци, сътрудничеството между националните звена за финансово разузнаване и ще улеснява координацията между тях, както и съвместните анализи.

Във връзка с предложения таван за кешови плащания се изтъква, че подобни тавани вече съществуват в около две трети от държавите членки, но са в различен размер. Националните тавани под 10 000 евро ще могат да останат в сила. Ограничаването на големите плащания в брой затруднява изпирането на пари от престъпниците. По примера на забраната от правните норми на ЕС за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма на анонимните банкови сметки ще бъде забранено и предоставянето на анонимни портфейли с криптоактиви.

Изтъква се още, че изпирането на пари е глобално явление, за борбата с което е необходимо тясно международно сътрудничество. Комисията вече работи в такова сътрудничество с международните си партньори за борба с потоците на мръсни пари в света.

Специалната група за финансови действия (FATF) – световният орган за наблюдение на изпирането на пари и финансирането на тероризма – издава препоръки към държавите. Държава, която е включена в списъка на FATF, ще бъде включена и в списъка на ЕС. Ще има два списъка на ЕС – „черен списък“ и „сив списък“, отразяващ списъка на FATF. След включването на дадена държава в списъка, ЕС ще предприема мерки, съобразени с поражданите от тази държава рискове. ЕС ще може също така да включва в списъците си държави, които не присъстват в списъка на FATF, но които независима оценка е посочила като заплаха за финансовата система на ЕС.
Имате възможност да подкрепите качествените анализи, коментари и новини в "Икономически живот"