Малките предприятия с възможност да кандидатстват за 50 хил. лева помощ

Малките предприятия с възможност да кандидатстват за 50 хил. лева помощ

Министерство на икономиката предстои да обяви процедура за подбор на проекти за „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.
Целта на процедурата е осигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

От АИКБ обобщават информацията относно изискванията на процедурата.

Предвидено е наличният бюджет по процедурата да бъде разделен пропорционално по сектори на икономическа дейност съгласно КИД-2008 въз основа на статистически данни за броя на малките предприятия с оборот над 500 000 лв. във всеки от секторите.

50 хиляди лева е размерът на заявената безвъзмездна финансова помощ за индивидуален проект.

Секторите на икономическа дейност и съответния бюджет по тях ще бъдат разписани в Насоките за кандидатстване по процедурата. В случай, че бюджетът по някой от секторите не бъде усвоен, Управляващият орган си запазва правото да пренасочи свободния ресурс към онези сектори, за които не достига наличното финансиране.

Проектите по процедурата следва да бъдат изпълнени на територията на България.

Допустимост

1) Кандидати, които са юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите.

2) Кандидати, които имат минимум две приключени финансови години (2018 г. и 2019 г.) преди датата на обявяване на процедурата, в рамките на които да са извършвали стопанска дейност;

(Във връзка с изискването кандидатите да са извършвали стопанска дейност през 2018 и 2019 г., в случай че кандидат е подал Декларация за предприятие с приходи и разходи под 500 лева или без дейност за 2018 г. и/или 2019 г. към НСИ, същият ще се счита за недопустим по процедурата.)

3) Кандидати, които отговарят на изискванията за малко предприятие съгласно Закона за малките и средни предприятия и Препоръка на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението за микро-, малки и средни предприятия (ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36).

4) Кандидатите следва да са реализирали оборот за 2019 г. равен на или надвишаващ 500 000 лв.

5) Кандидати могат да участват в процедурата за подбор на проекти и да получат безвъзмездна финансова помощ, в случай че не са недопустими кандидати съобразно демаркационната линия с други планове и програми, финансирани със средства на ЕС.

6) Кандидати, които са регистрирали общо за три, избрани от тях месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца, предхождащ месеца на кандидатстване, средноаритметичен спад от поне 20% спрямо средноаритметичния оборот за същите три месеци за 2019 г.

7) Кандидати, които към 31 декември 2019 г. не са обект на процедура по колективна несъстоятелност съгласно националното право и не са получавали помощ за оздравяване или помощ за преструктуриране или към момента на предоставяне на помощта вече не са обект на процедура по колективна несъстоятелност съгласно националното право и не са получили помощ за оздравяване или помощ за преструктуриране.

Недопустими дейности са тези, които са започнати и физически завършени или изцяло осъществени преди 01.02.2020 г., независимо дали всички свързани плащания са извършени. Допустимите са дейности, необходими за преодоляване на недостига на средства или липса на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19.

Предоставените по процедурата средства за оборотен капитал са под формата на еднократна сума в размер на 50 000 лв. и следва да бъдат използвани за покриване на текущите оперативни разходи на кандидатите: – (суровини, материали и консумативи; външни услуги (вкл. режийни разходи); – персонал (вкл. разходи за възнаграждения и разходи за осигурителни и здравни вноски за сметка на работодателя), чиято стойност се калкулира в стойността на произведената продукция/предоставяната услуга.

Сред недопустимите разходи са:

 • разходи за дейности, които са започнати и физически завършени или изцяло осъществени преди 01.02.2020 г., независимо дали всички свързани плащания са извършени;
 • за придобиване на дълготрайни материални и нематериални активи;
 • разходи за стоки, предназначени за продажба;
 • разходи за възстановим ДДС;
 • за данъци и такси;
 • разходи, финансирани с публични средства;
 • разходи за възстановяване на подкрепа, получена от финансови инструменти, финансирани с публични средства;
 • за изплащане на кредити, лихви по кредити, банкови такси;
 • за лизингови вноски;
 • разходи за персонал при кандидати, които са получили публично финансиране за персонал (независимо дали финансирането е за част от или за целия персонал на предприятието) през периода на допустимост на разходите (след 01.02.2020 г. и до крайната дата на изпълнение на проекта);
 • разходи за суровини втора употреба, материали втора употреба и консумативи втора употреба;
 • разходи за производството, обработката и продажбата на тютюн и тютюневи изделия;
 • за подготовка на проектно предложение, управление и изпълнение на проекта;
 • разходите, посочени за недопустими съгласно ПМС № 189/2016 г. за приемане на национални правила за допустимост на разходите по оперативните програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ);
 • разходи, които не попадат в обхвата на допустимите разходи, необходими за преодоляване на недостига на средства или липса на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19;

Продължителността на изпълнение на всеки проект не следва да надвишава 3 месеца, считано от датата на влизане в сила на административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

Ще се прилага процедура на подбор на проекти с един краен срок за кандидатстване, като минималният срок за подаване на проектни предложения е 20 дни от датата на обявяване на процедурата за подбор на проекти.
Имате възможност да подкрепите качествените анализи, коментари и новини в "Икономически живот"