Нови сривове в търговията на дребно и услугите

Нови сривове в търговията на дребно и услугите

През декември 2020 г. общият показател на бизнес климата намалява с 1.7 пункта в сравнение с предходния месец. Понижение на показателя се наблюдава в търговията на дребно и в сектора на услугите, в строителството запазва нивото си от ноември, а в промишлеността е регистрирано увеличение.

Най-сериозните затруднения за дейността на предприятията в строителството остават свързани с несигурната икономическа среда, недостига на работна сила и фактора „други“. Преобладаващата част от мениджърите предвиждат продажните цени в строителството да останат без промяна през следващите три месеца.

С 5.8 пункта намалява показателят „бизнес климат в търговията на дребно“. По данните на НСИ това е в резултат на неблагоприятните оценки и очаквания на търговците на дребно за бизнес състоянието на предприятията. Прогнозите им за обема на продажбите и поръчките към доставчиците през следващите три месеца са също по-резервирани. Факторът, ограничаващ в най-голяма степен развитието на бизнеса, продължава да бъде несигурната икономическа среда, следван от недостатъчното търсене и конкуренцията в бранша.

Сривът при услугите е 7.8 пункта, което се дължи на по-песимистичните оценки и очаквания на мениджърите за бизнес състоянието на предприятията. Негативни са и мненията им за настоящото и очакваното търсене на услуги.

Основните проблеми за дейността остават свързани с несигурната икономическа среда, недостатъчното търсене, фактора „други“ и конкуренцията в бранша, макар през последния месец да се отчита намаление на неблагоприятното въздействие на последния фактор.

По-голяма част от мениджърите предвиждат продажните цени в сектора да останат без промяна през следващите три месеца.
Имате възможност да подкрепите качествените анализи, коментари и новини в "Икономически живот"