ЕЦБ очаква значително забавяне на икономиката: 4 са основните причини

ЕЦБ очаква значително забавяне на икономиката: 4 са основните причини

След подем през първата половина на 2022 г. последните данни сочат съществено забавяне на икономическия растеж в еврозоната, като се очаква застой в икономиката по-късно през годината и през първото тримесечие на 2023 г.

Това се казва в обзорния Икономически бюлетинна Европейската централна банка.

Изтъква се, че много високите енергийни цени намаляват покупателната способност на доходите на населението и макар затрудненията в доставките да отслабват, те все още ограничават икономическата активност. Освен това неблагоприятната геополитическа обстановка, особено неоправданото нападение от страна на Русия над Украйна, влошава доверието на бизнеса и потребителите.

Тази перспектива е отразена в последните прогнози на експертите за икономическия растеж, които са осезаемо ревизирани надолу за остатъка от текущата година и за цялата 2023 г. Сега експертите очакват икономиката да нарасне с 3,1% през 2022 г., с 0,9% през 2023 г. и с 1,9% през 2024 г.

Припомня се, че в началото на септември Управителният съвет на ЕЦБ взе решение да повиши трите основни лихвени процента на със 75 базисни точки. Тази голяма стъпка поставя началото на прехода от сегашните изключително стимулиращи нива на лихвените проценти към нива, които ще осигурят навременното връщане на инфлацията към целта на Управителния съвет – 2% в средносрочен план.

Банката се ангажира, въз основа на актуализираната си оценка, на следващите няколко заседания допълнително да бъдат повишени лихвените проценти, за да забави търсенето и да предотврати риска от обрат към устойчиво повишаване на очакванията за инфлацията. Изтъква се, че Управителният съвет редовно ще извършва преоценка на политическите си ходове с оглед на постъпващата информация и перспективите за развитието на инфлацията.

Високата инфлация, затегнатите финансови условия и продължаващите затруднения при доставките оказват неблагоприятно въздействие върху икономическата активност в световен мащаб. Данните от наблюденията сочат повсеместно отслабване на икономическата активност. Според макроикономическите прогнози на експертите на ЕЦБ от септември 2022 г. перспективата е за слаб растеж в световен мащаб, като се предвижда световният реален БВП, без еврозоната, да нарасне с 2,9% през 2022 г., с 3,0% през 2023 г. и с 3,4% през 2024 г.

Тази перспектива е по-слаба от очертаната в прогнозите на експертите от ЕЦБ от юни 2022 г. и означава, че световната икономика се очаква да нараства през тази и следващата година с темп, малко по-нисък от дългосрочния среден, тъй като активността се забавя в развитите икономики и в страните с нововъзникващи пазари.

Макар процъфтяващият туризъм да подпомага икономическия растеж през третото тримесечие, Управителният съвет очаква икономиката значително да се забави през остатъка на годината.

Четири са основните причини за това. Първо, високата инфлация намалява разходите и производството в цялата икономика, като тези затруднения се засилват от нарушенията в газовите доставки. Второ, силният подем в търсенето на услуги, който се наблюдаваше с повторното отваряне на икономиката, ще забави инерцията си през близките месеци. Трето, отслабването на търсенето в световен мащаб, както и в контекста на по-затегната парична политика в много от големите икономики, и влошаването на условията на търговия ще означават по-малка подкрепа за икономиката в еврозоната. Четвърто, несигурността остава висока и доверието рязко спада.

Базовият сценарий в прогнозата на експертите от ЕЦБ от септември 2022 г. се основава на допусканията, че търсенето на газ ще бъде по-сдържано от високите цени и превантивните мерки за пестене на енергия (след неотдавнашното споразумение в ЕС за съкращаване на търсенето на газ с до 15%) и че няма да има нужда от режим на големи ограничения на газа. Въпреки това се допуска необходимостта от определено съкращаване на производството през зимата в страни, които са силно зависими от вноса на руски природен газ и с риск от недостиг в снабдяването.

В обобщение, според прогнозите на експертите от ЕЦБ от септември 2022 г. се очаква средният годишен темп на растеж на реалния БВП да възлезе на 3,1% през 2022 г., видимо да се забави до 0,9% през 2023 г. и да се повиши до 1,9% през 2024 г. В сравнение с юнските прогнози на експертите от ЕЦБ перспективата за растежа на БВП е ревизирана нагоре с 0,3 процентни пункта за 2022 г. вследствие на положителните изненадващи данни през първата половина на годината и коригирана надолу с 1,2 процентни пункта за 2023 г. и с 0,2 процентни пункта за 2024 г. главно поради влиянието на нарушените енергийни доставки, по-високата инфлация и свързания с това спад на доверието.
Имате възможност да подкрепите качествените анализи, коментари и новини в "Икономически живот"