Специфика на промишлената динамика

Специфика на промишлената динамика

Постановка Промишленото производство стои в основата на една съвременна икономика. Нейната динамика до голяма степен е определяща за характера и структурата на икономическото развитие. Тя е двигателят, който увлича и…

Капиталовият парадокс

Капиталовият парадокс

Постановка Българската икономика изпитва остра нужда от инвестиции за производствено обновление. Същевременно частният капитал оценява ситуацията в страната като неблагоприятна за поемане на мащабни инвестиционни ангажименти, поради което значителни капиталови…

Отвъд допустимото

Отвъд допустимото

Постановка Настана време за еврозонови приказки. Медийното пространство е покрито и препокрито от мнения на всякакви експерти. Пообърканият зрител и слушател остава с убеждението, че включването ни към еврозоната е…

Инвестиционна охтика

Инвестиционна охтика

Постановка Инвестициите са двигател на икономическия растеж. Това е толкова по-вярно, когато се касае за икономика, която се нуждае от основна технологична промяна и подмяна. Българската икономика е такава икономика,…

Сладки субсидии

Сладки субсидии

Постановка В последно време се чуват настойчиви искания от различни професионални и производствени групи, както и от техни представители, за увеличаване на държавните субсидии. Формалният повод са нарастналите цени на…

Бюджетни кривици

Бюджетни кривици

Постановка: Официалната информация за състоянието на консолидирания държавен бюджет (КДБ) у нас вече покрива две трети от текущата година. Бюджетът беше съставен от редовно правителство и гласуван от редовен парламент.…

Ценова конвергенция

Ценова конвергенция

Постановка Членството в монетарен съюз (еврозона) е свързано с особености. При фиксиран валутен курс и свободно презгранично движение на стоки, хора и капитали се задейства естествен процес на изравняване на…

Пари и ефекти

Пари и ефекти

Постановка Монетарната икономическа теория се основава на връзката между количеството пари и произведения реален продукт. Количествената теория на парите постулира пряко въздействие на парите в обращение (автономен управленски фактор) върху…

Разпределение на финансово-икономическите затруднения

Разпределение на финансово-икономическите затруднения

Постановка ЕС и светът изживяват криза след криза. През последните 14-15 години ЕС се сблъска с: (1) финансово-икономическата криза от 2007-2008 г., която разтърси и разклати икономическата устойчивост; (2) последва…

Пост-пандемични икономики

Пост-пандемични икономики

Постановка Наскоро Европейската комисия (ЕК) публикува своята лятна прогноза 2022 (наричана по-нататък прогноза „лято 2022“) за средносрочното развитие на европейските икономики. Те заслужават внимание поради възможността за паралелна съпоставка на…

Лихвен ребус

Лихвен ребус

Предисловие Лихвените проценти, които търговските банки (ТБ) начисляват по нов бизнес (т.е. по новоотпуснати кредити и новорегистрирани депозити), са основен показател за бизнес настроенията. Когато ситуацията е спокойна, инфлацията (както…

Българската еврозона: мечтание и мъка

Българската еврозона: мечтание и мъка

Член 140(1) от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) изисква Европейската комисия (ЕК), както и Европейската централна банка (ЕЦБ), да приготвят поне веднъж на две години или по молба…

Брутни валутни резерви: формиране и стопанисване

Брутни валутни резерви: формиране и стопанисване

В края на месец април, в съответствие със Закона за Българската народна банка (ЗБНБ), беше публикуван отчетът на БНБ за 2021 г. Той предоставя интересен материал за размисли, свързани с…

Възпроизводима енергия

Възпроизводима енергия

С времето добиването на енергия от възпроизводими източници придобива все по-голяма актуалност. Акцентирането върху добива на този вид енергия е продиктувано от: (1) глобално-екологически императиви; (2) необходимост от намаляване на…

Енергийна неволя

Енергийна неволя

Неволята Енергията започна да се осъзнава като проблем на човечеството през последния половин век. Енергийното потребление се увеличава чувствително, а предлагането се подтиска. Непрекъснатият прираст на енергийно потребление се отразява…

Университетска сага

Университетска сага

Университетско ранжиране Пазарът ранжира стоките и услуги чрез цените им. По-различно е с неподдаващите се на пряко пазарно оценяване услуги, характеристики и качества. Такива са например преобладаващата част от образователните…

Остойностяване на очакванията

Остойностяване на очакванията

Рационални очаквания През 1995 г. Р. Лукас (САЩ) получава Нобелова награда за икономически науки за разработване и приложение на хипотезата за рационалните очаквания. Чрез революционната си идея Лукас трансформира макроикономическия…

Безадресното лутане на българската икономика

Безадресното лутане на българската икономика

Специфика Наскоро (10.02.2022) Европейската комисия (ЕК) публикува своята редовна периодична икономическа прогноза – зимна 2022. Тя следва предходната есенна икономическа прогноза 2021 (11.11.2021). Коментар на есенната икономическа 2021 прогноза е…

Пандемично банкиране

Пандемично банкиране

Преживяхме втора пандемична година. Оплакванията и жалбите са повсеместни, но икономическите резултати не са прекалено обезпокоителни. Всичко беше неочаквано – както здравната криза, така и последвалата ценова колизия. Трябва обаче…

Валутни предпочитания

Валутни предпочитания

Валутният курс у нас няма пазарна оценка почти четвърт век. Страната официално кандидатства за присъединяване към еврозоната, при което единствената официална валута, която ще оперира в страната, ще бъде евро.…

Заетост и заплащане в обществения и в частния сектор

Заетост и заплащане в обществения и в частния сектор

Един от лайтмотивите на новото ни правителство е съкращаване на обществената администрация. Този въпрос стои неизменно в началото на наредбата от предстоящи неотложни задачи на почти всяко стартиращо управление, но…

Инвестиционна политика

Инвестиционна политика

Обща постановка Пандемията Covid-19 продължава да върлува, а предвижданията за развитието на процеса стават все по-несигурни. Междувременно се появяват странични нежелани явления (преди всичко и най-вече ускорена динамика на цените),…

България затвърждава опашкарската си позиция в ЕС

България затвърждава опашкарската си позиция в ЕС

Европейската комисия (ЕК) публикува своята есенна прогноза 2021 за развитието на европейските икономики за периода до 2023 г. Обща постановка Предимство на този тип прогнози е това, че те са…

Патешкият ход на българската икономика

Патешкият ход на българската икономика

България съумя да внесе своя Национален план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) на 15-ти октомври т.г. (версия 1.4). Очакваме развитието на диалога по уточняването на детайлите. Облагите от Механизма за…