fbpx

Омбудсманът обяви за икономически необосновано поскъпването на водата в София и Перник

Омбудсманът Диана Ковачева възразява срещу над 43-процентните увеличения на цената на водата в областите София и Перник.

По време на обществените обсъждания в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) на проектите за утвърждаване цените на местните ВиК дружества за периода 2022 г. – 2026 г., становището на омбудсмана е представено от Цветанка Илиева – експерт към отдел „Права на потребители на административни и обществени услуги“. В него се посочва, че увеличението не е икономически обосновано и липсват гаранции за подобряване на качеството на услугата.

Действащата комплексна цена на ВиК София към момента е 2,566 лв. (с ДДС), при определена социална поносимост 3,888 лв. Новата комплексна цена на ВиК София, съгласно Проекта, е 3,691 лв. (с ДДС), което представлява увеличение с 43,84%. Това е коригираната цена от КЕВР предвид пълното неизпълнение на два от показателите за ефективност за 2021 г. (рехабилитация на водопроводната мрежа и ефективност на изграждане на водомерното стопанство). Като цената е определена при социална поносимост от 5,768 лв.

За Перник новата комплексна цена е 3,56 лв. (с ДДС), което представлява увеличение с 46,50% в сравнение с действащата към момента – 2,43 лв. (с ДДС).

Заложената от ВиК Перник цена също е коригирана от КЕВР предвид пълното неизпълнение на два от показателите за ефективност за 2021 г. (събираемост на вземанията и ефективност на изграждане на водомерното стопанство).

Омбудсманът Ковачева подчертава, че при ВиК София за 2021 г. от 30 показатели за качество 14 не са изпълнени. Има пълно неизпълнение на показатели като мониторинг на качеството на питейната вода, аварии по водопроводната мрежа, налягане във водоснабдителната система, аварии на канализационната мрежа, ефективност на привеждане на водомерите в годност.

Отново не мога да се съглася и с факта, че в средата на 2023 г., когато КЕВР приема бизнес плана на ВиК София и ВиК Перник, се прави технико икономически анализ на дружествата за 2020 г. Действително, според Указанията на КЕВР тази година е базова за новия регулаторен период, но това е в случаи, че бизнес планът е внесен за разглеждане през 2021 г. Намираме се обаче в друга фактическа обстановка – прилагането на еднакви правила е допустимо при равни условия, каквито не са налице“, пише омбудсманът.

Ковачева допълва, че за 2020 г. ВиК София е приключило на загуба в размер на 1 799 000 лв., за 2021 г. загубата е в размер на 3 688 000 лв., а за 2022 г. – 5 870 000 лв.

Диана Ковачева обръща внимание, че е аналогично и при ВиК Перник – за 2021 г. от 30 показатели за качество дружеството не е изпълнило 19 от тях. Посочва, че пълно неизпълнение има на показателите –  ниво на покритие с водоснабдителни услуги, непрекъснатост на водоснабдяването, общи загуби във водоснабдителната система, активен контрол на течовете, ефективност на привеждане на водомерите в годност  и др.

Подчертава, че за 2020 г. ВиК Перник също е приключило на загуба в размер на 3 200 000 лв., за 2021 г. загубата е в размер на 1011  000 лв.,  за 2022 г. – 1 454 000 лв. Това обаче, както и при ВиК София, не се подлага на анализ и е взето едно вече несъществуващо положение отпреди три години.

Омбудсманът отново поставя и въпросът по какъв начин се отразяват получените безвъзмездни средства от бюджета и Програма „Околна среда 2014-2020“ върху показателите за качество.
Имате възможност да подкрепите качествените анализи, коментари и новини в "Икономически живот"