fbpx

Дигитализацията: силата на govtech

Дигитализацията е трансформираща сила, толкова мощна, колкото появата на печатарската преса през 15 век или електричеството през 19 век. Въпреки това някои правителства се забавиха да използват потенциала на цифровите технологии за подобряване на предоставянето на обществени услуги и укрепване на публичните финанси.

Необходим е двупосочен политически подход — свързване на несвързани домакинства с интернет и ускоряване и укрепване на приемането на цифрови решения в публичния сектор. Авторите на анализ, публикуван в блога Международния валутен фонд очертават стратегии за следване на тези политики относно правителствените технологии или govtech...

Насърчаване на цифровото приемане

Нововъзникващите и развиващите се страни имат най-голям потенциал да надскочат траекторията си на развитие чрез приемане на цифрови технологии. Тези страни изостават значително в интернет свързаността, ключов фактор за приемане и използване на цифрови технологии. В световен мащаб около 2,7 милиарда души все още трябва да бъдат свързани. В рамките на отделните държави съществува дигитално разделение по възраст и пол. Преодоляването на това разделение и извличането на полза от цифровизацията изисква подходяща цифрова инфраструктура.

Нашите оценки показват, че са необходими $418 милиарда инвестиции в цифрова инфраструктура за свързване на несвързани домакинства. По-голямата част от тези инвестиционни нужди са в развиващите се пазари и развиващите се икономики с ниски доходи, като нуждите на последните се оценяват на 3,5 процента от БВП. Правителствената подкрепа може да бъде от решаващо значение за постигането на универсална свързаност чрез стимулиране или директно инвестиране в изграждането на интернет инфраструктура, особено в региони, където рентабилността остава предизвикателство.

В допълнение към инфраструктурата, достъпността и цифровата грамотност са от решаващо значение. Разходите за абонамент за интернет остават високи в развиващите се страни с ниски доходи, където спрямо средните доходи средната цена е девет пъти по-висока от сумата, която харчат гражданите в развитите икономики. За да направят достъпа до интернет по-достъпен, правителствата могат да обмислят предлагането на отстъпки или ваучери върху абонаментните такси. Освен това, насърчаването на програми за дигитална грамотност е от съществено значение за преодоляване на нежеланието сред определени групи от населението, особено по-възрастните хора, да приемат новите цифрови технологии.

Силата на govtech

Дигитализацията позволява на правителствата да използват технологиите за подобряване на събирането на приходи, подобряване на ефективността на публичните разходи, укрепване на фискалната прозрачност и отчетност и подобряване на образованието, предоставянето на здравни услуги и социалните резултати. Те могат да бъдат постигнати чрез по-добри процеси на вземане на решения, приемане на международни стандарти и практики, трансформиране на процесите и системите за управление на публичните финанси и подобрени услуги за данъкоплатците и търговците в подкрепа на доброволното спазване и улесняване на търговията.

Възприемането на govtech във фискалните операции може да укрепи публичните финанси както по отношение на приходите, така и на разходите. Анализът на екипа на МВФ показва, че електронното подаване, електронното фактуриране и електронните фискални устройства могат да доведат до значително увеличение на данъчните приходи. Например, приемането на електронно фактуриране и електронни фискални устройства може да подобри мобилизирането на приходи с до 0,7 процента от БВП.

Въздействието на цифровизацията върху администрацията на приходите се засилва чрез разширяване на цифровата свързаност и осигуряване на достатъчно персонал и опит сред данъчните служители. По подобен начин автоматизирането на бюджетните плащания чрез цифрови технологии е свързано с повече прозрачност на бюджета. Нашият анализ показва, че цифровизацията обикновено се свързва с подобряване на ефективността на разходите.

Цифровизацията може също така да подобри ефективността на социалните разходи и качеството на предоставянето на обществени услуги. Дигиталните интервенции, като предоставяне на оборудване и софтуер на учениците, могат да подобрят резултатите от образованието. В здравеопазването govtech може да помогне за подобряване на качеството на грижите, да увеличи обхвата на населението, което е недостатъчно обслужено и да оптимизира използването на ресурсите. Електронните здравни досиета, телемедицината и дигиталните платформи за лицензиране на патенти, доставка на лекарства и наблюдение на инфекциозни заболявания са области на цифрови иновации в здравеопазването.

Цифровизацията може също да помогне за укрепване на мрежите за социална сигурност чрез по-добра идентификация, проверка на допустимостта и предоставяне на механизми за доставка. Например, интегрирането на цифрова идентификация и създаването на обширни социално-икономически данни може да позволи на правителствата да насочват по-добре и точно да проверяват бенефициентите, получаващи социална помощ.

Но тези ползи от цифровизацията могат да се материализират само ако се действа правилно. Изпълнението на големи програми за цифровизация е сложно начинание и изисква внимателно планиране, адекватни ресурси, политическа подкрепа и подходящи процеси за управление на промените. Цифровизацията може да изисква промени в разпоредбите и установените процеси, подходящ персонал и опит сред длъжностните лица и силни предпазни мерки за сигурността на данните и поверителността за защита на чувствителна информация. Без адекватни предпазни мерки прилагането на сложни цифрови решения може дори да бъде контрапродуктивно и да улесни корупцията.

Чрез възприемането на подход към дигитализацията, при който нуждите на гражданите са основен фокус и ангажирането в тясно сътрудничество със заинтересованите страни, govtech може да помогне за преодоляване на тези предизвикателства и да отключи пълния си потенциал за подобряване на обществените услуги за обществото. МВФ е готов да подкрепи страните чрез развитието на капацитета си за прилагане на govtech решения за публични финанси.
Имате възможност да подкрепите качествените анализи, коментари и новини в "Икономически живот"