Въздушният транспорт със 155% годишен ръст на оборота

Въздушният транспорт със 155% годишен ръст на оборота

Индексът на оборота за третото тримесечие при „Въздушен транспорт“ сочи 155.6% годишен ръст, съобщава НСИ. При „Воден транспорт“ годишният ръст също е значим – 82.8%. Тези две услуги регистрират и сериозен ръст спрямо предходното тримесечие – „Въздушен транспорт“ – с 37.4%, и „Воден транспорт“ – с 15.9%.

Общият индекс на оборота в сектор „Транспорт, складиране и пощи“ е с 42.5% над равнището на същото тримесечие на 2021 година.

Съществен ръст се наблюдава и при „Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика“ (25.9%), „Дейности в областта на информационните технологии“ (24.2%), и „Информационни услуги“ (18.5%). „Издателска дейност“ в същото врече отчита спад с 11.4% спрямо третото тримесечие на 2021 година.

Общият индекс на оборота за сектор „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения“ е с 14.0% по-висок на годишна база.

При Други бизнес услуги най-голям ръст спрямо третото тримесечие на 2021 г. е регистриран при „Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации“ – със 78.0%, и „Дейности по наемане и предоставяне на работна сила“ – с 26.7%.

Намаление се наблюдава само при „Юридически дейности; Счетоводни и одиторски дейности, данъчни консултации; Консултантски дейности в областта на управлението“ – с 9.8%.
Имате възможност да подкрепите качествените анализи, коментари и новини в "Икономически живот"