От 01.01.2018 г. влезе в сила изменение на разпоредбата на чл.4б, ал.1 и чл.124а от Кодекса за социално осигуряване (КСО). Промяната се отнася за всички, които са родени след 31.12.1959 г. и подлежат на допълнително задължително пенсионно осигуряване в универсален пенсионен фонд.

Съгласно чл.4б, ал.1 от КСО  (Нов – ДВ, бр. 107 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г., изм. – ДВ, бр. 61 от 2015 г., в сила от 15.08.2015 г.) (1) (Изм. – ДВ, бр. 92 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.), осигурените в универсален пенсионен фонд лица имат право да изберат дали да променят осигуряването си от универсален пенсионен фонд във фонд “Пенсии”, съответно във фонд “Пенсии за лицата по чл. 69”, с увеличена осигурителна вноска в размера на осигурителната вноска за универсален пенсионен фонд не по-късно от 5 години преди възрастта им по чл. 68, ал. 1 и ако не им е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст.

Казано на човешки език, ако откликнете на настойчивите призиви на сирените от финансовото министерство и промените осигуряването си от универсален пенсионен фонд във фонд “Пенсии”, съответно във фонд “Пенсии за лицата по чл. 69”, пенсията Ви по първия стълб, наричана разговорно „държавната пенсия” ще се увеличи. Тук държавата се държи като онзи интегриран ром от известната история, който питал на една сватба дали обещаният подарък за младоженците трябва да се връчи веднага. Понеже не трябвало, той веднага обещал допълнително кола и чифт волове.

В неистовият си стремеж да сложи ръка на едни 13 милиарда лева, които се разхождат из страната, без тя да може да се разпорежда с тях, изпълнителната власт залага формула, която обещава в по-далечното светло бъдеще увеличение на пенсията по първия стълб, ако човек прехвърли парите си от втория стълб в „Сребърния фонд”, а от там в крайна сметка във фонд „Пенсии”.

В някои случаи, подобно прехвърляне може да се окаже изгодно за бъдещия пенсионер (нали държавата сама измисля формулата), а в други по-многобройни случаи – не. Но това не пречи да се води яростна кампания в посока – „прехвърлете си парите от втория в първия стълб”. Ама пропуснали сте били срока – няма проблем. Цялата държава и цялата независима журналистика ще ревнат, че трябва да Ви се даде още един шанс, за да си налеете парите в общия казан на първия стълб. Медиите от своя страна ще наддават, колко жени са били ощетени по формулата „две пенсии – по-малки от една”, без да обясняват, че това става не защото пенсионните фондове работят лоша, а защото държавата е готова да бъде максимално щедра към тези бъдещи пенсионери, които „ритнат канчето” на осигуряването по втория стълб. Нали „ножът и сиренето” са в ръцете на изпълнителната и законодателната власт…

Но целта на тази статия не е да коментира скритите и явни мотиви на пенсионната политика на държавата. Така че – млъкни сърце и да продължаваме нататък …

В чл.124а, ал.1 от КСО (Нов – ДВ, бр. 61 от 2015 г., в сила от 15.08.2015 г.) (1) (Изм. – ДВ, бр. 92 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) лицата по чл. 4б, ал. 1, които са избрали да променят осигуряването си от универсален пенсионен фонд във фонд “Пенсии”, съответно във фонд “Пенсии за лицата по чл. 69”, могат да изберат да възобновят осигуряването си в универсален пенсионен фонд не по-късно от 5 години преди възрастта им по чл. 68, ал. 1 и ако не им е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст.

Промяната на осигуряването по чл.4б, ал.1 или чл.124 а от КСО може да бъде направена един път годишно. Лицата, на които вече им е отпусната лична пенсия за осигурителен стаж и възраст нямат право на избор за промяна на осигуряването си. Те ще получават пенсия, която ще се изплаща от НОИ и допълнителна пожизнена пенсия за старост по условията на чл.167 от КСО, при навършване на възрастта по чл. 68, ал. 1.

Правото на избор за промяна на осигуряването по чл.4б, ал.1 от КСО дава възможност на лицата да се „откажат“ от осигуряването си в Универсален пенсионен фонд и да продължат (за определен период или завинаги) осигуряването си само в ДОО с увеличена осигурителна вноска в размера на осигурителната вноска за УПФ (5 %), което им гарантира отпускането на пенсия от ДОО в пълен размер – без намаление на индивидуалния коефициент.

За целта се подава заявление по образец до компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите (НАП). Особеното е, че периодът от пет години за всяко лице се изчислява спрямо възрастта по чл.68, ал.1 от КСО, на която съответното лице ще придобие право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, като се има предвид постепенното ежегодно нарастване на пенсионната възраст до достигане на 65 години за жените и мъжете.

За 2020 г. последна възможност да се възползват от правото си да променят осигуряването си по чл.4б, ал.1 от КСО имат жените родени между 01.11.1962 г.-31.08.1963 г. и мъжете родени между 01.06.1960 г. – 30.04.1961 г.

Заинтересованите лица могат да възобновят осигуряването си от фонд „Пенсии“ на ДОО в универсален пенсионен фонд, съгласно чл.124а, ал.1 от КСО. Те могат да упражнят правото си този избор след изтичане на една година от  избора на фонд „Пенсии“ и до 5 години преди навършване на възрастта им по чл.68, ал.1 от КСО.

Изборът се извършва с индивидуално заявление за възобновяване на осигуряването в универсален пенсионен фонд до пенсионноосигурителното дружество, управляващо фонда по ред, определен с наредба, издадена от Комисията за финансов надзор.

Важното е, че последните 5 години, които остават до момента на навършване на възрастта за придобиване на право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл.68, ал.1-2 от КСО лицата не могат да прехвърлят в и от „Сребърния фонд“. Те ще получават пенсия от там, където са осигурявани през тези последни пет години.

Ако средствата по партидата до момента на пенсиониране са били в „Сребърния фонд“, лицето получава пенсия само от НОИ, тъй като средствата ще се прехвърлят във фонд „Пенсии“ на ДОО. Ако средствата въобще не са били прехвърляни в „Сребърния фонд, или са прехвърляни, но са върнати обратно в УПФ, лицето ще получи пожизнена пенсия от НОИ и допълнителна пожизнена пенсия от УПФ, в който е партидата му към момента на пенсионирането.

Моят съвет е какъвто и да бъде изборът на осигуреното лице, нека да бъде направен след като се информира, какъв би бил размерът на пенсията от ДОО, изплащана в пълен размер и какви биха били размерите на пенсията от ДОО, изплащана в намален размер и на пенсията, изплащана от УПФ. Да следи, доколкото това е възможно, промените в областта на пенсионното законодателство. Защото неведнъж законодателят е показвал непоследователност, промяна на парче, несигурност и липса на визия в областта на пенсионното законодателство. Към днешна дата по-скоро промените са в краткосрочна посока – сега и на момента, без представа какво ще следва нататък …

Като прочетох написаното до тук, видях, че може основателно да бъда заподозряна, че съм много мека към архитектите на операция „две пенсии в една”. Имам пред вид, че на нито едно място не съм споменала думата „кражба”. Провеждането на кампания, в която има явно подвеждащи моменти и се правят упорити и достатъчно некоректни внушения, че е най-добре да се избяга панически „на държавна територия”, вместо да се стои при „лошите и най-вече частни”, следователно едва ли не „вредни” пенсионни фондове от втория стълб, навежда на мисли в посока на думичката с „к”.

Главните действащи лица и изпълнители на гореспоменатата кампания очевидно не искат нито да са изчерпателни, нито да са докрай почтени с публиката. Те упорито си мълчат по въпроса, че тънките сметки за „големите пенсии” по първия стълб ще са верни, само ако бъдещите пенсионери образно казано „живеят с орлите”.

Дай Боже, те да живеят много дълги години за ужас на актюерите в НОИ, но все пак не е лошо да се напомни, че парите, събирани по индивидуални сметки във втория стълб са си на хората и се онаследяват. Пак желая на всички здраве и дълъг живот, но от НСИ твърдят, че средната продължителност на живота на мъжете се е покачила на 72 година, а на жените – на 75 години.

Отделен въпрос е, че същите тези „тънки сметки” за големи пенсии по първия стълб са под още по-голям въпрос и поради демографската криза. Тенденцията е ясна – броят на пенсионерите расте, но броят на тези, които биха могли да изработят пенсиите им намалява. Нали пустата схема е разходопокривна – нужни са едни трудещи се във фертилна възраст, които да работят и да пълнят държавния осигурителен казан. А броят на тези добри хора намалява прогресивно. Така че, дори и да живеете с орлите, не бъдете сигурни, че щедрите държавни обещания ще се сбъднат.

Така че – добре е да си правим сметка, дали е много разумно да подаряваме на държавата суми от по 15000 – 20000 лева, че и повече (напълно реални суми, които се натрупват в индивидуалните сметки на хората осигуряващи се във втория стълб), срещу съмнителното удоволствие да ни се повиши „държавната пенсия”, която ще взимаме … незнайно до кога.

Е, ако сте обидени на децата си и ако имате да им връщате с лихва за някакви стари прегрешения, това безспорно е един от най-добрите начини. „Метвате” си парите в първия стълб и „държавната Ви пенсия” се увеличава. Може и да сте на тотална загуба, ама пък в случай на, не дай си Боже, преждевременната Ви кончина, потомците Ви няма да получат абсолютно нищо. Скъпо заплатено, но пък сладко отмъщение …

Затова – още един път. Правете информиран избор, консултирайте се, намерете си добри консултанти. Разиграйте всички възможни сценарии и изберете това, което е изгодно за Вас, а не това, което Ви внушават заинтересувани страни. Не забравяйте, Одисей се е прибрал вкъщи, защото е бил вързан за мачтата, докато корабът му е минавал покрай сирените.