Брутни валутни резерви: формиране и стопанисване

Брутни валутни резерви: формиране и стопанисване

В края на месец април, в съответствие със Закона за Българската народна банка (ЗБНБ), беше публикуван отчетът на БНБ за 2021 г. Той предоставя интересен материал за размисли, свързани с…

Възпроизводима енергия

Възпроизводима енергия

С времето добиването на енергия от възпроизводими източници придобива все по-голяма актуалност. Акцентирането върху добива на този вид енергия е продиктувано от: (1) глобално-екологически императиви; (2) необходимост от намаляване на…

Енергийна неволя

Енергийна неволя

Неволята Енергията започна да се осъзнава като проблем на човечеството през последния половин век. Енергийното потребление се увеличава чувствително, а предлагането се подтиска. Непрекъснатият прираст на енергийно потребление се отразява…

Университетска сага

Университетска сага

Университетско ранжиране Пазарът ранжира стоките и услуги чрез цените им. По-различно е с неподдаващите се на пряко пазарно оценяване услуги, характеристики и качества. Такива са например преобладаващата част от образователните…

Остойностяване на очакванията

Остойностяване на очакванията

Рационални очаквания През 1995 г. Р. Лукас (САЩ) получава Нобелова награда за икономически науки за разработване и приложение на хипотезата за рационалните очаквания. Чрез революционната си идея Лукас трансформира макроикономическия…

Безадресното лутане на българската икономика

Безадресното лутане на българската икономика

Специфика Наскоро (10.02.2022) Европейската комисия (ЕК) публикува своята редовна периодична икономическа прогноза – зимна 2022. Тя следва предходната есенна икономическа прогноза 2021 (11.11.2021). Коментар на есенната икономическа 2021 прогноза е…

Пандемично банкиране

Пандемично банкиране

Преживяхме втора пандемична година. Оплакванията и жалбите са повсеместни, но икономическите резултати не са прекалено обезпокоителни. Всичко беше неочаквано – както здравната криза, така и последвалата ценова колизия. Трябва обаче…

Валутни предпочитания

Валутни предпочитания

Валутният курс у нас няма пазарна оценка почти четвърт век. Страната официално кандидатства за присъединяване към еврозоната, при което единствената официална валута, която ще оперира в страната, ще бъде евро.…

Заетост и заплащане в обществения и в частния сектор

Заетост и заплащане в обществения и в частния сектор

Един от лайтмотивите на новото ни правителство е съкращаване на обществената администрация. Този въпрос стои неизменно в началото на наредбата от предстоящи неотложни задачи на почти всяко стартиращо управление, но…

Инвестиционна политика

Инвестиционна политика

Обща постановка Пандемията Covid-19 продължава да върлува, а предвижданията за развитието на процеса стават все по-несигурни. Междувременно се появяват странични нежелани явления (преди всичко и най-вече ускорена динамика на цените),…

България затвърждава опашкарската си позиция в ЕС

България затвърждава опашкарската си позиция в ЕС

Европейската комисия (ЕК) публикува своята есенна прогноза 2021 за развитието на европейските икономики за периода до 2023 г. Обща постановка Предимство на този тип прогнози е това, че те са…

Патешкият ход на българската икономика

Патешкият ход на българската икономика

България съумя да внесе своя Национален план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) на 15-ти октомври т.г. (версия 1.4). Очакваме развитието на диалога по уточняването на детайлите. Облагите от Механизма за…

Европейски механизъм за възстановяване и устойчивост: Преповторени акценти

Европейски механизъм за възстановяване и устойчивост: Преповторени акценти

През 2020 г. ЕС реагира мащабно на кризата и инициира идеен и финансов стимулиращ пакет от мерки, свързан с ограничаване и предотвратяване действието на Covid-19, както и с възстановяване и…

Рекордна инфлация?

Рекордна инфлация?

Напоследък предизвикват безпокойство очакванията за ускорен ръст на цените на потребителските стоки. Нерядко се използват недобре проучени факти, лансират се екстремални оценки, не се вниква достатъчно задълбочено в същността на…

Безработицата: регистрирана и неформално самооценявана

Безработицата: регистрирана и неформално самооценявана

Информационно осигуряване В статистическата практика е възприето оценката на безработицата да се извършва по два начина: (1) Чрез доброволна регистрация на безработни лица в специализирани бюра и (2) Чрез извадкови…

Доходи и разходи на домакинствата

Доходи и разходи на домакинствата

Информационно осигуряване Националният статистически институт (НСИ) публикува регулярно тримесечна и годишна информация за доходите и разходите на домакинствата и на лице от населението. Информацията се представя и в структура. Тя…

План за възстановяване и устойчивост: Интелектуален статус

План за възстановяване и устойчивост: Интелектуален статус

На 20-ти юли т.г. на страницата на Министерския съвет в Интернет бе публикуван за обсъждане редактиран вариант на Национален план за възстановяване и устойчивост (НПВУ), версия 1.3. Подготвената версия на…

Европейска комисия: Лятна икономическа прогноза 2021. Предизвикани размисли

Европейска комисия: Лятна икономическа прогноза 2021. Предизвикани размисли

На 7-ми юли т.г. Европейската комисия (ЕК) публикува своята редовна лятна икономическа прогноза. Прогнозата е компактна, тя съдържа предвиждания на две основни групи показатели за всички страни на ЕС: първо,…

Проблем: Българска банка за развитие

Проблем: Българска банка за развитие

Българската банка за развитие (ББР) е единствената българска държавна търговска банка (100% държавна собственост) през последния близо четвърт век. Същност Идеята за държавна банка за развитие не е българска. Британската…

Секторни пандемични въздействия и предизвикателства

Секторни пандемични въздействия и предизвикателства

Човечеството изживява уникална ситуация в съвременна си история. Най-вероятно тя ще премине, но ще остави отпечатък и следи върху по-нататъшната ни съдба. Икономиката е тази човешка сфера, която ще трябва…

Външна търговия с услуги: Влияние на Covid-19

Външна търговия с услуги: Влияние на Covid-19

Услугите са специфична икономическа дейност, която пострада най-сериозно и най-значимо през 2020 г. от действието на Covid-19. Това е естествено и очаквано, доколкото сферата на услугите предполага наличието на активни…

Предизборни нагласи и правителствено разточителство

Предизборни нагласи и правителствено разточителство

Изборите винаги са били време за преоценка, преосмисляне и пренареждане на предпочитания и предвиждания. Те са и време за ожесточена предизборна борба на представители на партии и предизборни коалиции. Същност…

Изходящи български капиталови потоци

Изходящи български капиталови потоци

Информационният проблем Наскоро БНБ публикува предварителни данни за състоянието на платежния баланс (ПБ) на страната за 2020 г. В него се съдържа богата информация за презграничното движение на материални и…

Eвропейска икономическа прогноза, зима 2021: Изводи за България

Eвропейска икономическа прогноза, зима 2021: Изводи за България

На 11-ти февруари 2021 г. ЕС публикува своята зимна икономическа прогноза (ЗИП). Тя съдържа детайлен преглед на състоянието на съюза в контекста на разпространението на Covid-19 в различните страни на…