Намерени са пари за бърз интернет по селата

Намерени са пари за бърз интернет по селата

С десето изменение по Програмата за развитие на селските райони (2014 – 2020 г.) кабинетът осигурява 42 млн. евро, с които ще бъде изграден широколентов интернет в селските райони в максималния му обхват.

Сумата е част от общо 70 млн. евро, които се прехвърлят между различни мерки по Програмата.

С изменението се разширява обхватът на подпомагане по мярка 12 „Плащания по „Натура 2000“ и Рамковата директива за водите“ във връзка с включване на нови защитени зони по Директивата за опазването на дивите птици и по Директивата за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна.

„Изменението е важно, защото още от 1 март ще можем да предоставим компенсаторни плащания по мярката 12 на земеделските стопани, които попадат в обхвата на новоиздадените заповеди“, информира министърът на земеделието храните и горите Десислава Танева.