ТЕЦ „Бобов дол“ замърси Струма

ТЕЦ „Бобов дол“ замърси Струма

Изпълнителната агенция по околната среда (ИАОС) към МОСВ е започнала преразглеждане и актуализиране на комплексното разрешително на ТЕЦ „Бобов дол“ заради установено системно замърсяване на основание на Закона за опазване на околната среда, съобщават от МОСВ.

Конкретен повод за това е замърсяване на водите на река Струма, установено след проверка по сигнал на рибари.

Мястото на замърсяването е при моста за с. Покровник, общ. Благоевград. След обход в района на участъци с обща дължина около 25 км по река Струма и нейните притоци Рилска и Джерман проверяващите са установили, че водите са мътни, със специфичен сиво-черен цвят, а източникът е ТЕЦ „Бобов дол“.

Замърсяването на Струма е станало чрез река Разметаница, десен приток на р. Джерман, която е ляв приток на р. Струма, в която се заустват отпадъчни води от дейността на ТЕЦ „Бобов дол“ ЕАД. Дружеството е титуляр на Комплексно разрешително, съгласно което може да зауства в р. Разметаница пречистени отпадъчни води. В случая водите на реките Разметаница, Джерман и Струма са замърсени от заустване на отпадъчни води от ТЕЦ „Бобов дол“, с изключително високо съдържание на замърсители.

Извършено е контролно пробонабиране на двете места на заустване, съгласно разрешителното. След получаване на резултатите ще бъдат предприети действия по компетентност за ангажиране на административно–наказателна отговорност

„Целта на процедурата е въвеждане на нови изисквания и условия в разрешителното, които да гарантират спазване на нормите, а искането към ИАОС е отправено от контролиращите звена на МОСВ – РИОСВ и Басейновата дирекция в Благоевград“, коментира вицепремиерът и министър на околната среда и водите Борислав Сандов, след като вчера изненадващо е посетил ТЕЦ „Бобов дол“ и ТЕЦ „Република“. Той изтъква, че през годините лично е подавал множество сигнали заради емисии от комина на ТЕЦ „Бобов дол“ без сероочистваща инсталация и винаги получавал един и същ отговор от РИОСВ – че поради възникнала авария се е наложило използването на този комин.

Сандов припомня, че срещу много ТЕЦ в България има немалко сигнали от граждани за замърсяване на околната среда, извършват се постоянно и проверки от институциите. „България има наказателни процедури от ЕК, свързани с дейността на ТЕЦ. Срещу страната ни е заведено дело в съда в Люксембург по отношение на наднормени нива на серен диоксид в района на Гълъбово. Затова ние ще предприемем действия срещу замърсителя“, категоричен е министърът.
Имате възможност да подкрепите качествените анализи, коментари и новини в "Икономически живот"